NİKOLA NİKOLAVİÇ

Bazı kaynaklarda Nikolay Nikolayoviç ismiyle de anılır. 1856 yılında Petersburg’ta doğdu. Rus imparatoru Birinci Nikolay’ın torunudur. Saraya mensubiyetinin etkisiyle çok önemli görevlere getirildi. 1905 yılında Çar’ın yaveri oldu.

Nikola, Birinci Dünya Savaşı’nın (bk. Birinci Dünya Savaşı maddesi) başladığı 1914 yılında Rus orduları başkumandanlığına atandı. Muhtelif cephelerde savaşan Rus ordularını yönetti.

Nikola’nın emrindeki Rus ordusuyla savaştığı önemli cephelerden birisi Kafkas Cephesi idi. Bu savaşta kendisine en büyük desteği Doğu Anadolu’da bağımsızlık isteyen Ermeniler (bk. Ermeniler maddesi) verdi.

1916 yılı Nisan’ında saldırıya geçen Ruslar, Ermenilerin de desteğiyle Erzurum ve Trabzon’u işgal ettiler. Osmanlı ordusunun karşı taarruzu ise bir netice veremedi. Erzincan ve Muş illeri de işgale uğradı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Üstad Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte Pasinler, Van-Gevaş, İsparit ve Bitlis civarlarında Rus-Ermeni kuvvetlerine karşı savaştı. 1914 yılından itibaren başlayan mücâdele, talebelerinin büyük bir bölümünün şehit olması ve kendisinin de Şubat 1916 tarihinde yaralı olarak Rusların eline esir düşmesine kadar devam etti.

Üstad Bediüzzaman’ın Kosturma’daki esir kampındayken yaşadığı ve daha sonra Abdurrahim Zapsu tarafından kaleme alınarak Ehl-i Sünnet mecmuasının 15 Teşrin-i Evvel 1948 tarihli nüshasında yayınlanan yazıda ismi geçer. (bk. Abdurrahim Zapsu maddesi)

Üstad Bediüzzaman’la aynı dönemde Ruslara esir düşen ve Sibirya’daki esir kampında kalan Mustafa Yalçın, bir hatırasını Son Şahitler’in l. cildinde şöyle aktarır: “Biz Batıdan esir olup Sibirya’ya gittik. Molla Said, Doğudan esir olmuştu. Bir koca gâvur vardı: Nikola diyorlardı. Ben onu Petersburg’da (Leningrat) görmüştüm. Zalim biriydi. Molla Said ona ihtiram etmemiş. Onu çok kızdırmış. Hatta astıracakmış. Sonra Üstadı dindarlığından astırmamış.”

Nikola, Bolşevik ihtilâlinden (bk. Bolşevizm maddesi) sonra bir süre Kırım’da kaldı. Daha sonra ülkesinden ayrılarak Fransa’ya gitti (1919). Yaklaşık on yıl Fransa’da yaşadıktan sonra 1929 yılında Antibes’te öldü.
Yükleniyor...