KASTAMONU LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ

KASTAMONU LÂHİKASI ESERİNİN İÇERİĞİ

( 1 ) Sohbete zaman ve mekân mâni değil


( 2 )
Zaman, cemaat zamanıdır


( 3 )
Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri


( 4 )
Risaleler birbirine tercih edilmez


( 5 )
Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı


( 6 )
Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem'anın tercümesi


( 7 )
Musibetler nasıl karşılanmalı?


( 8 )
Üç gurbete ve hastalık


( 9 )
Teveccühü, Kur'ân ve Risale-i Nur adına kabul etme


( 10 )
Talebelerin Nur'a ait ikramı gösteren mektubu


( 11 )
İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar


( 12 )
Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder


( 13 )
Nur talebeleri imanla kabre girecek


( 14 )
Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi


( 15 )
Üstadın ölüme telaşsız bakması


( 16 )
Hizmetteki İlâhî ikramlar


( 17 )
Nur'un kerametlerinden misâller


( 18 )
Risale-i Nur talebesi kime denir?


( 19 )
Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması


( 20 )
Talebelerin Nur'a sahip çıkması


( 21 )
Kıyametten haber veren hadis


( 22 )
İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur


( 23 )
Risale-i Nur'da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi


( 24 )
İkinci Vatan: Barla


( 25 )
Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk


( 26 )
Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye


( 27 )
Zaman, imanı kurtarmak zamanı


( 28 )
Bazı talebelerin meziyetleri


( 29 )
Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder


( 30 )
Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar


( 31 )
İmanla kabre girileceğine bir misâl


( 32 )
Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları


( 33 )
Risale-i Nur'un korunduğunu gösteren hâdiseler


( 34 )
İmam-ı Ali'nin Âyetü'l-Kübrâ'ya önem vermesinin sebebi


( 35 )
Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim


( 36 )
Risale-i Nur'a hizmetin dünyevî faydaları


( 37 )
Salâhaddin Çelebi'nin bir kazadan kerametkârane kurtulması


( 38 )
Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ


( 39 )
Tevafukların önemine dair bir ihtar


( 40 )
Tevafuklar teşvik edicidir


( 41 )
Hâfız Ali'nin Risale-i Nur'a âyetten çıkardığı bir istihraç


( 42 )
Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?


( 43 )
Nur ve Gül Fabrikaları


( 44 )
Her asırda en büyük makam Kur'ân'ındır


( 45 )
Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi


( 46 )
Şefkatin yanlış yerde kullanılması


( 47 )
Eski Said'in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir


( 48 )
Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz


( 49 )
Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası


( 50 )
Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri


( 51 )
Risale-i Nur'a işaret eden âyetler


( 52 )
Isparta kahramanlarına benzemenin şartı


( 53 )
Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua


( 54 )
Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet


( 55 )
Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا 'nın işaret ettiği gerçek mânâ


( 56 )
Bir ihtar


( 57 )
Talebelerin medihlerine cevap


( 58 )
Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin


( 59 )
Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat


( 60 )
Ramazan'da her gün bir hâtim


( 61 )
Başa gelen sıkıntıların hikmetleri


( 62 )
İştirâk-i a'mâl-i uhreviye sırrı


( 63 )
Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti


( 64 )
Günahlara kalkan: İştirak-i a'mâl-i uhreviye düsturu


( 65 )
Küllî ibadete sahip olabilmek


( 66 )
Dualarla gelen şifâ


( 67 )
Üstadın yerine çalışan talebeler


( 68 )
Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir


( 69 )
İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir


( 70 )
Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme


( 71 )
Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır


( 72 )
Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi


( 73 )
Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur'ân


( 74 )
Dinîn dünyaya basamak yapılması


( 75 )
Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması


( 76 )
Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu


( 77 )
İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir


( 78 )
Risale-i Nur'u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti


( 79 )
Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir


( 80 )
Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç


( 81 )
Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur'la hizmet, en birinci vazifedir


( 82 )
Risale-i Nur'a ekmek kadar ihtiyaç var


( 83 )
Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı


( 84 )
Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister


( 85 )
Binbaşı Muhyiddin'in gördüğü rüyânın tabiri


( 86 )
Taarruza karşı demir gibi sebat


( 87 )
Talebelerin senakâr mektuplarına cevap


( 88 )
Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu


( 89 )
Risale-i Nur'un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi


( 90 )
Risale-i Nur belâların def ve ref'ine vesiledir


( 91 )
Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli


( 92 )
İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez


( 93 )
Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır


( 94 )
Ta'likat ve Kızıl İ'caz'ın önemi ve Risale-i Nur'la irtibatı


( 95 )
Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük


( 96 )
Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir


( 97 )
Zaman, cemaat zamanıdır


( 98 )
Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister


( 99 )
Tâhir'de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli


( 100 )
Risale-i Nur'un emniyete faydası


( 101 )
Risale-i Nur'un mânevî galebesi


( 102 )
Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması


( 103 )
Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi


( 104 )
Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar


( 105 )
Zındıkların tesanüdü bozma çabaları


( 106 )
Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi


( 107 )
Risale-i Nur'un fütuhatının devam etmesi


( 108 )
Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır


( 109 )
Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir


( 110 )
Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir


( 111 )
Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap


Lemeât
Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı'nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.


( 112 )
Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a'mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak


( 113 )
Virdü'l-âzam-ı Kur'ânînin basılması


( 114 )
“Said başka eserleri beğenmiyor” iddiasına cevap


( 115 )
Riyaya sevk eden sebepler


( 116 ) Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır


( 117 )
Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir


( 118 )
Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet


( 119 )
Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak


( 120 )
Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi “Ferid” makamına mazhar


( 121 )
Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar


( 122 )
Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü


( 123 )
İslâmköylü hocaların Risale-i Nur'la alâkası


( 124 )
Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak


( 125 )
Salâhaddin Çelebi'nin bazı tavsiyeleri


( 126 )
Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih


( 127 )
Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek


( 128 )
Isparta, mânevî Medresetü'z-Zehrâ'dır


( 129 )
Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder


( 130 )
Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'ân harflerini korumaktır


( 131 )
Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor


( 132 )
Şerlerden hayır çıktığının izahı


( 133 )
Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur'un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir


( 134 )
Dört mektuba cevap


( 135 ) Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir


( 136 )
Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur


( 137 )
Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar


( 138 )
Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak


( 139 )
Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var


( 140 )
“Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor”


( 141 )
Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın


( 142 )
Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü


( 143 )
Hizbü'l-Ekber-i Nurî'nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk


( 144 )
Medreseden çıkan Risale-i Nur'u, medrese hocalarının tanımaması


( 145 )
İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler


( 146 )
Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli


( 147 )
Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor


( 148 )
Mecazî nefs-i emmâre nedir?


( 149 )
Her şeyi tesanüde feda etmek


( 150 )
Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek


( 151 )
Hüsrev'in yazdığı İ'cazlı Kur'ân


( 152 )
İhtilâfı, meşveret-i şer'iye ile halletmek


( 153 )
Marangoz Ahmed'in manzumesi


( 154 )
Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir


( 155 )
Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?


( 156 ) Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik


( 157 )
Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti


( 158 )
Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması


( 159 )
Risale-i Nur'un kerametleri


( 160 )
Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz


( 161 )
Ehl-i bid'a ile zihnen de meşgul olmamak


( 162 )
Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları

( 163 ) Nur talebeleri talebe-i ulûmdur


( 164 )
Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor


( 165 )
Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar


( 166 )
Bir musibetin Sekîne'deki dersi açıklamaya vesile olması


( 167 )
Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması


( 168 )
Risale-i Nur'un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar


( 169 )
Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder


( 170 )
Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır


( 171 )
Üç kerametli risale: Mu'cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü'l-İ'câz

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mütekellim
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BatıpGidenleriSevmem

Envar ve sozlere uyumlu sayfa sayilarida belirtilse cok daha rahat olurdu Allah razı olsun..

Değerli Kardeşimiz; inşaallah ileride o da olur. Ancak bunlar sayfa numarası değil, Mektup numaralarıdır, bilginize arz ederiz. Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BatıpGidenleriSevmem
Bu sekilde mektup numaralari istedigimiz mektubu bulmakta kolaylastirici olmuyor. Mesela 130. Mektubu okumak istedigimizde tek tek mektublari sayip kitaptan bulmak mumkun değil. Bu konuda kolaylastirici olarak sayfa sayilari belirtilse buyuk rahatlik olur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...