K

*KABIR


(Mevt) kelimesine ve sira no. 1188/1’e bakiniz.

-90-

*KABZ


533- Kabz-i ervah ve müekkel melâikeleri:
* 28. Mektub 2. Mes’ele 1, 2, 3. Meslekler sh. 351, 352 ve (Mevt) kelimesine de bakiniz.
534- Kabz ve bast haletleri:
* Kastamonu L. sh: 8 p.3, 4


*KADER


(Irade) (Levh-i Mahfuz) (Müsibet) kelimelerine ve 447, 507, 921. sira no. larina da bakiniz.
535- Kadere iman:
* 10. Söz 2. Zeylinde sh. 110 p.2

536- Kader Risalesi:
* 26. Söz sh: 463
* Isarat-ül I’caz sh: 72 ilâ 76
537- Kaza ve kader kanunlari:
* Mesnevî 10. Risale’de sh: 206’da 2. I’lem
538- Kadere teslimiyet:
* Mesnevî sh: 122 ilk I’lem
* 11. Sua 11. Mes’elesinde sh: 260 son p.
538/1- Kaderin adaleti:
* Bak: Sira no. 16, 333, 1226
539- Kader hâkimdir:
* 15. Mektub 2. Makam’da sh: 52 p. 3
539/1- Kader-i Ilahînin Hz. Üstad hakkinda inayetli bir tecellisi:
* Bak: Sira no. 956
540- Suret-i maddiye ve maneviye ve kader ve kudret tecellileri:
* Mesnevî sh: 34
541- Her sey vücuda gelmeden ve geldikten sonra yazilidir ve yazilir:
* 14. Söz sh: 163’te “Ikincisi”
541/1- Rüyanin kadere delâleti:
* Bak: Sira no. 912
542- Kudret, mikdar-i kaderî
üzerine icad eder:

-91-

* 23. Lem’a sh: 193 p. 1
543- Hayat, Iman-i bil’kader rüknünü isbat eder:
* 30. Lem’a 5. Nükte 4. Remz’in sonu sh: 336 son p.


*KADIN


(Aile) kelimesine bakiniz.

*KAF DAGI


544- Kaf dagi hakkinda:
* Muhakemat sh: 57’de “Üçüncü Mes’ele”

*KÂFIR


(Küfr) kelimesine ve sira no. 370, 372’ye bakiniz.

*KÂHIN


(Gayb) kelimesine bakiniz.


*KÂINAT


(Âlem) kelimesine bakiniz.
544/1- Kâinatta nizamsizlik yoktur:
* Bak: Sira no. 1
544/2- Kâinatin çekirdek-i aslîsi:
* Bak: Sira no. 248
544/3- Kâinatin bidayet ve nihayeti:
* Bak: Sira no. 250
544/4- Kâinatin merkezi:
* Bak: Sira no. 475, 478
544/5- Kâinat, insan için:
* Bak: Sira no. 502

*KALB


(Hissiyat) (Insan) (Muhabbet) kelimelerine ve 731, 733. sira no.larina da bakiniz.
545- Kalb-i insanî hakkinda:
* Mesnevî Habbe’de sh: 117 ilk I’lem.

-92-

546- Kalb, dünya için degildir:
* Mesnevî sh: 120’de 2. I’lem
547- Kalbin tarifi ve mühürlenmesi:
* Isarat-ül I’caz sh: 70 p.1 ve 76 son p. v.d.
548- Kalbin maneviyatta terakkisi:
* Mektubat sh: 443
549- Kalbin kesiflerini, akil bürhan ile ibraz eder:
* Mesnevî Su’le son I’lem sh: 241 ve (Akil) kelimesine de bakiniz.
550- Insan-i kâmildeki kalbin vazifesi:
* 27. Söz Zeylinin sonu sh: 495’teki 3. Sual’in cevabi
551- Münevver akillar ve selim kalblerin âleminde müsahede edilen
hakaik-i imaniye:
* 7. Sua 13. Mertebe sh: 121 son p.

*KANAAT(Hirs) kelimesine bakiniz.

*KANUN


(Adalet) (Âdet) (Esbab) (Seriat) kelimelerine bakiniz.

*KAYYUM


552- Kayyum ismine dair:
* 30. Lem’a 6. Nükte sh: 340

*KEBAIR


(Günah) kelimesine bakiniz.

*KEDI


Sira no. 225’e de bakiniz.
553- Kedi:
* Sözler sh: 334’de hâsiye.
* 21. Mektub’da sh: 260 p.3, 4, 5

-93-


*KELÂM


(Belâgat) (Ilm-i kelam) (Vahy) kelimelerine ve 656. sira no.ya da bakiniz.

*KELIME-I TEVHID


(Iman) kelimesine ve 239. sira no.ya da bakiniz.
554- Yalniz kelime-i tevhid, sebeb-i necat olur mu?
* 26. Mektub 4. Mebhas 5. Mes’ele sh: 335 ve (Fetret) (Inkâr) kelimelerine
ve 1212. sira no.ya da bakiniz.
555- Kelime-i tevhidin zikrindeki faide:
* Mesnevî sh: 88’de 2. I’lem ve (Allah) kelimesine de bakiniz.

*KEMALÂT


(Tekâmül) kelimesine bakiniz.

*KEMIYET


(Keyfiyet) kelimesine bakiniz.

*KERAMET(Bast) (Kus) (Mu’cizat) (Tasavvuf) (Yangin) kelimelerine ve 725, 840, 843, 847, 848, 864, 865, 866, 884, 1020, 1194. sira no.larina da bakiniz.
556- Keramet ve ikramin bir farki:
* 9. Mektub “Saniyen” sh: 32
556/1- Keramet-i Aleviye:
*Osm. Lem’alar 18. Lem’a sh: 306
556/2- Keramet, mu’cize gibi Allah’in fiilidir:
*Osm. Lem’alar 8. Lem’a sh: 73’de “Üçüncü Nokta”
557- Keramet-i Nuriye:
* 28. Mektub 3. Mes’ele’de 1. ve 2. misaller sh: 357 ve 4. Mes’elede 1. Nokta sh: 360 ve bak: sira no. 621, 864, 884
558- Keramet ile istidrac:
* Mesnevî 10. Risale’de sh: 227 son I’lem

-94-

* 25. Söz sh: 389 p. 1
* Mektubat sh: 486 son p.
559- Keramet aramamak:
* Emirdag L. sh: 86 “Birincisi”nden 87’de 2. Mes’eleye kadar ve sh: 244 p. 4
* Sualar sh: 332’de mektub
* Kastamonu L. sh: 262 son mektub
559/1- Imanda inkisaf, kerametlerden üstündür:
* Bak: sira no. 450
560- Keramet hakkinda:
* Sikke-i Tasdik sh: 149
561- Kerametlere meftuniyet:
* 29. Mektub 8. Telvih “Besincisi” ve 8. Varta sh: 455
562- Kerameti izhara karsi itiraza cevab:
* Emirdag L. sh: 60’da mektub
563- Ikram izhar edilir:
* 28. Mektub 7. Risale’de 6. Sebeb sh: 370
564- Bereket-i taam kerameti:
* Emirdag L. sh: 167 p. 2 ve sira no. 725’e de bakiniz.
565- Üstadin hayatinda ihsan edilen bereket ve ikramlar:
* 16. Mektub 4. Nokta sh: 66 ve Bak: sira no. 1175, 1194


*KESRET


(Keyfiyet) (Tefekkür) kelimelerine bakiniz.

*KEYFIYET


Sira no. 628, 961, 988, 1027, 1089’a da bakiniz.
566- Kesret-i etba degil, keyfiyete bakmak:
* 20. Lem’a 3. Sebeb sh: 151 ve bak: sira no. 974
566/1- Keyfiyetle alâkali :
* Kastamonu L. sh: 89 son p. ve 107 son p. ve 259 p. 1, 2
* Emirdag L. sh: 75 p. 1
* Tarihçe-i Hayat sh: 462 p. 1

-95-

Emirdag L. II sh:55 ve 112 p. 1 ve 169 son p.
* Sualar sh:305, 306, 307

*KIBLE


567- Namazda kible:
* Sualar sh: 507’deki sual ve bak: sira no. 416

*KIRK


568- Kirk yasi:
* 23. Mektub 6. Sualiniz sh: 281 ve Bak: Sira no. 42

*KISKANÇLIK(Hased) kelimesine ve 222. sira no.ya da bakiniz.
569- Kiskançlik sebebi:
* 20. Lem’a 7. Sebeb’de sh: 156

*KITLIK


(Rizik) kelimesine bakiniz.

*KIYAMET


(Hasir) kelimesine ve 905. sira no.ya da bakiniz.
570- Kiyamet hadisatindan ervah-i bakiye müteessir olacaklar mi?
* 15. Mektub sh: 58’de 5. Sual
571- Kiyamet alâmetleri ve bazi amellerin sevabi hakkinda
ehadis-i serifelerin derin manalarinin bilinmesine dair asillar:
* 24. Söz 3. Dal sh: 341 ve (Deccal) kelimesine ve 122, 942. sira no.ya da bakiniz.
572- Kiyamet ve hayat-i ahiret hakkinda:
* 29. Söz 2. Maksad sh: 515
* Isarat-ül I’caz sh: 142 v.d.
* 25.Söz 1. Sule 2. Suret 3. Nokta’sinda sh: 374 son p. ve 375 p. 1 ve 381 son p.
572/1- Kiyamet vaktinin gizliligi:
* Bak: Sira no. 293

-96-

*KIBIR


(Ahlâk) kelimesine bakiniz.

*KITAB(Kütüb) kelimesine de bakiniz.
572/2- Risale-i Nur’dan baska kitablar:
* Bak: Sira no. 856, 885

*KITAB-I MÜBIN


(Imam-i mübin) kelimesine bakiniz.

*KIZB


(Sidk) kelimesine bakiniz.

*KOMÜNIZM


(Sosyalizm) kelimesine de bakiniz.
573- Komünizm tehlikesine karsi, “Bir Tek Gayem Vardir” baslikli hitabe:
* 14. Sua’da sh: 497
574- Komünizm tehlikeleri:
* Tarihçe-i hayat sh: 506 p. 2 ve sh: 568 son p.
575- Komünistler aleyhindeki nümayis:
* Emirdag L. sh: 104 son p ve 107 p.1
576- Komünistlik tehlikesi:
* Sualar sh: 479 son p. ve Bak: Sira no. 980
577- Komünizm tehlikesine ve tahribatina karsi mânevi tedbirler almak
lâzim geldigi:
* Emirdag L. sh: 207 son p.
* Emirdag L. II sh: 54’teki “Hâmisen” ve 58’deki “Sâniyen”

ve 71 son p. ve 225 son p.
558- Komünistlerin avami aldatmak tehlikesi:
* Emirdag L. sh: 159 son p.

*KORKU


580- Korku damarindan aldanmamak:

-97-

* 29. Mektub 6. Kisim 2. Desise sh: 415
580/1- Korkutmak plâni:
* Bak: Sira no. 768, 772, 782, 787, 789
581- Havfullah:
* 24. Söz 5. Dal’da sh: 358 bas kisim.

*KUDDÜS


582- Kuddüs ismine dair:
* 30. Lem’a 1. Nükte sh: 304

*KUDRET-I ILAHIYE


Sira no. 1120’ye de bakiniz.
583- Kudret-i Ilahiye hakkinda:
* 20. Mektub 1. Makam 10. Kelime sh: 227 ve 2. Makam 10. Kelime sh: 245
* 7. Sua 2. Bab 3. Hakikat sh:157 ve 15. Sua 1. Makam 10. Kelime sh: 605 ve 654 son p. dan 668’e kadar
* 29. Söz 2. Maksad 3. Esas’in tamami sh: 525 ve Lemeat’ta sh: 720
* Isarat-ül I’caz sh: 75 son p. ve 76 p. 1
583/1- Kudret, mikdar-i kaderiye üzerine icad eder:
* Bak: Sira no. 542


*KUR’AN


(Belâgat) (Felsefe) (Kütüb-ü Semaviye) (Terceme) (Vahy) (Tefsir) kelimelerine de bakiniz.
584- Kur’anin Sair kelimat-i Ilâhiye içinde cihet-i ulviyeti:
* 12. Söz 4. Esas sh: 133
585- Kur’anin yüksek derece-i i’cazinin, felsefe ile mukayesesi:
* 13. Söz 1. Makam sh: 137 ve Bak: Sira no. 226, 724
585/1- Kur’an ve felsefe terbiyesi:
* Bak: Sira no. 135

-98-

586- Kur’anin tarifi ve tekrarati ve mevcudattan felsefe gibi bahsetmemesi:
* 19. Söz 14. Resha sh: 242 ve Bak: Sira no. 532/1
587- Kuranin bazi ayetlerine karsi, Iblis’in ilkaatina mukabil verilen cevablar:
* 20. Söz 1. Makam sh: 245
587/1- Kur’anin sebabeti:
* 25. Söz 3. Sua 2. Cilve sh: 407
588- I’caz-i Kur’an yedi menabi-i külliyeden:
* Sözler Lemeat’ta sh: 733’deki “I’caz ile beyan” baslikli yazi
589- Kur’an-i Hakîmin esrâri bilinmiyor sualine cevab:
* 29. Mektub 1. Kisim 1. Nükte sh: 388
590- Kasemat-i Kur’aniye:
* 29. Mektub 1. Kisim 2. Nükte sh: 389
591- Kur’an’in nazmindaki i’caz ve tevafukat:
* 29. Mektub 3. Kisim sh: 405
592- Kur’anin delâil-i hakkaniyeti:
* 7. Sua 1. Makam 17. Mertebe sh: 133
592/1- Kur’anin edebiyati:
* Bak: Sira no. 217
593- Kur’anin herkesin fehmine müraati:
* Mesnevî sh: 79’da 2. Remiz ve sh: 106 p. 1 ve sh: 120 son I’lem ve sh: 194 son I’lem
594- Kur’andaki fezlekeler:
* Mesnevî sh: 206 son I’lem
594/1- Kur’andaki fezlekelerin mâna külliyeti:
* Mesnevî (Badilli) sh: 314
595- Kur’an baska kelâmlar il e mukayese edilmez:
* Mesnevî sh: 234’de 6. Katre
596- Kur’ani muhtelif sekilde dinlemek:
? Mesnevî Zeyl-ül Habbe’de sh: 140 ilk I’lem
597- Kur’anda bir sey için beyan edilen gaye, inhisar için degildir:
-99-
* Mesnevî sh: 217 son I’lem
598- Kur’anin muhtelif meziyetleri ve tefsirinin hey’etçe yapilabilecegi:
* Isarat-ül I’caz sh: 8 “Ifadet-ül Meram” baslikli yazi
599- Kur’andaki makasid-i esasiye:
* Isarât-ül I’caz sh: 12, 13
600- Müfessirlerin muhtelif beyanlari içinde hakikat nasil bilinecek suali ve cevabi:
* Isarât-ül I’caz sh: 39 son sual ve (Tefsir) kelimesine de bak
601- Kur’anin mutesabihati mes’elesine dair:
* Isarât-ül I’caz sh: 112 4. Nükte ve sh: 115 son p. ve (Mecaz) kelimesine ve 1094. sira no.ya da bak.
601/1- Kur’andaki temsiller:
* Bak: Sira no. 1094
602- Kur’anin muarizlarindan tanzir dâvasi:
* Isarat-ül I’caz sh: 122 ilâ 136
602/1- Kur’anda kâfirlere siddet:
* Bak: Sira no. 631
603- Hifz-i Kur’an mi yoksa Nur’u yazmak mi daha iyidir?
*Kastamonu L. sh: 73 ilk mektub ve Bak: Sira no. 882
604-Hatm-i Kur’an:
* Kastamonu L. Sh:91 son p. Ve Bak: Sira no.324
605- Kur’anin Türkçe ve menfaat için okunamiyacagi:
* Emirdag L. Sh: 238 ilk mektub
605/1- Kur’anin tercemesi:
* Bak: Sira no. 1102
606- Kur’an hakkinda üç itiraza cevab:
* Muhakemat sh: 145’de Hatime
607- Kur’anin ve Muhammed’in (A.S.M.) hakkaniyeti:
* Bak: Sira no. 125
608- Huruf-u mukattaa:
* 29. Mektub 3. Nükte sh: 390

-100-

* Isarât-ül I’caz sh: 31’de 1. Mebhas’dan 35 p. 2’ye kadar
608/1- Huruf-u mukattaanin maddî hâsiyetleri:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh: 658-661
609- Kur’an neden medeniyet hârikalarini tasrih etmedi? Sualine cevab:
* 20. Söz 2. Makam sh: 265’de Iki Mühim Sual
* Isarat-ül I’caz sh: 117
* Muhakemat sh: 12’de 1. Mukaddime
* Mesnevî sh: 232’de 4. Katre
609/1- Kur’anda fünun ve terakkiyata isaretler:
* Bak: Sira no. 272
610- Kur’anin târifi:
* 25. Söz sh: 366’da Mukaddeme
* Isarât-ül I’caz sh: 10
611- Kur’an hakaiki nazar-i ihatasina alip müvazeneyi muhafaza etmistir:
*25. Söz 3. Sule 3. Ziya sh: 438 ve sh: 404’deki 1. Savk
* Mesnevî Zeyl-ül Habbe’de sh: 135 son I’lem
612- Kur’anin mezayâ-yi muhtelifesi:
* Mesnevî sh: 135 son I’lem ve sh: 126 son I’lem ve Sule’de sh: 240 ikinci I’lem
* Isarât-ül I’caz sh: 121 p. 4’den 123’e kadar
612/1- Kur’anin bir kisim i’caz lem’alari:
* Emirdag L. II sh: 127, 128
613- Kur’ani tasdik eden Avrupa feylesoflarinin sehadetleri:
* Isarat-ül I’caz sh: 213
* Emirdag L. Sh: 268 p. 2, 3, 4 ve Bak: Sira no. 106, 275
613/1- Avrupanin seametine karsi, Kur’anin getirdigi saadet:
* Bak: Sira no. 103, 104
614- Kur’andaki tekraratin hikmeti:
* 11. Sua 10. Mes’ele sh: 243
* Isarat-ül I’caz sh: 30 sual ve cevab

-101-

* Mesnevî sh: 230’da 3. Katre ve sh: 240 1. I’lem ve (Tekrarat) kelimesine de bakiniz.
615- Kur’an ve hadis gibi kelâmlarda zarurî ve nazarî olan mânâlar ve onlari inkâr mes’elesi:
* Muhakemat sh: 60 p. 2 ve sh:43 p. 2
* Isarât-ül I’caz sh: 66 ilk Sual ve inkâr kelimesine de bakiniz.
616- I’caz-i Kur’an ve belâgati ve meziyet-i Kur’aniye:
* 19. Mektub 18. Isaret sh: 181
616/1- Kur’anin beyanindaki nâfiziyet:
* Mesnevî (Badilli) sh: 144’te “Birinci Mes’ele”

616/2- Zaman-i Âdem’den kiyamete kadar Din-i Islâmin sirrini, hakikat-i Kur’aniye nesretmistir:
* Barla Lâhikasi Sh: 324 p. 3, 4
616/3- Hüdhüd-ü Süleymanî’nin Cenab-i Hakki tavsifi:
* Osm. Lem’alar 28. Lem’a sh: 668

*KURB


82 ve 1231. sira no.ya da bakiniz.
617- Allah ile kul arasinda kurb ve bu’d:
* Mesnevî sh: 77’de 2. Remiz ve sh: 124’de 2. I’lem
* 16. Söz 3. Sua sh: 197 ve 31. Söz 2. Esas’da sh: 568 p. 1, 2
618- Velâyet meslegi kurbiyete, sahabelerin meslegi ise akrebiyet-i Ilâhiyeye bakar:
* 15. Mektub 1. Makam sh: 50

*KUSUR


(Ahlâk) kelimesine ve 145. sira no.ya da bakiniz.
619- Kusurunu görmemek:
* Bak Sira no. 803
620- Kusurunu gösterene minnetdar olmak:

-102-

* Emirdag L. Sh: 49 p. 1
*Barla L. Sh: 138 p. 2


*KUS


621- Kuslarin nurlarla alâkadarliklari mes’elesine dair sual:
* Emirdag L. Sh: 92 ve Bak: Sira no. 557

*KÜFR


(Dalalet) (Inkâr) (Kelime-i Tevhid) kelimelerine de bakiniz.
622- Küfrün hayra ve afva adem-i kabiliyeti:
* 10. Söz 9. Hakikat sh: 82’de Hâsiye
623- Küfre zâhir hale göre hükmedilir:
* Isarat-ül I’caz sh: 67’de 2. Sual
624- Küfre düsmenin bir sebebi, terk-i ubudiyet oldugu:
* Mesnevî Katre’nin Zeyli sh: 81’de 1. Remz ve sh: 126 ilk I’lem
* 2. Lem’a 1. Nükte sh: 8 ve Bak: Sira no. 411, 1230
625- Küfr iki kisimdir:
* 13. Lem’a 8. Isaret sh: 78
* Isarat-ül I’caz sh: 66 p. son
626- Küfr’de sek:
* Bak: Sira no. 183
627- Isbatin kolayligi ve inkârin zorlugu ve muhaliyeti:
* 7. Sua Mukaddime’de sh: 100 p. son ve devami.
628- Kâfirlerin çoklugunun ehemmiyeti yoktur:
* 17. Lem’a 6. Nota sh: 129 ve Bak: Sira no. 566, 1027
629- Kâfirlerin hikmet-i ihmal-i ikabi:
* Mesnevî 10. Risale sh: 212’de 3. I’lem
630- Kâfire ebedî cezanin adalet oldugu:
* Bak: Sira no. 132
631- Kâfirler hakkinda Kur’andaki siddetli tehdidatin hikmeti:

-103-

* 13. Lem’a 3. Isaret sh: 72
* 14. Söz sh: 166 “Besincisi”

631/1- Küfür ve iman nazari:
* Bak: Sira no. 451

*KÜFRAN-I NI’MET


(Tahdis-i Ni’met) kelimesine bakiniz.

*KÜRD


(Milliyet) kelimesine de bakiniz.
632- Kürd Teâli Cemiyeti:
* Kararlar 1. cild sh: 345

*KÜTÜB


633- Kütüb-ü sabika-i semâviyede ihbar-i Nübüvveti Muhammediye (A.S.M.):
* 19. Mektub 6. Isaret 1. Kisim sh: 162’den 172’deki 2. Kisim’a kadar
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...