MEŞVERETTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Meşveret; Allah’ın emri, Resulullah’ın tavsiyesi, hayatında vazgeçemediği muamelesi, muazzez Üstadımızın Risale-i Nurlarda, fikirleri teşettütden muhafaza etmek için çok önemsediği bir meseledir.

2. Mezkûr hakikate mebni, her mahal ve birim kendisine düşen hizmeti ifa ederken meşveret müessesesini mutlaka çalıştırmalıdır.

3. Üst kademenin aldığı kararlara alt kademe uyar, o mevzuları meşveret etmez.

4. Meşveret ehli, meşveret yapılacak konularda ehil olmalıdır veya ehliyetli insanlardan bilgi ve malumat alınıp meşveret ona göre yapılmalıdır.

5. Herkes her meselede mütehassıs olamayacağından, herkese her mesele sorulmamalı, ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.

6. Âni ve acele toplanmalar, değerlendirmeler meşveretin sağlıklı işlemesini engeller. Bu hususta mühlet istenip, araştırmalar iyi yapılmalıdır. Bu meseleyi ihmal değil, imhaldir.

7. Kararlar oy çokluğuna göre alınır.

8. Herkes meşverette kanaatini izhar etmelidir. Meşveret kararı herkesin ortak paydası olup, münferit fikirlerden vazgeçilip, karar paylaşılmalıdır.

9. Heyet üyelerinin mazileri, sıfatları, makamları ve hüviyetleri, herkesin kanaatini izhar etmeye mani olmamalı, tahakküm aleti haline getirilmemelidir. Mümkünse bu zevat kanaatlerini sonraya bırakmalıdır.

10. Kanaatler nazara verilirken yüksek sesle konuşmak, meşveret havasını bozar. Buna dikkat edilmesi lazımdır.

11. Fikir ve kanaatler; müsaade alınarak, başkalarının sözlerini kesmeden, mühlete riayet ederek ve terbiye hudutları muvacehesinde ifade edilmelidir.

12. Farklı fikir ve kanaat sahipleri tenkit edilmemeli, tahammül gösterilmelidir.

13. Meşveretlerde şahsi, indi ve hissi mevzulardan uzak durup, mümkün ise fikir ve hadise bazında mütalaalar yapılmalıdır.

14. Tarafgirlik kat’iyyen yapılmamalıdır.

15. Çok ciddi ve hayati mevzular görüşülürken; manen temizlenmeli, mümkünse iki rekât hacet namazı kılınmalı, Allah’a iltica edilerek neticede rıza-yı Bâri niyet edilerek meşverete girilmelidir.

16. Çok iyi bilinmeyen konularda, malumat verilip nakiller yapılmamalıdır.

17. Meşveret bir başkan ve bir sekreter delaletince yapılmalı, söz vermede adaletli davranılarak kararlar yazılı hale getirilmelidir.

18. Konuşma arzusunda olmayan, kanaatini yazılı olarak verebilmelidir.

19. Vakit israfını önlemek için, eskiden alınmış kararlar var ise, o mevzu gündemden düşürülmelidir.

20. Kararların tatbiki önemli olup müeyyidesi konuşulmalı, takibi yapılmalıdır.

21. Yorgun, uykusuz, aç ve çok tok, hasta, konudan cahil ve mekânın gayri müsaitliği gibi durumlarda, ciddi meşveretler olmaz.

22. Çok mühim ve hayati konularda, heyet, alınacak kararlardan evvel komisyonlar görevlendirebilir.

23. Kamuoyu oluşturmak, kulis faaliyetleri yapmak ve komitecilik tarzı, meşveretin nizamını bozar. Bunlardan uzak durulmalıdır.

24. Başkan veya idareci, kanaatleri dikkatle dinleyip, umumi düşünceyi toparlayıp, icap ederse rey kullandırarak mevzuyu karara bağlamalıdır.

25. Meşveretin vaktine, mevzuuna ve şartlarına, ciddiyet şuuruyla yaklaşılmalı, lakaytlıktan uzak durulmalıdır.

26. Ahlakta, ibadette, fazilette ve maharette tükenmiş ve lakaytlaşmış insanlar aldanır ve aldatabilirler. Heyet dikkatle seçilmelidir.

27. Yazılan kararlar, meşveretin sonunda tekrar okunup, heyet tarafından imzalanmalıdır.

28. Heyet, mevzuları gündeme getirirken hududunu bilip, hiyerarşik nizama zarar vermemelidir.

29. Makbuliyet, vazife, liyakat, hak ve hukuk iltibas edilmemeli; fikirlere ve kanaatlere bu açıdan bakılmalıdır.

30. Aşırı sevgi ve korku meşveretlerin ruhunu incitir. Bu sebeple, kanaatlerin serbestçe ifade edilmesine imkân tanınmalıdır.

31. Bütün yapılan meşveretlerde mevzular görüşülürken doğruyu bulmak ve murad-ı İlahinin tezahürü için, şu tertibe riayet edilmesi çok mühimdir;

32. Mevzu ile alakalı;

a. Kur’an’ın hükmü,
b. Sünnetteki yeri,
c. Müçtehitlerin kanaati,
d. Eski meşveretlerde mevzu ile alakalı kararlar,
e. Risale-i Nur’dan me’hazlar,
f. Mevzu ile alakalı ehliyet sahibi insanların tespitleri.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...