M

*MAHKEME(Müdafaat) kelimesine bakiniz.

*MAKAM


Sira no. 44, 118, 1148, 1165, 1176,
1192'ye de bakiniz.
651- Hasletlerin yerleri degisse,
mahiyetleri de degisir:
*Sözler sh: 724
651/1- Makam sevgisi:
*Bak: Sira no. 768

*MÂNÂ


652- Mânâ-yi harfî:
*Mesnevî sh:214'de 2. I’lem ve 237
son I’lem ve (Niyet) kelimesine de
bakiniz
653- Nimetleri mânâ-yi harfiyle
sevmek:
*32.Söz 2.Noktanin 2.Mebhasinda
sh:641 p.1,2

*MARIFET


(Iman) kelimesine de bakiniz.
654- Marifetullahin bürhanlari:
*17.Lem'a 10.Nota sh:128
*Mesnevî Nokta risalesi sh:246 ilâ 258

* MASON


(Yahudi) kelimesine bakiniz.

*MECAZ(Kur'an) (Temsil) kelimelerine ve 321.Sira no.ya da bakiniz.
655- Mecaz ve tesbihlerin zamanla degismesi ve sebebleri:
*Muhakemat sh:24'de 5.Mukaddeme
-107-

656- Kelâmda maksud mânâ ve mecaz cihetleri:
*Muhakemat sh:41'de 10. Mukaddeme

*MEDENIYET


(Avrupa) (Felsefe) (Fünun) kelimelerine de bakiniz.
657- Eskiden medeniyete tesvik ederken simdi neden çekildin? Suali ve cevabi:
*Emirdag L.II sh:99'da 2.sual
657/1- Medeniyet-i Avrupaiyeye müsamaha ile yanasmamak:
*Mesnevî (Badilli) sh:251 ilk I'lem ve Bak: Sira no. 110
658- Seriat medeniyet-i hâzirayi neden reddediyor?
*Tarihçe-i Hayat sh: 130 "Rüyada bir hitabe"
*Sözler sh:709 "Beser esirligi" diye basliyan vecize ve (sosyalizm) kelimesine de
bakiniz.
659- Insan fitraten medenî oldugundan yalniz sahsî menfaatini düsünmemelidir:
*Hutbe-i Samiye sh:60'da 5.Kelimenin sonu
659/1- Medeniyet harikalarinin Kur’andaki yeri:
*Bak:sira no.609

*MEDRESE


(Vasiyet) kelimesine ve 1013.Sira no.ya da bakiniz.
660- Medrese-i Nuriye açmak:
*Emirdag L.II Sh:26 ilk mektup ve 44 ilk mektup ve 60 ilk mektub ve 103 p.son
ve 110 mektub ve 231 mektub
*Emirdag L. Sh:248 son p.
*Tarihçe-i hayat sh:673 p. 3
660/1- Medreseyi tercih:
*Bak. Sira no.1068/1
661- Genis dairedeki galibiyet devrelerinde de medrese hayatinin devamina delalet:

-108-

*Emirdag L. Sh:266 p. 1 sonu ve Bak: sira no. 993
*Emirdag L. II Sh:110 p.son

*MEDYUM


(Gayb) (Tenasuh) kelimelerine bakiniz.

*MEHDI


(Deccal) (Galibiyet) (Müceddid) kelimelerine ve 571, 1149, 1150, 1189. sira no.larina da
bakiniz.
662- Mehdi’ye dair rivayetler:
*19.Mektub 4.Nükteli isaret’te 4.Esas sh:95 ve 29.Mektub 7.Kisim 5. ve 6. Isaretler sh:439 son p.dan 7.Isarete kadar ve Bak: sira no.515
663- Mehdi ve 3 vazifesi:
*Emirdag L. Sh:265 mektub
*Sikke-i Tasdik sh:9 mektub ve Bak: sira no:955
664- Mehdi’nin fütuhati:
*Kastamonu L. Sh:107 son p.
665- Mehdi Deccal ve Isa (A.S.) mes’eleleri:
*5.Sua sh:578
666- Mehdi mes’elesiyle alâkali:
*Emirdag L. Sh:273 son p.
667- Mehdilik mes’elesi:
*Sualar sh:378 p.1
668- Mehdi ve Imam-i Muntazar mes’elesi:
*Sualar 75, 76. Hatâlar sh:420
669- Hakikat nazarinda mehdiligin esasi ve en büyük vasfi, iman hakikatlarini kesf ve izhar oldugu..ve Mehdi’nin eserlerinin ve Seriat’in tatbikçisi olacak olan zât ve sâir mes’eleler:
*Kastamonu L.107 son p. Ve 189 mektub
*Sikke-i Tasdik sh:9 p.2
*Emirdag L. Sh:266

-109-

670- Hz. Mehdi’nin cemiyeti ve temsil ettigi sahs-i mânevînin Âlem-i Islâm genisliginde olmasi:
*Mektubat sh:440 son p.
*5.Sua 19.Mes’ele sh:590
671- Îman, hayat, seriat olan üç vazifenin bir sahista ve bir cemaatta birlestirilip
yürütülemiyecegi:
*Kastamonu L. Sh:190 p.2 ve 90 p.3, 4 ve Bak: sira no. 955, 956, 993

*MEKTUB


(Lâhika) kelimesine de bakiniz.
672- Üstadin talebelerine yazdigi mektublar:
*13.Sua sh: 293 ve Bak: sira no. 890/3

*MELÂIKE


Sira no: 935’e de bakiniz.
673- Melâikeye iman:
*10.Söz Zeylin 2.parçasinda sh: 108 p.son
674- Melâike ve cinlerde tezahür eden mu’cizat-i Ahmediyye (A.S.M.):
*19.Mektub 15.Isaret 2.Sube sh:154
675- Kirk bin basli melek:
* 14. Söz “Üçüncüsü” sh: 164 ve 24. Söz 4. Esas sh: 513
* 28. Mektub 2. Risale 3. Meslek 352
676- Melâikeler hakkinda:
* 24. Söz 4. Dal 1.Kisim sh: 353 ve 25. Söz 2. Sule 2. Nur 9. Nükte-i Belâgatta sh: 428
* Isarât-ül I’caz sh: 196
677- Beka-i ruh ve melâike hakkinda:
*29.Söz Mukaddime ve 1.maksad sh:504 ve (Ruh) kelimesine de bakiniz.
678-Muhtelf vazifeli muhtelif melekler ve meleklere imanin ehemmiyeti:
*11.Sua 11.Mesele sh:257

-110-

678/1- Melek-ül mevt:
*Bak:sira no. 533

*MEMURIYET


678/2- Memuriyet hizmetkârliktir:
*Bak: sira no.978
678/3- Memuriyetle mesgul etmek mes’elesi:
*Bak: sira no.776

*MENFAAT(Hediye) kelimesine ve sira no. 492 , 659'a bakiniz.

*MENFI


(Münafik) (Münakasa) (Müsbet) (Sabr) kelimelerine de bakiniz.
679- Menfi fikirlerle mesgul olmamak:
*Kastamonu L. Sh:151 p.1, 2
*Sözler sh:365 ihtar’da
*Konferans sh:78 son p.
*Sualar sh:509 mektub
*Tarihçe-i hayat sh:691 son p.dan 92 p.3'e kadar ve sh:695 p.1
*Emirdag L. Sh:43 mektub
679/1- Menfi sözleri nakletmemek:
*Bak: sira no. 770
680- Dahilde menfi hareket olmamasi, ancak manevî hizmetler lâzim
oldugu gibi hususlara dair Üstadin son vasiyetidir:
* Emirdag L. II sh: 241
681- Mütecavizlerle ugrasmamak fakat zaaf da göstermemek:
*28. Mektub 4 . Risale 1. Nokta sh: 360
682- Mecburiyet derecesinde zulmedilirse zindiklar pisman olacaklar:
*Sualar sh:362 p.son ve Bak: sira no. 847

-111-

683-Zulme düsmemek için maddi müdafaadan ve siyasetten çekinmek:
*12. Sua sonu sh:292
684-Üstadin sark isyanina karismamasi:
*Tarihçe-i Hayat sh:150 p.2
685-Sefkat sirriyla asayisi muhafaza:
*Emirdag L. Sh:279 son p.
686-Menfi harekete tahrik plani:
*Emirdag L. Sh:30 p.1 ve sh:71 2.Mes’ele

*MERAK


Sira no. 962, 962/1, 963'e bakiniz.

*MERDÜMGIRIZLIK


(Inziva) kelimesine de bakiniz.
687-Merdümgirizlik:
*Emirdag L. Sh:61 mektub ve sh:148 p.4

*MESIH


688-mesih namina:
*5.sua 1.Mes’ele sh:593

*MESLEK(Asayis) (Cemaat) (Lâhika) (Menfi) (Muarizlar) (Münafik) (Münakasa) (Risale-i Nur) (Risale-i Nur Talebesi) (Siyaset) (Sura) (Tasavvuf) (Tefekkür) (Üstad) kelimelerine ve 209, 324, 439, 1125, 1211 sira no.larina da bakiniz.
689-Risale-i Nur’un meslek hususiyetlerinden birkaçinin beyani:
*Emirdag L. Sh:272 mektub
*Sualar sh:537 ilk mektub ve Bak: sira no. 1184
689/1-Hz. Üstad’in meslek-i Nuriyeye ait birkaç mühim tavsiyeleri:
*Barla Lâhikasi sh:49 p.3

-112-

690-Risale-i Nur’un meslegi, çesitli meslek sahiblerini kendine dost etmesi:
*Emirdag L. Sh:210son p.
691-Eski Said ile mütefekkirin kismi, Islami müdafaadaki tarzlari:
*29.Mektub 7.Kisim 7.Isaret sh:441
*Miftah-ul Iman sh:87
691/1-Meslek-i Nuriyede, Avrupa fünunu ile Islâmiyeti takviye tarzi yoktur:
*29.Mektub 7.kisim 7.Isaret sh: 441
* Mesnevî (Badilli) sh:429 son I’lemde son p.
691/2- Meslek-i ülema ile farkli, fakat hakaikte müttefik olmak:
*Mesnevî (Badilli) sh:387 p.3
692- Risale-i Nurun meslekî hususiyetlerine dair:
*Hizmet rehberinin mukaddimesi
*Emirdag L.II 104 ve 78’deki “Konusan Yalniz Hakikattir” baslikli yazi
ve ayni mevzu ile alâkali:
*Tarihçe-i Hayat sh:685
692/1- Risale-i Nur’un meslek üstünlügü:
*Bak sira no. 854, 867, 881, 1184
693- Fena kitablari teshir etmemek ve içindeki mukaddesati hâriç tutmadan tahkir
etmemek:
*Kastamonu L. Sh:150'de “Ikinci Mes’ele”
693/1- Risale-i Nur dairesi içine giren, daire hâricinde mürsid arayamaz:
*Osm.Lemalar sh:672"Bir Düstur" ve 676 "Ikinci Mes’ele"
693/2-Meslekler mukayesesi:
*Bak: Sira no. 750, 1069

*MES’ULIYET(Ceza) kelimesine ve sira no. 145'e bakiniz.

-113-

*MEVLID


694-Mevlid-i Miraciye kismi:
*24.Mektub 2.Zeylin 1.nüktesi 303 ve 3.Nüktesi sh:307

*MEVT


(Kabz-i Ervah) kelimesine ve1059, 1167.sira no.lara bakiniz.
695-Mevt bürhani rububiyettir:
*33.Söz 24. Pencere sh:676
696-Mevtalarin hayati:
*1.Mektub 5.Tabaka-i Hayat sh: 7
697-Mevt mahlûktur ve nimettir:
*1.Mektub 2.Sual sh: 7
698-Mvtalara ait mu’cizeler:
*19. Mektub 15.Isaret 2.Sube sh:154
699-Ölümün nimetiyet vecihleri:
*14.Sözün hâtimesinde sh:169 ve 17.Söz sh:203
*Mesnevî sh:129 ilk I’lem ve 135 ilk I’lem
*Isaret-ül I’caz sh:179 son p.
700-Ölümün alâmetleri ve ikazi:
*26.Lem’a 8.Rica sh:231
*Mesnevî sh:226 ilk I’lem
700/1-Ölümünü düsünmek:
*Bak: sira no.827
701-Hakikat-i mevt ile ehl-i dalaleti ikaz:
* Sualar sh:339 mektub
702-Mevtalara bagislanan dualar:
* 1.Sua 1.Sual sh:685
703-Ehl-i iman hakkinda kabrin iyi cihetleri:
*8.Söz sh:38 son p.
703/1-Riziksizliktan ölmek yoktur:
*Bak:Sira no.835

*MEZHEB


(Ictihad) kelimesine ve sira no.1213'e bakiniz.

-114-

*MILLIYET(Kürd) kelimesine de bakiniz.
704-Hamiyet-i milliye mi ve yoksa hamiyet-i diniye mi daha lâzim:
*Hutbe-i Samiye Zeyli sh:64
705-Emevîler Devrinde din ve milliyet muharebesi:
*15.Mektub 2.Makamda sh:54 p.6
706-Kürdlük ithamina cevab:
*Tarihçe-i Hayat sh:228’de “3.Madde”
*16.Mektub 6.Kisim 4.Desise sh:419
707-Milliyetçilik mes’elesi:
*26.Mektub 3.Mebhas sh:321 ve 29.Mektub 7.Kisim 4.Isaret sh:439
708-Irkçiligin zararlari:
*Konferans sh:162
*Emirdag L. II sh:222 p.3 ve 173 p.son
709-Kürd ile talebenin kürtçülükle fikir degistirmesi:
*Konferans sh:167
*Tarihçe-i Hayat sh:144 p.1
*Emirdag L.II sh:224 son p.
710-Irkçilik:
*Emirdag L. II sh:222 "Sâniyen"
711-Türkçülük:
*29.Mektub 6.Kisim 4.Desisesi sh:419 ve 6.Kisim Zeyl’de "Dördüncüsü” sh:430

*MI’RAC


(Mevlid) kelimesine ve 642/1ve 1056. sira no.yada bakiniz.
712-Mi’rac-i Nebevî hakkinda:
*19.Mektub 17.Isaret’te sh:180 p.1, 2, 3

-115-

*25.Söz 2.Sule 9.Nükte-i Belâgat’in sonunda sh:427 son p. ve 31. Söz sh:559 ve 701p.2
*3.Lem’a 3.Nükte sh:17 son p.

*MIRAS


(Adalet) kelimesine de bakiniz.
713-Miras hukuku:
*11.Mektub 3. ve 4.Mes’eleler sh:40, 41
*25.Söz 3.Sua 2.Cilve’de 3.Esas sh:409
*Kastamonu L. sh: 264'te 1. ve 2.sualler

*MUARIZLAR


(Münakasa) kelimesine de bakiniz.
714-Muarizlara karsi lâzim gelen hareket tarzi ile alâkali kisimlar:
*Kastamonu L. sh:159 mektub ve 190 mektub
*Tarihçe-i Hayat sh:479 son p. ve 491 mektub
*Sikke-i Tasdik sh:61 mektub ve 63 mektub ve 65 mektub
714/1-Dinî tedrisata taraftar olmayi suç sayanlara cevab:
*Emirdag L.II sh:132 p.1
715-Bid'atkâr hocalara ilismemek:
*Emirdag L.sh:133 p.3, 4
*Emirdag L.II sh:243 p.1
716-Hizb-i Kur’anî’ye itiraza cevab:
*Emirdag L. II sh:150'de 1.Esas ve 152 p.2
717-Gazetecinin isnadlarina cevab:
*Emirdag L.II sh:193 p.3 ve Bak: Sira no. 299, 300
718-Mütecavizlerle mesgul olmamak:
*28.Mektub 4.Mes’ele 1.Nokta’nin sonu sh: 361 ve 362 "Üçüncü Nokta"
719- Muariz etmeyip dost yapmak mes’eleleriyle alâkali parçalar:
* 22. Mektub 4. Vecih 3. Düstur sh: 265
* Sualar sh: 393 p. 3 ve 537 ilk mektub

-116-

*Kastamonu L. sh:195 mektub ve 202 p.1 ve 246
*Emirdag L. sh:102 son p. ve 133 p.3 ve 160 p.3, 4 ve 180 p.3 ve 210 son p. 241 son
mektub ve 272 mektub
* Emirdag L. II sh:36 p.1 ve 243 p.1
* Hutbe-i Samiye 4. Kelime sh: 51

*MU’CIZAT


(Fünun) (Keramet) (Sakk-i Kamer) kelimelerine de bakiniz.
720-Mu’cizat-i Ahmediye (A.S.M.) :
*19.Mektub sh:88
720/1-Delail-i Nübüvvet, mu’cizelere münhasir degildir:
*Bak: Sira no.825
721-Mu’cizenin hakkaniyeti:
*19.Mektub 2.Nükteli Isaret sh:90
722- Mu’cizat-i Ahmediye çok mütennevidir:
* 19. Mektub 3. Nükteli Isaret sh: 91
722/1- Çesitli nevilerdeki mu’cizeler:
* Bak: Sira no. 35, 176, 184, 340, 365, 674, 698
723- Mu’cizat-i Enbiya ve fünuna delâletleri:
* 20. Söz 2. Makam sh: 252
* Isarat-ül I’caz sh: 206 ilâ 212
724-Mu’cizat-i Kur’aniye Risalesi:
* 25. Söz sh: 365 ve Bak: Sira no. 585
725- Bereket-i taam mu’cizeleri:
* 19. Mektub 7. Isaret sh: 112


*MUGAYYEBAT


(Gayb) kelimesine bakiniz.

*MUHABBET


(Ask) (Kalb) kelimelerine ve sira no. 53, 372’ yede bakiniz.

-117-

726-Âl-i Beyt’e muhabbet ve muhabbetin iki çesidi:
*19.Mektub 6.Nükteli Isaret sh:106 p.5'ten 107 p.2'ye kadar
*Mesnevî sh:73 "Nokta" ve Bak: Sira no. 59
727-Muhabbet, kâinatin bir sebeb-i vücududur:
*24.Söz 5.Dal 1.Meyve sh:357
728-Sebeb-i muhabbet:
*32.Söz 3.Maksad 5.Isaret 2.Remiz sh:619
*11.Lem'a 10.Nükte 1.Nokta sh:57
729-Muhabbet:
*32.Söz 3.Mevkif 2.Mebhas sh:638 "Mühim Bir Sual” ve 33.Söz 26.Pencere sh:678
*Hutbe-i Samiye 4.Kelime sh:51 ve Bak: Sira no.234
730-Mü'minler beyninde muhabbet ve husumetin muaccel neticeleri:
*Uhuvvet Risalesi sh:36 “Bu Parça Çok Kiymetlidir” baslikli yazi
731-Muhabbet hissi Allah'a muhabbet için verilmistir:
*3.Lem'a 1.Nükte sh:14
732-Fani mahbublarin zevalinden mahzun olmamak:
*20.Mektub 1.Makam 8.Kelime sh:226
733-Muhabbeti yanlis kullanmamak:
*17.Lem’a 14.Nokta 2.Remiz sh:136
734-Muhabbetin zararli kismi:
*4.Lem'a 4.Nükte sh:22

*MUHAMMED (A.S.M.)(Mi’rac) (Peygamber) (Sünnet) kelimelerine de bakiniz.
735-Ubudiyet-i Muhammediye (A.S.M.):
*10.Söz 5.Hakikat sh:69
735/1-Muhammed’in (A.S.M.) ahlâki:
*Bak: Sira no. 42

-118-

736-Muhammed’in (A.S.M.) vazifesi ve tebligati:
*11.Söz sh:121
*24.Mektub 2.Zeyl 2.Nükte sh:304
737-Muhammed'in (A.S.M.) Zeyneb'le tezevvücü ve nesli:
*7.Mektub sh:27
*25.Söz 3.Sua 3.Cilve sh:413 p.1 ve (Taaddüd-ü Ezvac) kelimesine de bakiniz. 738-Muhammed'in (A.S.M.) her halinin hârikulâde olmamasinin hikmeti:
*19.Mektub 4.Nükteli Isaret 1.Esas sh:92 ve Bak: sira no.1133
739-Muhammed'in (A.S.M.) Siyer’in nakli gibi ahval-i beseriyesine degil sahsiyet-i maneviyesine bakmak lâzimdir:
*19.Mektub 4.Nükteli Isaret 6.Esas sh:96
*Mesnevî sh:86 ilk I’lem
740-Muhammed’in (A.S.M.) hifz ve ismetine ait mu’cizeler:
*19.Mektub 15.Isaret 3.Sube sh:158
741-Muhammed’in (A.S.M.) hakkaniyetine dair:
*18.Söz 3.Nokta sh:232
*19.Mektub 19.Nükteli Isaret sh:191
*30.Lem’a 4.Nükte 7.Isaret sh:327
*15.Sua 3.Kisim sh:620 ilâ 634
*Mesnevî Reshalar sh:21 ve 85'te 3.I’lem ve sh:53
*Isaret-ül I’caz sh:105 ilâ 115 ve 119'da "Yedinci Mes’ele" den 121 p.1'e kadar
*Muhakemat sh:7 p.5
*7.Sua 16.Mertebe sh:127 ilâ 133 ve Bak: Sira no. 125
742-Muhammed’in (A.S.M.) Nübüvvetinden evvel ibadeti:

-119-

*23.Mektub 5.Sual sh:281 ve 28.Mektub 8.Mes'ele 5.Nükte sh:385
743-Muhammed'e (A.S.M.) nübüvvetin kirk yasinda gelmesi ve ömr-ü saadetlerinin 63 olmasinin hikmeti:
*23.Mektub 6.Sual sh:281
744-Muhammed'in(A.S.M.) ecdadindan nebi gelmis mi?
*28.Mektub 8.Mes'ele 6.Nükte sh:386
745-Muhammed'in (A.S.M.) peder ve valideleri ve Abdülmuttalib
ve Ebu Talib'in imanlari hakkinda:
*28.Mektub 8.Mes’ele 7.Nükte sh:386
746-Risalet-i Ahmediyeye dair:
*19.Söz sh:235
747-Muhammed'e (A.S.M.) getirilen salavat hakkinda:
*28.Lem'a sh:271 "Bu da güzeldir" baslikli yazi
*6.Sua 2.Sual sh:95 ve (Salavat) kelimesine de bakiniz.
*24.Mektub 1.Zeyl 2.Nükte 'de sh:301 p. 2, 3
748-Nur-u Muhammedî (A.S.M.) hakkinda tavsifat-i muhtelife:
*Mesnevî Habbe'nin basi sh:116 ve Bak: sira no.248
748/1-Nur-u Muhammedî'nin Hz. Adem'den kendisine kadar müteallikan intikali:
*Barla Lâhikasi sh:324 p.2
749-Nübüvvet-i mutlaka ve Muhammed'in (A.S.M.) Nübüvvetinin isbati:
*Muhakemat sh:123 mukaddeme'den 154’e kadar

*MUHATAB(Münakasa) kelimesine bakiniz.

-120-

*MUHYIDDIN (K.S.)


(Tasavvuf) kelimesine de bakiniz.
750-Muhyiddin-i Arabî’nin Fahreddin-i Razî’ye mektubu münasebetiyle, iman-i tahkikî ve Ilm-i Kelam ve tasavvuf ile marifet-i Ilahiye hakkinda ve alâkali mes'eleler:
*26.Mektub 4.Mebhas 2.Mes’ele sh:330 ve 4.Mes’eledeki sual sh:333
750/1-Muhyiddin-i Arabî’nin meslegiyle, ehl-i tahkikin mesrebi arasindaki fark:
*Bak: Sira no. 1068/2

*MUKADDERAT


(Kader) kelimesine bakiniz.

*MUMYA


(Tenasuh) kelimesine bakiniz.

*MUSA (A.S.)751-Musa’nin (A.S.) Azrail’e tokat vurmasi:
*28.Mektub 2.Mes’ele sh:350
752-Musa’nin (A.S.) bakari kesmesi hadisesi:
*20.Söz 1.Makam 2.Nükte sh:246

*MUSIBET


(Hapis) (Hastalik) (Kader) (Sabir) (Sefkat) (Seytan) (Zelzele) kelimelerine ve 100, 336, 843, 847, 862, 865, 866, 1159, 1186. sira no.larina da bakiniz.
753-Musibetteki hikmetler:
*12.Mektub 3.Sual sh:44
*Kastamonu L. sh:25 p.3
*Lem'alar sh:47 sual ve cevab
*Mesnevî sh:120 ilk I’lem
*14.Sua sh:522 mektub ve Bak: sira no. 160
753/1-Hayvanlara gelen musibetler:

-121-

*Bak: sira no. 366
754-Cenab-i Hak bir kulunu severse, onu dünyadan küstürür:
*23.Mektub’un bas kisminda sh:278
*10.Lem'a "Üçüncüsü" sh:42
755-Serler rahmete münafi degil mi? suali ve cevabi:
*15.Sua 2.Kisim’da sh:610 ve 2.Sua 3.Makam’da sh:30
756-Insanin Allah'a itiraz hakki olmadigi gibi, kâinat dahi insanin
hevesine göre tanzim edilmemistir:
*Mesnevî sh:236’da 2. I’lem
757-Nurcularin hizmetteki musibetlerini tahfif eden teselliler:
*14.sua sh:531 son mektub ve Bak: sira no. 336

*MUSTAFA


(Besinci Sua) kelimesine ve 650, 1148, 1172, 1182. sira no.larina da bakiniz.
758-Ölmüs adama muhabbet telkini:
*Sualar sh:338 son p.
758/1-Mustafa Kemal’i tenkid mes’elesi:
*Emirdag L.I sh:284
*Emirdag L.II sh:61 p.2, 3 ve 107'de 2.Mektub ve 133 p.4
758/2-M.Kemal’in Hz. Üstad’a teklifleri:
*Bak: Sira no. 1148

*MU'TEZILE


759-Mu’tezile imamlarinin bazi telakkileri:
*13.Lem’a 7.Isaret sh:76
*21.Söz 2.Makam sh:275'te 3.Vecih ve 26.Söz 2.Mebhas sh:467 "Besincisi”

-122-

*MÜCEDDID


(Âl-i Beyt) (Mehdi) kelimelerine de bakiniz.
760-Müceddidin evsafi hakkinda:
*Sualar sh:669 "Risale-i Nur Nedir?” baslikli yazi
*Sikke-i Tasdik sh:14 mektub
761-Müceddide dair rivayet:
*Barla L. sh:163 mektub
761/1-Üç sahada müceddidlik:
*Bak: Sira no. 955
762-Asrimizin müceddide ihtiyaci mes’elesiyle alâkalidir:
*Mesnevî sh: 123’te 2. I’lem
763-Müceddid ve mehdi-misal imamlar:
*4.Lem’a 2.Nükte sh:20

*MÜCTEHID(Ictihad) kelimesine bakiniz.

*MÜCERRED


(Evlenmek) kelimesine bakiniz.

*MÜDAFAAT

Sira no. 137’ye de bakiniz.
764-Denizli mahkemesi müdafaatindan:
*12.Sua sh:278
765-Afyon mahkemesi müdafaati:
*14.Sua sh:347
766-Eskisehir mahkemesi müdafaati :
*Tarihçe-i Hayat sh:218
*Osm.Lem’alar 27.Lem’a sh:538
767-Istanbul mahkemesi:
*Tarihçe-i Hayat sh:647
767/1-Risale-i Nur’un mahkeme te’hirinde hayir olmasi:
*Emirdag L.II sh:107 p.2

-123-

*MÜNACÂT


(Dua) kelimesine bakiniz.

*MÜNAFIK


(Gizli düsmanlarin tecavüzlerine veya dost suretinde hulûl ederek veya bazi safdiller vasitasiyla menfî fikirlerini telkin etmek plânlarina dair olup, bu gibi telkinler karsisinda müteyakkiz bulunmakla alâkali bazi kisimlardir.) 899.sira numarasina da bakiniz.
768- Hubb-u cah, korku, tama', Türkçülük, enaniyet, tenbellik, tenperverlik ve vazifedarlik damarlarindan avlamak plânlari:
*29.Mektub 6.Risale sh:412
769-Ehl-i dünya ve ihtilat ve münasebet sebebiyle zayif damarlardan avlanmak tehlikesi:
*10.Lem’a sh:44 p.2 ve sh:45 "Onuncusu"
770-Safdillik ile aldanip, menfî sözleri nakletmek hatasina düsürülmek:
*10.Lem'a sh:46 son p.
771- Ehl-i dalaletin ifsad planlarindan bir hülâsa:
*13.Lem'a 12.Isaret 4.Sualde sh:85 son p.
772- Korkutmak, kusurati teshir etmek, sefahetle ifsad edip tesanüdü kirmak
ve meslegi nazardan düsürmek plânlari:
*Sualar sh:302
773-Tahrik ederek hadise çikartmakla bahane bulup imha etmek plâni:
*Sualar sh:311 son p. ve (Menfî) kelimesine de bak.
774- Ahlâki ifsad plâni (hapishanede):
*Sualar sh:314 son p.
775- Asabiyet verecek sikintili yerlerde toplayip, birbirini tenkid ettirerek
tesanüdü bozmak plâni:
*Sualar sh:318 son p.

-124-

776-Has talebeleri, memuriyet gibi mesgaleler ile hizmetten geri birakmak plânlari:
*Kastamonu L.sh:147 p.3
776/1-Gizli zindiklarin bazi memurlari aldatarak bazi nurculara fütur vermeleri:
*Emirdag L.II Sh:129
777- Zindik feylesoflarin müslümanlarin fikirlerini bulandirmak için, zâhiren Türkçülük lehinde menfî eserlerine merak ve dikkati çekmek plâni:
*Kastamonu L. Sh:150 2. Mes’ele
778-Derd-i maiset, yaz mevsimi gafleti ve mesreb farklarindan istifade ederek tesanüdü bozmak plâni:
*Kastamonu L. sh:234 mektub ve sh:236 son p.
779-Tahrik ederek hadise çikarmakla bahane bulup imha etmek plâni:
*Emirdag L. Sh:17 p.3
780-Bazi hocalari veya bid’a tarafdarlarini aleyhimize aldatip mücadele ile tefrika-ya düsürmek olan münafik plânlarina karsi itidal ile hareket etmek lüzumu:
*Emirdag L. sh:102 p.son
781-Hafiyeligi tahakkuk etse de perdeyi yirtmayiniz:
*Emirdag L. sh:108 son p.
782-Korkutmak, kizlari musallat etmek ve söhretli zâtlari nazara vermek plâni:
*Emirdag L. sh:125
783-Tahrik ederek hadise çikartmakla bahane bulup imha etmek ve zehir vermek ve hükümetin nüfusunu aleyhte propagandaya istimal etmek plânlari:
*Emirdag L.sh:147 p.4

-125-

784-Tahrik ederek hadise çikartmakla bahane bulup imha etmek ve
hürriyet firkasina ifsad için girmek plânlari:
*Emirdag L. Sh:159
785-Tahrik ederek hadise çikartmakla bahane bulup imha etmek ve
zehirlendirmek planlari:
*Emirdag L. Sh:193, 194
786-Risale-i Nur’un kiymetini düsürmek fikriyle, imanî tahsidatina yapilan itiraza cevab:
*Emirdag L. sh:202 son p. ve devami
787-Hastalik, korku, derd-i maiset ve tama’, san ü seref ve maddî ve manevî makam arzulari olarak zayif damarlardan istifade plânlari:
*Emirdag L. sh:243 son p.dan 244 sonuna kadar
788-Menfaatimiz oldugu halde güya tesanüdü bozmak fikriyle Nur erkânlarini baska yerlere dagitmalari ve hapsimize tarafdar olmamalari:
*Emirdag L. sh:250 son p. Ve 251 p.1
789-Baska eserlere, mesleklere ve mâlumatlara nazarlari çevirtmekle veya maas, servet, mevki gibi seylerle veya korkutmakla yapilan plânlar:
*Tarihçe-i Hayat sh:690 son p. Ve devami
789/1-Münafiklarin içtimaî hayattaki plânlari:
*Osm.Lemalar 27.Lem’a sh:558
790-Münafik ve onlara cenaze namazi:
*Emirdag L. sh:78 son p.

*MÜNAKASA


(Menfî) (Muarizlar) (Münazara) kelimelerine de bakiniz.
791- Münakasa ve sartlari:

-126-

*28.Mektub 2.Mes’ele sh:351 p.1, 2
792-Münakasayi susturmak:
*13.Sua sh:321 ilk mektub
793- Münakasa etmemek:
*Emirdag L. sh:133 p.3 ve 273"Râbian"
*Kastamonu L. sh:242

*MÜNAZARA


(Bîtaraf) (Cerbeze) (Münakasa) kelimelerine de bakiniz.
794- Âdab-i münazara:
*(Sura) kelimesine bakiniz.
795- Ilm-i münazara:
*20.Lem’a 7.sebeb sh:158 bas kisim
795/1-Münazarat eserindeki ihbarat:
*Bak: Sira no. 288

*MÜSBET


(Asayis) (Menfî) kelimelerine ve sira no. 145’e de bakiniz.
796- Müsbet hareket:
*Kastamonu L. sh:251 p.2
*Sualar sh:372 "Besincisi" ve Bak: Sira no. 998

*MÜSLÜMAN


(Islam) kelimesine ve sira no. 168’e bakiniz.

*MÜTESABIH(Mecaz) kelimesine de bakiniz.
796/1- Mütesabihat-i Kur’aniye:
*Bak: Sira no. 601
796/2- Mütesabih hadis:
*Bak: Sira no. 321
796/3- Müsebbihe (Insan mikyasiyle Allah'i mülâhaza):
*Bak: Sira no. 77

-127-

*MÜZIK


(Nagmeler) kelimesine bakiniz.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...