İSKENDER-İ RUMÎ

Milâttan önce 356 yılında Makedonya’da doğan İskender’in asıl adı Alexandros’tur. Makedonya Kralı İkinci Filip’in oğludur. Alexandros, çocukluğundan itibaren özel hocalar tarafından yetiştirildi. Aristo’dan üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe üzerine dersler aldı.

20 yaşındayken babasının ölümü üzerine, kral ilân edildi. 12 yıllık krallığı boyunca, Trakya, Anadolu, Mısır, Bâbil, Hazar Kıyıları, Afganistan gibi geniş bir coğrafyaya yayılmış bölgeleri fethederek büyük bir imparatorluk kurdu. Yeni şehirler inşâ etme ve yeni sefer plânları üzerinde çalıştığı sırada, içkili bir eğlencenin ardından ateşli bir hastalığa tutuldu ve on gün sonra Bâbil’de öldü.

İskender’in göz kamaştıran zaferleri, kendisinden sonraki devlet adamlarına örnek olduğu gibi, sanatkârlar için de ilham kaynağı olmuştur. Hakkında çeşitli menkıbeler, destanlar yazılmıştır. Hattâ, kısa bir sürede bu kadar çok zafere imza atmasının ancak İlâhî bir destekle mümkün olabileceğini düşünenler, ona ruhânî bir kimlik yüklemişler. Öyle ki, Kur’ân-ı Kerimde kıssası anlatılan Zülkarneyn ile aynı kişi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ne var ki tarihî veriler İskender-i Rûmî’nin Zülkarneyn olmasının mümkün olamayacağı yönündedir. Zira, tarihî rivayetlerde İskender i Rûmî büyük bir kumandan olmasına rağmen ahlâkî zaafı, içki düşkünlüğü ve değişken karakteri yüzünden kan döken bir zâlim olarak da belirtilmektedir. Nitekim kazandığı zaferlerin sarhoşluğuyla tanrılığını ilân etmeye kalkışmış ve kendisine karşı çıkan hocası Aristo’nun yeğeni ve talebesi olan Callisthenes’i idam etmiştir. Aynı şekilde en başarılı generali Parmenios ile oğlu Flotas’ı da öldürtmüştür.

Tefsir ve İslâm Tarihi kaynaklarında Zülkarneyn’in İskender-i Kebir, İskender-i Ekber, İskender-i Himyerî; Makendoyalı İskender’in ise İskender-i Rûmî, İskender-i Yunânî olarak anılmasına rağmen, bu adlandırmalar edebî eserlerde birbirine karışıp Zülkarneyn’in kişiliği İskender’in hayatına kuvvetli bir biçimde sindirilmiş ve “İskendernâme” adı verilen edebî eserler de İskender neredeyse tamamen Zülkarneyn kimliğine büründürülmüştür.

Üstad Bediüzzaman’a göre İskender-i Rumî, Zülkarneyn değildir. Tefsirlerde adı geçen Zülkarneyn, Yemen hükümdarlarından birisidir. Hz. İbrahim (a.s.) döneminde yaşamış, Hz. Hızır’dan ders almıştır. Diğer yandan Zülkarneyn’in bir diğer ismi İskender’dir ve İskender-i Kebir olarak bilinir. İskender-i Rumî ise, Milâttan takriben üç yüz sene evvel gelmiş, Aristo’dan ders almıştır.
Yükleniyor...