HİZBÜ’L-ENVÂRİ’L-HAKAİKU’N-NÛRİYE’DEN

(TAZAARU VE NİYAZ-III)

Yâ Allah! Yâ Rahman! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Hakem! Yâ Adl! Yâ Kuddûs!

İsm-i Âzamın hakkına ve esmâ-i hüsnân hürmetine ve Furkan-ı Hakîm ve sûreleri ve âyetleri ve sırları ve nurları ve kelimeleri ve harfleri hakkına ve Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm ve mucizeleri ve kemâlatı ve şeriatı ve sünneti hürmetine ve onun âl ve ashabı ve ensarı (r.a.) ve onların mücahedeleri şerefine...

Yâ Rab, hamele-i Arşın ve melâike-i kirâmın ve onların tesbihatları ve ibadetleri hakkına...

Yâ Rab! Cebrâil ve emâneti, Mikâil ve vekâleti ve İsrafil ve sûru Azrâil ve ruhları alıp hıfzetmesi hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Âdem ve kelimâtı ve Havva ve şefkati ve Hazret-i Şît ve nübüvveti, Hazret-i İdris ve yüceliği ve Hazret-i Nuh ve gemisi ve dâvetleri hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i İbrahim ve dostluğu ve Hazret-i Lût ve gayreti ve Hazret-i İshak ve zürriyetinden gelen peygamberler, Hazret-i İsmail ve neslinin şerefliliği hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Yakub ve münacatı, Hazret-i Yusuf ve sıddıkiyeti, Hazret-i Yunus ve dâveti, Hazret-i Eyyub ve sabrı hürmetine...

Yâ Rab! Hazret-i Cercis ve metaneti, Hazret-i Üzeyir ve hayatı, Hazret-i Hızır ve seyahati, Hazret-i İlyas ve risaleti hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Musâ ve münacatı ve Tevrat’ı, Hazret-i Harun ve fesahatı, Hazret-i Şuayb ve hitabeti, Hazret-i Yuşâ ve Hazret-i Musa ile olan arkadaşlığı şerefine...

Yâ Rab! Hazret-i Sâlih ve devesi, Hazret-i Hûd ve heybeti, Hazret-i Zülkarneyn ve hâkimiyeti, Hazret-i Danyal ve hikmeti, Hazret-i Lokman ve hekimliği hakkına...

Yâ Rab! Hazret-i Dâvud ve hilâfeti ve Zeburu, Hazret-i Süleyman ve mucizeleri, Hazret-i Zekeriyya ve ibadetleri, Hazret-i Yahya ve efendiliği ve Hazret-i İsa ve zâhidliği ve İncil’i hürmetine...

Yâ Rab! Habib-i Ekremin ve miracı ve Kur’an’ı hakkına...

Yâ Rab! Bütün peygamberler ve kitapları ve suhufları hakkına...

Yâ Rab! Şeriat-i Muhammediye ve onun hakikat ve hükümleri hürmetine, Allah onları kıyamete kadar devam ettirsin.

Yâ Rab! İslâm dini ve erkânı hakkına ve iman ve nurları hürmetine ve Kur’an ve esrarı şerefine ve Tevrat ve sayfaları hakkına, ve Zebûr ve babları hürmetine, İncil ve âyetleri şerefine ve Kur’an ve müjdeleri hakkına...

Yâ Rab! Cennet ve güzellikleri ve içindeki hazineleri ve hurileri ve cemalleri hürmetine...

Yâ Rab! Gökler ve zinetleri ve melaikeleri ve ruhanileri ve yıldızlar ve şehadetleri hakkına...

Yâ Rab! Yeryüzü ve hazineleri, hayvanları, ağaçları, bitkileri, delil ve alametleri hürmetine...

Yâ Rab! Hazret-i Ebû Bekir ve sıddikiyeti ve Hazret-i Ömer ve farukiyeti, Hazret-i Osman ve nuraniyeti ve Hazret-i Ali ve velayeti, Hazret-i Hasan ve neslinin kutubları, Hazret-i Hüseyin ve evlatlarından yetişen imamlar hakkına...

Yâ Rab! Ashab-ı Bedir ve Uhud şehitleri ve onların mücahedeleri ve evliyalar ve keşifleri, asfiya ve tahkikatları, şehitler ve cihadları, Kâbe-i Muazzama ve ziyaretçileri, Ravza-i Mutahhara ve içindeki İki Cihan Güneşi ve beraberindekiler hakkına...

Yâ Rab! Yukarıda isimleri yâd edilen bütün zatların hürmetine, Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan, havada ve akıllarda temessül eden harfleri sayısınca, kuluna ve peygamberine ve onun âl ve ashabına dünyalar durdukça salât ü selâm olsun! Kalblerimize iman ve İslâm için ferahlık ver! Ve bize hüsn-ü hâtime ver! Ve hepimize kâmil, mükemmel, ekmel, râsih, sâbit, dâimî, ebedî bir iman nasip et! Ve bize ve arkadaşlarımıza bir sabr-ı cemil ve tam bir tevekkül ve tam bir ihlâs ve küllî bir fetih ve izzetli bir nusreti acele olarak nasip eyle!

Bizi âfat ve belalardan, ehl-i dalalet ve tuğyanın şerrinden, nefis ve şeytanın şerrinden hıfzeyle. Bizi kabir ve Cehennem azabından koru! Bizi iyi kullarınla beraber Hazret-i Muhammed’in âl ve ashabının zümresi içine idhal eyle. Âmîn.
* * *
Allah’ım! Kalblerimizi iman ve Kur’an nuruyla nurlandır.

Allah’ım! Bizi Sana karşı olan fakrimizi idrak etmekte zenginleştir, senden istiğna sûretiyle de bizleri fakirleştirme. Sana karşı havl ve kuvvetimizden teberri ediyor ve senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizleri sana karşı mütevekkil olanlardan eyle! Bize, erkek ve kadın bütün mü’minlere rahmet eyle.

Allah’ım! Senin kulun ve nebin, dostun, mülkünün cemali, san’atının meliki, inayetinin gözü ve çeşmesi, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, yarattıklarının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının çokluğu içinde vahdetinin lambası, kâinat tılsımının keşşâfı, saltanat-ı Rubûbiyetinin dellâlı, marziyyatının mübelliği, isimlerinin gizli hazinesinin tarifçisi, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümanı, cemâl-i Rubûbiyetinin aynası, görmek ve görünmekliğinin medarı, Habibin ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan, nebi ve resullerden onun kardeşlerine, sana yakın olan meleklerine, sâlih kullarına salât ve selâm eyle, âmîn!

Allah’ım! Bizi saâdet, selâmet, iman ve Kur’an ehlinden eyle!

Allah’ım! İlk inişinden âhirzamana kadar her okuyucunun Kur’an’ın kelimelerini okuduğu zaman hava dalgalarının aynalarında Rahman’ın izniyle temessül eden bütün harfler adedince seyyidimiz Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve onun âl ve ashabına selâm eyle.

O harflerin sayısınca da bize, anne-babamıza, erkek ve kadın bütün mü’minlere rahmet eyle, âmîn!

Ey Kur’an’ı indiren Allah’ım! Kur’an’ın ve ona Kur’an indirilen zatın (a.s.m.) hakkı için kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve kur’ân’ın nuruyla nurlandır, âmîn!

Ey kavmi içinde Nuh Aleyhisselâma cevap veren Allah’ım!
Ey düşmanlarına karşı İbrahim Aleyhisselâma yardım eden Allah’ım!
Ey Yakub Aleyhisselâma Yusuf Aleyhisselâmı döndüren Allah’ım!
Ey Eyyub Aleyhisselâmdan zararı kaldıran Allah’ım!
Ey Zekeriyya Aleyhisselâmın duasına cevap veren Allah’ım!
Ey Yunus bin Mettâ Aleyhisselâmı kabul eden Allah’ım!

Senden bu müstecap dua sahiplerinin esrarı hürmetine bizi insî ve cinnî şeytanların şerrinden muhafaza eylemeni, düşmanlarımıza karşı bize yardım etmeni, bizi nefsimizle başbaşa bırakmamanı, kalbî hastalıklarımıza şifa vermeni niyaz ediyorum.

Âmîn, âmîn, âmîn!..

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...