MÜCAHİD İBNİ CEBR

Asıl adı Mücahid ibni Cebr Ebü’l-Haccaci’l-Mekkî’dir. Kendisine ibni Cübeyr ve Mahzum kabilesine mensup olması sebebiyle Mahzumî de denir. Künyesi Ebu’l-Haccac’dır, Tâbiînin en meşhur âlimlerindendir. Tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerinde imam idi. Abdullah ibni Abbas, Ebû Hüreyre, Câbir bin Abdullah ve Abdullah bin Ömer (r.anhüm) gibi büyük Sahabilerden hadis ve diğer Kur’ân ilimlerini öğrendi. Kendisinden de Tâvus, İkrime, Katâde, ibn-i Kesîr ve Ebû Amr ibni Alâ gibi zâtlar tefsir ve hadis ilimlerini tahsil etmişlerdir. İmam ı Şâfiî ve İmam-ı Buhârî, İmam-ı Mücahid Hazretlerini özellikle hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerinde otorite olarak kabul ederler.

İmam-ı Mücahid hicrî 103 yılında secde hâlinde iken vefat etmiştir
Yükleniyor...