KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM RİSALE-İ NUR'DA

Çözüm İçin Bediüzzaman'a Kulak Verilmeli

Bölücülük bataklığının kökünden kurtulabilme si ve bölücü terör sorununa kalıcı çözüm üretebil- mesi için devletin ve halkın Bediüzzaman'a kulak vermesi ve Risale-i Nur'daki esaslara itibar edilerek yayılması ferdi ve toplumsal hayata ışık tutması gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü Bediüzzaman, ülkemizde halkın çok büyük kesimini teşkil eden Türk-Kürt ve Arap kökenli insanlarımızın itibar ettiği, saygı ve hürmet gösterdiği bir zattır. Zira Bediüzzaman, neseben Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin soylarından gelen bir seyyid, yani Arap kökenli bir insandır. Ancak Bitlis'te kürt nüfusun yoğun olduğu bir bir memlekette dünyaya gelmiş ve kürt gelenekleri ve hayat tarzı ile yetişmiş, kürt olarak nitelendirilmiş ve kendisi bu nitelendirmeye itiraz etmeyerek Kürt kimliğini benimsemiştir. Bediüzzaman'ın hizmetinin çok büyük bir kısmı Türk Milletine olmuş ve kendiside Türk Milletine çok büyük bir muhabbet duymaktadır.

Kısacası Bediüzzaman Hazretleri Kürtler, Türkler ve Araplar için sevilen, sayılan, hürmet ve kendisine itibar edilen ortak bir isim ortak bir değerdir. Bediüzzaman, hem Türkleri hem de Kürtleri çok iyi tanımaktadır. Yani her iki milleti de tüm özellikleri ile çok iyi tanıyan mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Onun için Türkler ve Kürtler arasında meydana gelebilecek ihtilaf ve nifak konularını da, birlik ve beraberliği tesis edecek bağları da en doğru şekilde tespit ve teşhis edebilecek bir zattır.

Bediüzzaman, her milletten talebeleri olan, eserleri her milletten insanlar tarafından okunup istifade edilen mümtaz bir şahsiyettir. Demek ki onun eserlerinde her milletten insana hitap eden ve tüm insanları ortak değerler etrafında toplayabilen birleştirici bir özellik var.

Bediüzzaman, hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti idaresinde yaşamış sosyal ve kültürel değişimi yakından takip etmiş ve hadiselerin içinde yaşamış; sosyal ve siyasal hayattaki kırılma noktalarının canlı şahidi olmuş, her devrin ve tüm gelişmelerin sebep ve detaylarını bilen, gelişmeleri doğru okuyup çözüm reçeteleri üreten; yaşadığı her devirde tehdit ve tehlikelere karşı halkı ve devleti uyaran ve yol gösteren mümtaz bir şahsiyet ve büyük bir mütefekkirdir. Risale-i Nur'da ırkçılığa, bölücülüğe ve terörizme karşı somut çözüm önerileri yer almaktadır.

Terörle mücadele konusunda devlet her yolu denediği halde şimdiye kadar Bediüzzaman'ın fikirlerine kulağını tıkadı. Güneydoğu Anadolu'da bazı şeyhler bile PKK terör örgütüne sempatizan veya destekçi olduğu halde; kürt kökenli Risale-i Nur talebeleri asla bölücülüğe taviz vermediler ve terör örgütüne sempatizan veya taraftar olmadılar. Devlete bağlı kalıp birlik ve bütünlüğümüzün tesisi için çalıştılar. Bu gerçeği dikkate alan devlet kurumlarının Bediüzzaman'a kulak vermesi ve Risale-i Nur'daki çözüm önerilerine itibar etmesi gerekir.

Terörle mücadele konusunda gerek Bediüzzaman Hazretlerinin hayatından ve gerekse Risale-i Nur Külliyatından tespit edebildiğimiz bazı hususları paylaşmak istiyoruz:

Bediüzzaman Kürt Devletine Karşıdır

Mondros Mütarekesi sonrası İstanbul'un işgal altında olduğu günlerde devrin meşhur gazeteci- lerinden birisi olan Şeyhülmuharririn namıyla bilinen Konsolidçi Asaf Bey, o günlere ilişkin bir hatırasını şöyle nakleder:

Bir gün Divanyolu'ndaki matbaamızda otururken odaya bir adam girdi. Kıyafeti tuhafça idi. Başında külaha benzer bir şey vardı. Bu adamı görünce Mevlanzade ayağa kalktı, beni göstererek:

'Efendim' dedi, 'Başmuharririmiz Konsolidçi Asaf…'
Ve bana hitap ederek:
'Oğlum' dedi. “Bu zat en büyük din alimlerimizden Bediüzzüman Said Nursi'dir.”
Bende o zaman Bediüzzaman'la konuşmaya başladım. Hakikaten yüksek ilmi konuşmaları ile çok müstefit oldum. Bundan sonra, sık sık matbaamıza geliyordu. Onunla konuşuyorduk. Bazen birlikte dışarı çıkıp şehir içinde gezdiklerimiz bile oluyordu.

Bilmem ne kadar zaman sonra idi. Said Nursi İstanbul'dan ayrılmıştı. Memleketine mi yoksa başka bir yere mi gitmişti, şimdi hatırlamıyorum. Almanya ve müttefikleri büyük bir hezimete uğramışlardı. Memleket parçalanmış, vatanın her parçasında yeni hükümetler türemeye başlamıştı. Ermenistan da bunlardan biridir. Mevlanzade Rıfat Bey, bir gün bana dedi ki:

‘Oğlum Ermenistan hükümeti kuruluyor. Onların Ermenistan kurmalarına karşılık, imparatorluk dağıldığına göre bizde Kürdistan kuralım.'

Ben hayretle yüzüne bakınca, o bana dedi ki:

“Ben vatan haini değilim. Onu yıkanların Allah belasını versin. Birer hırsız gibi kaçtılar. Filhakika bir Kuva-yı Milliye var, ama ümit pek zayıf. Mu'cize devrinde değiliz. Ben bu işi Said Nursi'ye yazacağım. Çünkü onun nüfuzu çok kuvvetlidir. Hatırı çok sayılır. Onun için bu zata bir mektup yazıp göndereceğim. Ve ondan teşrik-i mesai isteyeceğim.”

Mevlanzade mektubunu yazıp gönderdi. Bundan on gün kadar geçmişti, belki de on beş gün, hatırlamıyorum. Bir gün matbaamızda oturuyorduk. Misafirlerimiz de vardı. O zamanlar Bahriye Nazırı olan Cakalı Hamdi Paşa ile Divan-ı Harb-i Örfi Reisi nezdimizde idiler. Şuradan buradan konuşuyorduk. Bu sırada posta müvezzii odaya girdi ve bir mektup bırakarak çıkıp gitti. Rıfat Bey mektubu okurken yüzünü ekşitiyor, hiddetlendiği aşikar görülüyordu. Rıfat Bey mektubu okuduktan sonra bana fırlatarak:

'Oku da gör.' dedi. 'Bediüzzaman benim tekliflerimi reddediyor. (Ben senin fikrine taraftar değilim) diyor.'

Mektubu gizli okumak çok ayıp olacaktı. Aşikar olarak okumaya başladım. Cakalı Hamdi Bey ile Divan-ı Harb-i Örfi Reisi Mustafa Paşa da dinliyorlardı. Bediüzzaman'ın bu cevabı mektubu aynen hatırımda olmamakla beraber, Bediüzzaman bu mektubunda, Mevlanzade'nin Kürdistan kurma teklifini reddediyor: “Rıfat Bey, Kürdistan teşkil etmek değil, Osmanlı İmparatorluğunu ihya edelim. Bunu kabul edersen canımı bile feda ederek çalışırım.” diyordu. Benim aşikar olarak okuduğum mektubu misafirlerimiz de dinledikten sonra Mustafa Paşa, Mevlanzade'ye:
'Rıfat Bey, sen yanlış düşünüyorsun. Bediüzzaman doğru söylüyor. Kürdistan kurmak değil, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmak lazımdır.' dedi…

Yine aynı dönemde “Kürt Teali Cemiyeti”nin reisi Abdülkadir'den gelen Kürdistan kurma tekliflerine de Bediüzzaman şu cevabı veriyordu:

“Allahü Zülcelal Hazretleri, Kur'an-ı Kerimde, 'Öyle bir kavim getireceğim ki, onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever.' diye buyurmuştur. Ben de bu beyan-ı İlahi karşısında düşündüm, bu kavmin bin yıldan beri alem-i İslamın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım. Bu kahraman millete hizmet yerine dört yüz elli milyon hakiki Müslümanın kardeşliğine bedel birkaç akılsız kavmiyetçi kimsenin peşinden gitmem.” (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi/Necmeddin Şahiner)

Bediüzzaman'ın Bölücülere Tepkisi

Bediüzzaman Hazretleri, başta Şeyh Said isyanı olmak üzere tüm isyan ve bölücülük hareketlerinin karşısında olmuş; hem isyancıların teşebbüslerin- den vazgeçirilmesi, hemde halkın isyancılara itibar etmemesi ve isyanlara katılmaması yönünde çok büyük gayretler sarfetmiştir. O nun Şeyh Said isyanı öncesi kendisinden destek talep eden isyancılara verdiği cevap çok çarpıcı ve ibretlerle doludur.

Necmeddin Şahiner'in "Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi" isimli kitabından aynen aktarıyoruz:

Şark isyanından bir müddet önce, Erek Dağında Kürt aşiret ağalarından ve Hamidiye Paşalarından Kör Hüseyin Paşa geldi. Bediüzzamanla hususi görüşmek istedi ve ona hitaben:
“Üstadım, bu talebeleri çıkart. Sizinle mahrem görüşeceklerim var.” dedi.

Bediüzzaman da “Hüseyin Paşa! Bunlar benim vücudumun azaları gibidir, ayrı değiller.” dedi.

Bunun üzerine Hüseyin Paşa heybesini açarak bir mendil çıkardı. Mendil altınla dolu idi. Bediüzzamana, “Bu minnetsiz olarak benim malımın zekatıdır. Bunu kabul et, fakirlere, misafirlere ve talebelere sarfet.”

Bediüzzaman çok hiddetlendi ve Paşaya “Paşa! Sen hiç alim ve hocalara sormadın mı? Zekat, yerinden nakil olur mu? Senin köyünde fakir akraban ve yakınların yok mu? Niçin getirdin?” diyerek reddetti.

Bunun üzerine Hüseyin Paşa: “Sizinle bir müşaverem var. Askerim hazır, atlar hazır, silahlar ve cephaneler de hazır. Sizden emir bekliyoruz.”
Bediüzzaman: “Sen ne diyorsun? Ne yapacaksın? Kiminle harbedeceksin?"
Hüseyin Paşa: “Mustafa Kemal'le.”
Bediüzzaman: “Mustafa Kemal'in askeri kim?”
Hüseyin Paşa: “Ne diyeyim… İşte askerdir.”
Bediüzzaman: "Askerler bu vatanın evladıdır. Senin ve benim akrabalarımdır. Kime vuracaksın? Onlar kime vuracak? Düşün, idrak et. Ahmed'i Mehmed'e Hasan'ı Hüseyin'e mi kırdıracaksın?"
Hüseyin Paşa: “Böyle bir hayattansa ölmek daha iyidir.”
Bediüzzaman: “Ne olmuş hayata. Sen hayatından bezmişsen, bütün Müslümanların, bütün zavallıların günahı ne, onlardan ne istiyorsun?”

Hüseyin Paşa şaşırdı ve mütehayyir kaldı. Sonra “Sen benim elimi ayağımı soğuttun. Ben şimdi aşiretimin korkusundan evime gidemem. Bütün aşiretler toplanmışlar. Benden söz alacaklar. Ben şimdi gidip, bu şekilde anlatsam, diyecekler: 'Hüseyin korktu.' Beş para ettin beni.”
Bediüzzaman: “Kullar arasında beş para ol. Allah katında makbul ol.”
Sonra Hüseyin Paşa döndü çaresiz köyüne gitti.

Nifaka Karşı İttifak

II. Meşrutiyetin ilanından sonra, hükümete karşı ayaklanmaya teşvik edilen İstanbul'daki kürt kökenli hamallara, meşrutiyetin mahiyetini ve hürriyetinin güzelliğini anlatarak onları yatıştıran Bediüzzaman, şu tespitlerde bulunmuştur:

“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, peygambere tabii olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var. Husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin işine karışmayacağız. Zira hikmet-i hükümeti bilmiyoruz.” (Divan-ı Harbi Örfi)

Bediüzzaman Hazretleri bu ifadelerinde, sosyal hayatımızı tehdit eden cehalet, fakirlik, geri kalmışlık ve nifak/ihtilaf illetlerine dikkat çekmekte; ve bu üç illete karşı sanayi ve teknoloji, eğitim ve ittifak silahları ile mücadele edebileceğimizi belirtmektedir. Yani doğabilecek sosyal felaketlere karşı reçetemiz; sanayi ve teknolojik ilerlemenin sağlanması, yoksulluk kıskacının kırılarak maddi kalkınmanın sağlanması, eğitim yolu ile cehaletin yok edilmesi ve nifak tohumlarının imha edilerek birlik ve beraberliğimizin korunmasıdır.

Bediüzzaman birlik ve beraberliğin yani ittihadın nasıl tesis edilebileceğini de şu sözleri ile anlatmaktadır:

“İttihad, cehl ile olmaz. İttihad, imtizac-ı efkardır. İmtizac-ı efkar marifetin şua-ı elektiriyle olur.” (Münazarat)

Bu sözleri ile Bediüzzaman birlik ve beraberliğin ancak fikir ve duygu birliği ile sağlanabilece- ğine; fikir ve duygu birliğinin ise ancak eğitim yoluyla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekmektedir. Ayrıca “İttifak hüdadadır, hevada ve heveste değil...” sözleri ile de meşru zeminde ve meşru dairede uzlaşı ve birliğin tesis edilmesi zorunluluğuna vurgu yapmaktadır. Yine “Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslamdır.” sözleri ile de Müslümanların arasındaki birlik ve beraberliğin korunmasının önemini anlatmakta ve birlik ve beraberliğin tesis edilmesini en büyük farz yani en önemli dini vecibe olarak ifade etmektedir.

Bediüzzaman Hazretleri,

“Küre-i zemin gibi ağır ve alem-i İslamiyet'e çökmüş olan mesaib ve devahiye karşı nokta-i istinadımız: Muhabbet ile ittihadı, marifet ile imtizac-ı efkarı, uhuvvet ile teavünü emreden nokta-i İslamiyettir.” (Sünühat)

sözleri Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sevgi/muhabbetin yaygınlaştırılması ile fikir ve duygu birliğinin eğitim ile yardımlaşma ve dayanışmanın ise uhuvvet/kardeşlik duygularının yaygınlaşması ile gerçekleştirilebileceğini ve bunları da ancak İslam Dininin sağlayabileceğini belirtmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi'nin milli birlik ve beraberliğimizin tesisine verdiği önemi kısaca aktarmaya çalıştık. Şimdi de Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde geçen bölücü terör bataklığının kurutulmasına yönelik görüş ve tavsiyelerini maddeler halinde kısaca özetlemeye çalışalım:

1. Irkçılık Yerine Müspet Milliyetçilik Anlayışı

Etnik milliyetçilik fikirlerinin Osmanlı Devletini bölmek, parçalamak ve yıkmak amacıyla batı dünyası tarafından İslam aleminin bünyesine nifak tohumları olarak ekildiğine, yani milliyetçilik akımlarının dış kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bediüzzaman, ırkçılığı esas alan etnik milliyetçilik yerine “Osmanlı Milliyeti ve İslam Milliyetçiliği” kavramlarını ikame etmektedir.

Bediüzzaman millet kavramını tarif ederken:

“Dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir.” (Mektuba, Yirmi Altıncı Mektup)

ölçüsünü getirmektedir. Ona göre millet olmanın en temel şartları din ve vatan birliğidir. Bu nedenler Osmanlı ülkesinde yaşayan tüm Müslümanları din ve vatan birliği nedeniyle Osmanlı Milleti olarak isimlendirmekte ve milliyetimizin esası İslamiyettir, demektedir. Zaten Osmanlı Devletinde halk asli vatandaş olan Müslümanlar ve azınlık statüsüne sahip gayr-i Müslimler olarak iki guruba ayırırdı. Onun için de tüm Müslümanlar kendilerini Osmanlı Devletinin demokratik yapısında asli unsur olarak görürler ve herhangi bir rahatsızlık duymazlardı.

Bediüzzaman, İslam Alemini büyük bir aşirete ve Müslüman milletleri de o İslam Aşiretinde yer alan aile ve sülalelere benzetmektedir. Cenab-ı Hakim insanları farklı kavim ve milletlere mensup olarak yaratmasındaki hikmetleri izah ettiği Yirmi Altıncı Mektup isimli eserinde şöyle demektedir:

“Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, tâ takımlara kadar tefrik edilir. Tâ ki, her neferin muhtelif ve müteaddit münasebâtı ve o münasebâta göre vazifeleri tanınsın, bilinsin tâ, o ordunun efradları, düstur-u teâvün altında hakikî bir vazife-i umumiye görsün ve hayat-ı içtimaiyeleri a'dânın hücumundan masun kalsın. Yoksa, tefrik ve inkısam, bir bölük bir bölüğe karşı rekabet etsin, bir tabur bir tabura karşı muhasamet etsin, bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir."

"Aynen öyle de heyet-i içtimaiye-i İslâmiye büyük bir ordudur; kabâil ve tavâife inkısam edilmiş. Fakat binbir bir birler adedince cihet-i vahdetleri var: Hâlıkları bir, Rezzakları bir, Peygamberleri bir kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir-bir, bir, bir, binler kadar bir, bir..."

"İşte bu kadar bir birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek, kabâil ve tavâife inkısam, şu âyetin ilân ettiği gibi, teârüf içindir, teâvün içindir; tenâkür için değil, tehâsum için değildir.”

2. Hamiyet-i Diniyenin Canlandırılması

Bediüzzaman Hazretleri her türlü sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde anahtar rolü hamiyeti diniyenin canlandırılmasına atfetmektedir. Buna delil olarak da:

"Hem ekser enbiyanın Asya’da zuhuru, ağleb-i hukemanın Avrupa’da gelmesi, kader-i ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki, Asya akvâmını intibâha getirecek, terakki ettirecek, idare ettirecek, din ve kalbdir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli..."

"Hem ne vakit ehl-i İslâm dine ciddî sahip olmuşlarsa, o zamana nisbeten yüksek terakki etmişler. Buna şahit, Avrupa’nın en büyük üstadı Endülüs devlet-i İslâmiyesidir. Hem ne vakit cemaat-i İslâmiye dine karşı lâkayt vaziyeti almışlar; perişan vaziyete düşerek tedennî etmişler."(Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas)

Avrupayı bir dükkan veya kışlaya, Asya'yı ise bir mezra ve camii ye benzeten Bediüzzaman Hazretleri Asya insanının ancak dini, manevi duygularının canlandırılması ile uyanıp harekete geçirilebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle maddi ve manevi kalkınmanın, huzur güven ve esenliğin temel şartı dini duyguların canlandırılması ve şahlandırılmasıdır. Bunun da en iyi yolu İlâ-i Kelimetullah davasıdır. Zira her Müslüman ila-i kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda da İla-yı Kelimetullah yapabilmenin en büyük şartı maddeten kalkınmaktır. İşte İslam Aleminin maddeten kalkınmasının ve fakirlik kısır döngüsünü kırıp yükselmesinin motoru İla-i Kelimetullah idealidir. Ayrıca hamiyet duyguları canlanan bir Müslüman izzet-i İslamiyenin muhafazasını bir görev bileceği gibi, cesaret, şecaat, fedakarlık, sebat, sadakat, muhabbet, şefkat vb. islamiyetten kaynaklanan ulvi seciyelere sahip olacaktır.

3. Uhuvvet-i İslamiyenin (İslam Kardeşliğinin) Yayılması

“Tevhid-i İmani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.” (Yirmi İkinci Mektup: Uhuvvet Risalesi)

diyen Bediüzzaman, inanç birliğinin gönül ve duygu birliğini doğuracağını, bunun da sosyal hayatta da birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtmektedir.

Bediüzzaman İslam kardeşliğinin önemini Uhuvvet Risalesinde şu ifadelerle anlatmaktadır:

“Eğer muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalbde hakikî bulunsa, o vakit adâvet mecazî olur, acımak suretine inkılâp eder. Evet, mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için, nass-ı hadisle, 'Üç günden fazla mü'min mü'mine küsüp kat-ı mükâleme etmeyecek.'1 Eğer esbab-ı adâvet galebe çalıp, adâvet, hakikatiyle bir kalbde bulunsa, o vakit muhabbet mecazî olur, tasannu ve temellük suretine girer."

"Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü'min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbeden daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsâf-ı İslâmiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mü'mine karşı adâvete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusurâtı iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, aklın varsa anlarsın."

"Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki, imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var.
Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir-bir, bir, bine kadar bir, bir."

"Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir-bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir-ona kadar bir, bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevî zincirler bulundukları halde, şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakikî adâvet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i'tisaf olduğunu, kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın.”

4. Düşmanlık Duygularının Terk Edilerek Muhabbet, Sevgi Duygularının Yaygınlaştırılması

Avrupa ilerlerken İslam aleminin geri kalması ve adeta sükut etmesinin sebeplerini anlatan Bediüzzaman, İslam aleminin en önemli hastalıklarından birinin de “adavete muhabbet” yani düşmanlık ve husumet duygularının itibar görüp yayılması olduğunu söylemektedir. Ve şöyle demektedir:

“Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat hurumettir. Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zir-ü zeber eden düşmanlık ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeğe müstehak ve çirkin ve muzır bir sıfattır.” (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup)

5. Birisinin Hatasıyla Başkalarının Sorumlu Tutulmaması ve Adalet-i Mahzanın Uygulanması

“Adalet-i mahzanın en büyük düsturu... Bir masumun hayatı, kanı hatta umum beşer için olsa da heder olmaz. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de birdir... Hakkın küçüğü büyüğü olmaz...” (Sünühat)

Yani bir köyün yolunda teröristler mayın patlattı diye tüm köy halkı cezalandırılmayacak, o köyün hepsi terörist olup, tek bir tane bile masum bulunsa o masumun hakkı muhafaza edilecek.

Ailenin bir ferdi terör örgütüne katıldı diye bütün aile fertleri ve sülalesi hain edilip cezalandırılmayacak.

İnsanlar devletin adaletinden ve haklarının korunacağından emin olacaklar, haksız ve hukuksuz muamelelere maruz bırakılmayacağı hususunda devlete güvenecekler.

6. Hürriyet ve Demokratik Katılımın Sağlanması

Bediüzzaman Hazretleri, “Asya'nın ve Alem-i İslam'ın istikbalde terakkisinin birinci kapısı, meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve tali ve taht ve baht-ı İslam'ın anahtarı da meşrutiyetteki şuradır.” (Divan-ı Harbi Örfi) demektedir.

Bediüzzaman'a göre Müslümanların geri kalmalarındaki en önemli sebeplerden biride bulaşıcı hastalık gibi ferdi ve toplumsal hayatın her alanını kuşatmış olan baskı ve istibdattır.

Hürriyetin tesisi ile beyinler üzerindeki ipotek kalkacak, hür düşünce ve hür teşebbüs gelişecektir. Demokratik katılım ile de halk sosyal ve siyasal hayatta kendini ifade edebilme, kararlara katılma imkanı bulacak ve aidiyet ve mensubiyet duyguları gelişecektir.

7. Her Türlü Dünyevi Saadetin Asayişe Bağlı Olduğu

Bediüzzaman Hazretleri, Münazarat isimli eserinde her türlü dünyevi saadetin esasının asayişin muhafaza edilmesine bağlı olduğunu belirtmektedir. Huzur, güven ve ekonomik refahın vücuda gelmesinin en önemli şartlarından biriside istikrar ortamının mevcut olmasıdır. İstikrarın olmadığı yerde yatırım da olmaz, ticaret de olmaz, ziraat da olmaz. Ekonomik refah düzeyi yükseltilemez, huzur ve güven tesis edilemez.

Bu gerçekler, halka çok iyi anlatılmalı, terörizme prim verilmesinin, yardım ve yataklık yapılmasının kendi huzur, refah ve mutluluklarını yok edeceği ve kendilerine zarar vereceği çok iyi izah edilmeli; terörizmin toplumsal taban bulması önlenmelidir.

Öte yandan Devlet de vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamalı, vatandaş hakkının korunduğundan emin olmalı ve kendini güvende hissetmelidir.

Huzur ve güven ortamında bölücü terör toplumsal taban bulamayacaktır.

8. Kürtlerin Huzur ve Saadetinin Türklerin Huzur ve Saadetine Bağlı Olduğu

Bediüzzaman Hazretleri, Hutbe-i Şamiye isimli eserinde,

“Kürt gibi küçük taifelerin menfaati ve saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arab ve Türk gibi hakim üstatlara bağlıdır....”

demektedir. Ayrıca Doğudaki Kürt aşiretleri ile sohbetlerinde söylediği şu ifadeler çok ilginçtir:

“Emin olunuz biz Kürtler başkalarına benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki, içtimai hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş'et eder.” (Münazarat)

Bediüzzaman Hazretleri bugün de çok geçerli olan bir gerçeğe dikkat çekmektedir: Kürtler ve Türkler et ve tırnak gibi birleşmiş ve ayrılamaz bir hale gelmiştir. Aile hayatından, ticaret hayatına kadar ferdi ve sosyal hayatın her alanında bu iki kardeş taife ayrılamaz bir birliktelik vücuda getirmişlerdir. Birisinin başı veya dişi ağrıdığı zaman ötekinin bundan acı ve sancı duymaması mümkün değildir. Birisi kargaşa ve bunalım yaşarken, diğerinin huzur ve istikrara sahip olması mümkün değildir.

Dış güçler, etnik Kürtçülüğü Türkiye'ye karşı bir koz ve şantaj aleti olarak kullanıyor. Bediüzza- man şu uyarıyı yapıyor: Türklerin başı belada iken, onlar sıkıntı yaşarken; sizler asla mesut ve rahat olamazsınız. Rahat ve huzur istiyorsanız, Türklerin huzur ve istikrarını muhafaza etmelisiniz!..

İşte bu gerçekler halka çok iyi anlatılmalı, birlik ve beraberliğin nimetleri hatırlatılmalıdır.

9. İslami Şuur Getirilerek Dış Güçlerin Oyunlarının Bozulması:

Bediüzzaman, ırkçılık ve bölücülük fitnesinin Müslümanların arasına zalim Avrupa devletleri tarafından atıldığını belirtiyor.

Bugün de Ortadoğu'yu ve enerji kaynaklarını kontrol altına almak isteyen Amerika, Avrupa, İsrail, İran ve Rusya gibi devletler bölücü terör örgütünü destekliyor ve himaye ediyorlar.

Müslüman olma şuuru canlandırılarak; Müslüman Kürde Amerika veya İsrail'in eline tutuşturmuş olduğu silahı Müslüman Türk'e karşı kullanmanın İslam'a ihanet ve gayrimüslimlere hizmet olacağı bilinci verilmelidir. Ermeni ile omuz omuza Mehmetçiğe kurşun sıkmanın en büyük ihanet olduğu öğretilmelidir.

10. Eğitim

Bediüzzamana göre bütün sorunların kaynağın da cehalet yatmakta ve çözüm yolu eğitimden geçmektedir. Divanı Harb-i Örfi'deki müdaafasında kullandığı sözler çok önemlidir:

“Ben Vilayat-ı Şarkiyede aşiretlerin hal-i perişaniyetini görüyordum. Anladım ki: Dünyevi bir saadetimiz, bir cihetle fünun-u cedide-i medeniye ile olacak. O fünun da gayr-ı müteaffin bir mecrası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır. Tâ ulema-i din, fünun ile ünsiyet peyda etsin. Zira, o vilayatta nim-bedevi vatandaşların zimam-ı ihtiyarı ulema elindedir...”

Bu ifadelerinde Bediüzzaman iki önemli hususa vurgu yapmaktadır. Birincisi Doğu illerinin refah ve saadeti yeni medeniyet fenleri ile olacaktır. Fen ilimlerinin tahsili de ulema ve medreseler vasıtasıyla olmalı, din ve fen ilimleri ünsiyet yakınlık peyda etmelidir. Çünkü burada ikinci önemli husus geliyor: Doğuda yaşayan halk alimlere çok büyük saygı ve hürmet duymakta ve ihtiyarları bir nevi ulemanın elinde bulunmaktadır. Ulemanın soğuk baktığı bir gelişmenin olması adeta imkansızdır. Onun için bölgeye yenilikler alimler ve medreseler vasıtasıyla girmelidir.

Bediüzzama'ın arzu ettiği ideal eğitim sistemi, din ve fen ilimlerinin birlikte tedris edildiği, Kürtçe, Arapça ve Türkçe dillerinde eğitim yapan, ilmi özerkliğe sahip eğitim müesseselerinin vücuda getirilmesidir. Hayalindeki bu eğitim modelini hayata geçirebilmek için “Medresetüzzehra” projesini geliştirmiş ve projeyi hayata geçirebilmek için çok büyük mücadeleler vermiştir.

Eğitim müfredatında din ve fen ilimlerinin birlikte okutulmasının gerekliliğini Bediüzzaman şu cümleler ile açıklamaktadır:

“Vicdanın ziyası, ulum-u diniyedir. Aklın nuru, fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassup ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münazarat)

Fen ilimlerini yanı sıra din ilimleri de okutulsaydı, tıp fakültesi mezunu bir genç dağa terörist tedavi etmeye gitmezdi. Mühendislik fakültesi mezunu bir genç masum insanları katletmek için bomba düzenekler kurmazdı.

11. Ekonomik Kalkınma ve Refah Düzeyinin Yükselmesi

Bediüzzaman, fakirliği İslam aleminin üç temel düşmanlarından birisi olarak saymaktadır. Bölgenin maddi yönden kalkınması iki yönlü gayret ve teşebbüslere bağlıdır.

Birincisi: Devlet Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tüm altyapı yatırımlarını yapmalı, Kamu hizmetlerinin sunumu ve altyapı yatırımları bakımından ülkenin doğusu ile batısı arasında bir fark kalmamalıdır. Halk, Devlet hizmetlerinden en üst seviyede faydalandırılarak devlete olan güven ve itibar duyguları artırılmalıdır. Devlet ayrıca özel sektör yatırımları için cazip teşvik tedbirleri uygulamalı ve pozitif ayrımcılık yapmalıdır.

İkincisi: Halk içine düştüğü yeis, ümitsizlik girdabından kurtularak ümit ve şevk sahibi olmalı; her şeyi devletten beklemeyen, devlet yardımlarına göz dikip, devlet desteği ile hayatını sürdürmeye çalışan bir yaklaşımı terk etmeli; çalışarak, üreterek, alın teri ile kazanma ve geçinme yolunu benimsemelidir. Kaçakçılık gibi legal ve fıtri olmayan kazanç yollarından sakınarak, emek, alın teri ve üretime dayalı fıtri ve yasal işlerde çalışmalıdır.

Bediüzzaman, bu konuya hayati önem atfetmektedir. Kurtuluş reçetesini şöyle saymaktadır:

-“Şeriat dairesinde ittihad-ı kulub,
- Muhabbet-i milliye,
- Maarif (eğitim)
- Sa'yi insani (insanın çalışması, üretmesi)
- Terk-i sefahet” (Divanı Harbi Örfi)

Bediüzzaman, Münazarat isimli eserinde de fıtri, doğal ve meşru geçim kaynaklarının “sanat, ziraat, ticaret” olduğunu; fıtri ve doğal olmayan geçim yollarının ise “memuriyet ve her çeşit imaret (yani yapılaşma, kaynakları bina yapına sarf etme)” olduğunu belirtmektedir.

Bugün Doğuda yaşayan halkımızın en önemli ekonomik hastalığı; gayr-ı menkul teminine rağbet etme, maaşı garanti olan bir işte çalışma arzusu ve devlet yardımları ile geçinmeye çalışma ve kaçakçılık gibi legal olmayan gayrimeşru yollardan kazanç temin etme eğilimleridir.

Bediüzzaman insanın iç aleminde ve ferdi hayatında da iktisat ve kanaat sahibi olma, israf ve tembellikten kaçınma gibi kişisel erdemleri ısrarla telkin ve tavsiye etmektedir.

SONUÇ:

Bediüzzaman Hazretlerinin bölücü terör bataklığının kurutulmasına yönelik fikir ve tavsiyeleri yukarıda saymaya çalıştığımız hususlarla sınırlı değil. Biz Risale-i Nur deryasından birkaç damlaya temas etmeye çalıştık. Ayrıntılı malumat edinmek isteyen meraklı ve dikkatli beyinleri Risale-i Nur Külliyatına havale ediyoruz.

Sonuç olarak; şunu ifade etmek isteriz:

Türkiye bölücü terör musibetinden çok çekti. Çok kan aktı, göz yaşı döküldü, nice canlar yandı, ocaklar söndü. Çok çok büyük miktarda paralar sarf edildi. Yıllarımız ve kaynaklarımızı kaybettik.

Devlet ve millet, bölücü terör illetinden kurtulabilmek için her yolu denedi ve her çareye başvurdu.

Artık, basiret ve feraset sahibi, ülkesini, devletini ve milletini seven etkili ve yetkili çevreler, Risale-i Nur'la tanışmak ve barışmak, Bediüzzaman'a kulak vermek zorundadırlar. Çünkü bölücü terör bataklığını kurutabilecek çözüm reçeteleri Bediüzzaman'da ve Risale-i Nur Külliyatı'ndadır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yucel_21
eski hal muhal ya yeni hal yada izmihilal..emeviler bir parça siyasetlerine ırkçılığı alet edince diyer milletleride küstürdüler sanki tarih tekerrür etmiş türklerin siyasi cenahıda aynı hatayı emeviler gibi tekrar ettiklerinden başta arap olmak üzere kürtleri ve diyer milletleride küstürdüler eyer birlik ve beraberlik isteniliyorsa ki istenilmeli hz. ali gibi hilafet esas tutulmalıdır ve bu inkar politikasından vaz geçilmelidir malumdurki etki tepkiyi doğurur kürtler yoktur onlarda bizim bir kolumuzdur diyen zihniyet bu kürd isyanlarına sebeb olduğu unutulmamalıdır.osmalının eski haliyle inşa edilmesi mümkün deyildir münazarat esrinde üstadımızın doktor örneğini esas tutup eyalet sistemi düşünülmeli yoksa biz abeyiz hade kayıtsız şartsız bize gelin birleşelim bu olmayacak bir şeydir.üstadımız ittihadı islamdan bahs ederken cemahiri müteferrika-i amerikaiye örneğini güstermiştir.yani abd usulu bir birliktelik mümkündür.çünkü ankarada çıkan yasalar bir kısım vatandaşı memnun etse diyerini rahatsız ediyor.bu sefer onları memnun edeyim derken evelkiler rencide oluyor.demekki vatan bir merkez bir olacak ama eyalet sistemi herkesin gelenek örf ve adetleri yaşam tarzları nazara alınıp onlara güre yasalar çıkarılırsa bu sorun allahın izniyle ortadan kalkacaktır.zaten dönya konjöktürü bunu gerektiriyor avrupa aralarındaki duvarları kaldırıp birleşmeye gittiği bir zamanda bölücülük yapmak kadar hamakatça bir şey olamaz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Kerem73
Küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Üniversite de din eğitimi verdik. Doktorlar dağa çıkmaktan vazgeçti. Peki köyleri yakılanlar, babası öldürülenler, kızına tecavüz edilenler, insan pisliği yedirilenler, çeşitli manevi ve maddi işkence görenler, ...uzvuna jop sokulanlar, yakınları öldürülenler... bunların dağa çıkışını nasıl engelleyeceksiniz? Size şu kadarını söyleyeyim: Ben bir Müslüman olarak Allah'ın izni ile kıyamet günü siz Müslüman Türk kardeşlerimden şikayetçi olacağım. Bizi kollamayıp, sahip çıkmayıp ve bizi inkar edip kafirlerin eline bıraktığınız için.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...