MECMUATÜ’L-AHZAB

MECMUATÜ’L-AHZAB, Nakşibendî (bk. Şâh-ı Nakşibend maddesi) ve Hâlidî şeyhlerinden olan âlim Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî Hazretlerinin üç ciltlik, iki bin sayfadan oluşan dua kitabıdır.

Din ilimlerini öğrenme ve sünnete uyma konusu üzerinde hassasiyetle duran Gümüşhânevî Hazretleri, tekkesinde hadis okutmaya ağırlık vermiştir. Tekkelerde görülen yozlaşmaya karşı çıkmış, ulemâ ve meşâyih arasındaki anlaşmazlıkları birleştirici bir tavır sergilemiştir. Evrâd ve ahzâbın derlemesinden oluşan "Mecmuatü’l-Ahzab" eseriyle bu özelliğini ortaya koymaktadır.

Gümüşhânevî Hazretleri, "Mecmuatü’l-Ahzab"da topladığı her bir duayı itina ile gözden geçirmiş ve talebelerine de okutturmuştur. Külliyatta her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Örneğin, Hizb-i Bahr (denizde okunacak hizb), Hizb-i Nasr (yardım için okunacak hizb) gibi.

Risale-i Nur Külliyatında yer alan duaların bazıları tarikatta muteber olan mübarek dualar, bazıları da birçok şeyhin evradından toplanmış değerli virdlerdir. Meselâ, Şeyh Vefâ, Şeyh Bekrî ve Halvetî’nin virdleri gibi. Birçok âlimin ve meşayihin virdleri de yer alır. Külliyatta yer alan bütün dualar Peygamberimiz (a.s.m)'in hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Ayrıca Gavs-i Geylâniye, Mevleviye, Bedeviye, Rufaiye, Dusûkiye, Kübreviye, Ekberiye, Halvetiye, Celvetiye, Sâdiye, Gazaliye, Melâmiye, Vahşiye, Suhreverdiye, Hamzemiye, Şabaniye, Gülşeniye, Sünbüliye, Uşşakiye, Rufaiye, Dusukiye, Gavsiye, Şâzeliye ve Kaside-i Celcelûtiye gibi önemli kaynaklar da yer alır. Cevşenü’l-Kebîr de Sünnî Müslümanlar arasında ilk defa bu külliyatta nakledilmiştir.

Külliyatta yer alan başlıca dualar: abdest, iman, namaz, zekât, oruç, hac ve ölüm ile ilgili dualar; sıkıntıya karşı okunacak dualar, hastalarla ilgili dualar, mübarek gün ve gecelerde okunacak dualar, kasideler, esmâü’l-hüsnâ.

Üstad Bediüzzaman eserlerinde, "Mecmuatü’l-Ahzab"da yer alan Hazret-i Ali (r.a.)’nin Ercûze namındaki kasidesinin ve Abdülkadir Gaylâni Hazretlerinin “Virdü’l-İşâ” namındaki münâcâtının işaret ettikleri mânâlara değinir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...