R

*RABITA


826-Rabita-i Naksibendî:
*Hutbe-i Samiye sh:138 p.1'de hâsiye
827-Rabita-i mevt:
*21.Lem'a 4.Düstur'da sh:163 p.2 ve Bak: Sira no.192

*RADIYALLAHU ANHU


828-Radiyallahu anhu kimlere denilir?
*23.Mektub "2.Sual" sh:279

-132-


*RADYO


(Nagmeler) kelimesine bakiniz.

*RAHMANIYETBak: Sira no.329

*RAMAZAN


829-Ramazan-i Serif'e dairdir:
*29.Mektub 2.Risale sh:398

*REDDETMEK


830-Reddetmek baskadir, kabul etmemek baskadir:
*Kastamonu L. sh:265 p.son

*RESIM


831- Resim ve heykel:
*25.Söz 2.Cilve 4.Esas sh:410

*RIZA


(Ihlâs) kelimesine de bakiniz.
832-Riza-yi Hâlik:
*Mesnevî sh:185 son I'lem

*RIZIK


(Sükür) (Yemek) (Bereket) kelimelerine de bakiniz.
833-Rizik endisesinden avlanmak:
*29.Mektub 6.Kisim 3.Desise-i Seytaniye sh:417 ve Bak: Sira no.899
833/1-Rizka hirs göstermemek:
*Mesnevî (Badilli) sh:296 ilk I'lem ve Bak: Sira no. 273/1
834-Rizik hakkinda ve onunla alâkali parçalar:
*12.Lem'a 1.Nükte 1. ve 2. Noktalar sh:62 ve 19.Lem'a 4.Nükte’de sh:142 ve
28.Lem'a 2. Nükte’de sh:268

-133-

*7.Sua 4.Hakikat sh:172 ve 15.Sua 2.Makam 7. ve 8.Deliller sh:649
*Mesnevî sh:213 I'lem ve sh:73 "Nükte"
835-Riziksizliktan ölmek yoktur:
*12.Lem'a 1.Nükte 1. ve 2. Noktalar sh:62 ve devami
*7.Sua 2.Bab 4.Hakikat'ta sh:172, 173
836-Açlik ve kaht mes'elesi ve alâkali yerler:
*Kastamonu L. Sh: 140 mektup ve 104 2.Mes'ele ve 154 p.4 ve 184 "2.sebeb" ve 193 son
p. ve 198 p.1 ve 201 p.3, 4 ve 205 p.1 ve 212 p.3 ve 235 p.son


*RIBA


(Zekât) kelimesine de bakiniz.
837-Banka ve alâkali mes'eleler:
*25.Söz 3.Sua 2.Cilve 3.Derece sh:408 ve 402 ve 708 p.3 ve 709 p.1 ve 730 p.2 ve 746
sonu

*RISALE-I NUR


(Meslek) (Muhyiddin) (Üstad)kelimelerine de bakiniz.
838-Risale-i Nur nedir?
*Bak: Sira no. 760
839-Risale-i Nur manevî feyiz verip irsad ediyor:
*28.Mektub 3.Mes'ele sh:354
839/1-Sözler'in (Risale-i Nur'un) tesir-i azîmi:
*Barla Lâhikasi sh:51 p.1 ve 70 p.5 ve 71 p.2, 3, 4
840-Risale-i Nur hakkinda inayât-i Ilâhiyye ve tevafukat ve Risale-i Nur'un kiymet
ve ehemmiyeti gibi mes'elelerdir:
*28.Mektub sh:368’deki 7.Mes'eleden 383'deki 4.Nükteye kadar ve Bak: Sira no.156
840/1-Risale-i Nur’un hakkaniyetine bir imza:
*Bak: Sira no. 284/2
841-Risale-i Nur allâmelerin halledemedigi mes’eleleri halletmistir:

-134-

*28.Mektup 7.Risale 3.Isaret sh:372
842-Sözler’deki te'sir kuvveti neden diger müfessirlerde bulunmuyor?
*28.Mektub 7.Risale’nin sonunda "Mahrem Bir Suale Cevab" sh:376
843-Risale-i Nur’a ilismenin zararlari ve sebebleri:
*Sualar sh:286 ve Bak: Sira no.1020
844-Risale-i Nur'un tahkîken okunmasi:
*Sualar sh:298 p.1
845-Risale-i Nur'dan kaçmamak:
*Sualar: sh:316 p.1, 2 ve 326 4. Nokta ve 335 p.1 ve 338 son mektub
846-Risale-i Nur terbiye etmiyor diye süphelenmemek:
*Sualar sh:332 mektub
847-Risale-i Nur'a ilismek belâlarin celbine vesile olur:
*Sualar sh:308 p.1 ve son ve 323 son p. ve 325 p.3 ve 337 p.1 ve 341 p.1 ve 402 bas
kisim ve 412 p.3 ve 443 ve 484 p.3 ve 513 son p. ve Bak: Sira no. 682
847/1-Risale-i Nur'u müsadere etmenin zulüm oldugu:
*Emirdag L.II sh: 108 p.2, 3
848-Risale-i Nur'a ilistikçe zemin hiddet eder tesbihine itiraza cevab:
*Sualar sh: 424 p.1
849-Risale-i Nur tesmiyesinin dokuz sebebi:
*Sualar sh:437 son parça
849/1- Risale-i Nur’un mazhar oldugu esma:
*Osm.Lem’alar 28.Lem'a sh:635'te hâsiye ve 636
850-Risale-i Nur, Kur'anin bürhanlaridir:
*Sualar sh:708 son kisim
851-Cadde-i Kur'aniye meslegi ile alâkalidir:
*17.Lem'a 11.Nota sh:128 ve (Ülfet) kelimesine de bakiniz.

-135-

852-Risale-i Nur ve hassaten Âyet-ül Kübra’nin mümtaz hasiyeti:
*Kastamonu L. sh:54’te 3. Nokta
852/1-Sözler’in hiçbirini digerine tercih edememe:
*Barla Lâhikasi sh: 90 p.3
853-Risale-i Nur’un tanzim edilmesi:
*Kastamonu L. Sh:56
853/1-Risale-i Nur’un müteferrik parçalarini cem'etmek:
*Mesnevî (Badilli) sh:235 p.2
854-Risale-i Nur’un diger mesleklere tereccühü:
*Kastamonu L. sh:11 p.3 ve devami
855-Risale-i Nur’u diger eserlere tercih etmek:
*Kastamonu L. sh:77 ve 182 mektub ve Bak: Sira no. 789, 885
856-Risale-i Nur’dan baska eeserler okumamak ithamina cevab:
*Kastamonu L. sh:182 p.5
857-Risale-i Nur fikir ile degil, ilham ile yazilmistir ve hakaik-i imaniyeyi de izah
etmistir:
*Kastamonu L. sh:210'da mektub ve (Izah) kelimesine de bakiniz.
858-Âlimler tekkede aradiklarini Nur’da bulabilirler:
*Kastamonu L. sh:228 son p.
859-Risale-i Nur’un, fenler nazariyla marifetullahi tedris etmesi:
*Kastamonu L. sh:231 mektub ve (Fünun) kelimesine de bakiniz.
860-Câzib mes’elelere nazarlari dagitmamak:
*Emirdag L. sh:56 mektub
*Sikke-i Tasdik sh:146 p.1
861-Nurlarla mesguliyetin ehemmiyeti:

-136-

*Emirdag L.Takdim yazisinda sh:7 son p.dan sh: 8 p. sona kadar
862-Risale-i Nur’a gelen belâlardan bulutlarin dahi agladigi:
*Emirdag L.sh:20 Hâsiye
863-Risale-i Nur'un gayesi :
*Emirdag L. sh:21 son p. ve sh:28 p.1
864-Risale-i Nur’un birkaç kerameti ve mesleginin meziyeti :
*Emirdag L. sh: 46 mektub ve 67 mektub ve 251 p.1 ve 261 mektub ve (Keramet)
kelimesine de bakiniz.
864/1-Risale-i Nur'daki tevafukat-i gaybiyyenin, bir keramet-i aleniye olmasi:
*Barla Lâhikasi sh: 67, 68
865-Risale-i Nur'la küre-i arz ve hayvanlarin alâkadar oldugu:
*Emirdag L sh:46 mektub ve 68 p.2 ve 87'te 2. Mes'ele ve 92'de 2.Sik ve 170 son p. ve
174 p.1 ve 177 son p.
866-Risale-i Nur, belâlarin def'ine sebebdir:
*Emirdag L. Sh:25 p.4, 5 ve 33'te 5.Nokta ve 49 son p. ve 152 son p. ve 171 son p. ve
173 p.1 ve 229 son p. ve 283 p.3 ve 286 mektub ve Bak: Sira no.921
867-Risale-i Nur’un meslegi ve diger mesleklere rüçhaniyeti:
*Emirdag L. sh:62 mektub
868-Risale-i Nur’u herkesin istiyakla okumasi:
*Emirdag L. sh:64 son p. ve (Çocuk) kelimesine de bakiniz.
868-/1-Risale-i Nur’un zor anlasildigi sualine cevab ve anlamak için gerekli olan
bazi sartlar:
*Mesnevî (Badilli) sh:234 ve 386 "Ifade-i Meram"
869-Risale-i Nur'un, tasavvuf degil ilim yolunda gittigi:
*Emirdag L. Sh.90 mektub ve Bak: Sira no. 1067

-137-

870-Risale-i Nur'un tab' ve nesri hususunda Afyon Emniyet Müdürlügüne
gönderilmis mektub:
*Emirdag L. sh:105
871-Risale-i Nur’a yapilan hücumlarin te’sirsiz kaldigi:
*Emirdag L. sh:126 son mektub
872-Risale-i Nur’un serbest birakilmamasinin hikmeti:
*Emirdag L.sh:256 p.1
873-Risale-i Nur’un bazi kisimlarinin nesrinde Üstadin müsaadesi:
*Emirdag L. sh:258 mektub
874-Risale-i Nur’un te’lifi ve nesri:
*Tarihçe-i Hayat sh:160
874/1-Risaleler yazilmadan önce, Nur talebelerinin o mevzu ile alâkali risaleyi
hiss-i kablelvuku ile hissedip istemeleri:
*Barla Lâhikasi sh:69 p.2, 3
875-Pek çok muarizlara karsi Risale-i Nur’un maglub olmayip muvaffak olmasi-
nin hikmeti nedir? sualine cevap:
*Hutbe-i Samiye sh: 7’den 17’ye kadar
875/1-Bu asirdaki tarîk-i selâmet ve necat yolu:
*Barla Lâhikasi sh:68 p.1 ve 84 p.1 ve 104 p.2
876-Risale-i Nur, ülema mesleginden gitmeyip az zamanda hakaiki tedris etmesi
*Kastamonu L. Sh:12 p.1
*Mesnevî sh:8 p. son
*Sualar sh:538 p.1
877-Risale-i Nur’un ulûm-u âliyeyi okumadan marifeti kazandirmasi:
*1.Sua 1.Âyet-i meshure’de sh:690
*Mesnevî sh: 212 son I'lem ve Bak: Sira no. 92
878-Risale-i Nur ilham ve istihracdir:

-138-

*1.Sua sh:699 Hâsiye ve 706 Hâsiye ve 714 p.1
*Barla L. sh:137 p. son
879-Risale-i Nur’un tahribat-i umumiyeyi tamir etmesi ve tahsidatinin hikmeti:
*7.Sua sonlarinda sh:179
*Kastamonu L. sh:30 p.4 ve Bak: Sira no. 455
880-Risale-i Nur’a çalismanin bes türlü ibadet olmasi:
*21.Lem'a sonu sh:167
*Emirdag L. sh:190
*Kastamonu L. sh: 24 "Birincisi"
881-Risale-i Nur’un meslegiyle alâkali yerler:
*Tarihçe-i Hayat sh:427 mektub
*Sualar sh:302 p.5 ve sh:537 Ilk mektub
*Emirdag L.II Sh:68'de 3. Nokta
*Kastamonu L. Sh:11 "Bir Suale Cevab"
*Emirdag L. sh:241 son mektub ve 257 p.1, 2, 3 ve (Meslek) kelimesine de bakiniz.
882-Risale-i Nur’un ehemmiyetine dair bazi parçalar:
*Emirdag L. sh:102 mektub ve sh:248 "Sâniyen"
*8.Sua sh:748'de 1.Sual
*Kastamonu L. Sh:209 2.sual ve (Cifir) kelimesine ve 603. sira no. ya da bakiniz.
883- Risale-i Nur ile tasavvuf mesleginin bazi farklari ile alâkali yerler:
*Emirdag L. sh: 90 mektub
*Kastamonu L. sh:83 p.2, 3 ve mektub
884- Risale-i Nur’un kerametlerinin beyani ve bu husustaki tahsidatin hikmeti:
*Emirdag L. sh: 51 mektub
*8. Sua 2.Sual sh:749
884/1-Risale-i Nur’a cifren isaretler:
*Bak: Sira no.153, 156
885-Risale-i Nur’dan baska eserlerle mesgul olmamak:

-139-

*Kastamonu L. sh:76 p.2 ve alttaki mektub
*Tarihçe-i Hayat sh:327 son p. ve sh:690 son p.
*Nur’un Ilk Kapisi sh:183 son p. ve alâkalilar için Bak: Sira no. 691, 739, 855
886-Risale-i Nur’un dairesine yakin olanlar, o daireye girip ittifak etmeliler:
*Kastamonu L. sh:122 p.3
*29. Mektup 5. Desise-i Seytaniye sh:425
*Emirdag L. sh:62 p.son v.d.
886/1-Risale-i Nur’un fütuhati:
*Bak: Sira no. 277, 280
887-Ulûm-u felsefenin ve medeniyyetin zararlari:
*26.Lem'a 11.Rica sh:238 (Yer yer bu mânâ vardir)
*29. Mektup 7. Kisim 7. Isaret sh:441
*Ayni mevzuyla alâkali: 21. Söz 5.Ikaz sh:271
888-Risale-i Nur’daki tekrarlar:
*Kastamonu L. sh:54 p.1, 2 ve sh:12 p. 5 ve (Tekrarat) kelimesine de bakiniz.
889-Câmi-ül Ezher’e gitmek isteyen bir talebeye, Nur’un elzemiyeti cihetinde
yazilan mektup:
*Emirdag L.II sh:26 ilk mektub
889/1-Risale-i Nur ve hâfizlik:
*Bak: Sira no. 324
890-Risale-i Nur dünya islerine âlet olamaz:
*Kastamonu L. sh:262 sondaki mektubdan üç p.
*21.Lem'a sh:164 p.2
*Emirdag L. sh:74 mektub ve (Hediye) kelimesine ve sira no. 967, 968, 986, 987’ye de
bakiniz.
890/1-Risale-i Nur sems-i Kur’anînin elvan-i seb’asini birden ayinesinde temessül
ettiriyor:
*Osm.Lem'alar 28.Lem'a sh:678 p.1
890/2-Risale-i Nur, Kur'anin yüzlerce tilsimini kesfetmis:

-140-

*Osm.Lem'alar 27.Lem'a sh:543 ve 606 "Ikinci Madde"
890/3-Eskisehir hapsinde yazilan mektuplar ve Imam-i Ali (R.A.)in
Risale-i Nur’a dair kerameti:
*Osm.Lem'alar 28.Lem’a sh:633


*RISALE-I NUR TALEBESI


(Tesanüd) kelimesine de bakiniz.
891-Nur Talebelerinin tabakalari:
*Kastamonu L. sh:248 p. son ve (Dost) kelimesinede bakiniz.
892-Nurculardaki alâka ve kahramanligin hiç bir cemiyette olmadigi:
*14.Sua sh:520 son mektub ve 521 mektub ve Bak: Sira no. 140
893-Risale-i Nur Talebelerinin tehacüme karsi dayanmalari:
*Sualar sh:305 son p.
894-Eger perde-i gayb açilip, Nur Talebesi âmi görünse de kiymetten düsmeyecegi:
*Sualar sh:307 ilk mektub
895-Risale-i Nur Talebesinin sahs-i mânevîsinin lüzumu:
*Sualar sh:398
896-Bir Nur Talebesinin fedakârliklari:
*Konferans sh:46, 47
897-Risale-i Nur Talebelerinin talebe-i ulûma tam bir liyâkat göstermeleri:
*Kastamonu L. sh:201 p.3
898-Risale-i Nur Talebelerinin imanla kabre girecegi:
*Kastamonu L. sh:18 "1. Mes'ele" ve sh:96 'da mektub
*Sualar sh:698 p.1 ve sh:717
899-Risale-i Nur Talebesinin aldanma tehlikesi bulunan zayif damarlari:

-141-

*Emirdag L. sh:125 ve (Münafik) kelimesine ve Bak: Sira no. 833
900-Risale-i Nur Talebelerinin zâhiren ami fakat hakikatta ehemmiyetli olduklari:
*13.Sua sh:317 ve Bak: Sira no. 804
900/1-Nur talebelerine dair keramet-i gaybiye:
*Bak: Sira no. 284/1
901-Vâris Talebelerin bir kismini iftiralarla çürütmek ihtimali:
*Emirdag L.II sh:14 p.1
902-Risale-i Nur’un sahs-i mânevîsi ferdiyet makamindadir:
*Kastamonu L. sh:196 p. son
903-Üstadin hizmetkâr talebeleri:
*Emirdag L.II sh:233 p.1 ve (Vasiyet) kelimesine de bakiniz.
904-Risale-i Nur’un üç tabaka talebesinden birincisi, çocuklardir:
*Emirdag L. sh:41 "Birincisi"
905-Risale-i Nur taifesi ne zamana kadar devam edecegine dair:
*Kastamonu L. sh:27 son mektub ve Bak: Sira no. 154
906-Nur Talebelerinin velâyeti:
*13.Sua sh:317 p.3 907-Hayat-i içtimaiyedeki Nurcularin günahlardan kurtulmak çaresi:
*Kastamonu L. sh:96 mektub ve Bak: Sira no. 315

*RIYA


908-Riya:
*Kastamonu L. sh:184 mektub

*RUH


Sira no. 62, 570, 677'ye de bakiniz.
909-Ruhun bekasi:

-142-

*Mesnevî sh:193 son I’lem

*RUHSAT


(Azîmet) kelimesine bakiniz.

*RÜYASira no. 160 ve (Gayb) kelimesine de bakiniz.
910-Rüya:
*28.Mektub 1. Mes'ele sh:346
910/1-Rüyada bir hitabe:
*Bak: Sira no. 276
911-Zekâi’nin rüyasi:
*28.Lem'a sh:278
912-Rüyanin kadere delâleti:
*Kastamonu L. sh:115 p.3
913-Rüyada görülen üç günes:
*Kastamonu L. sh:125 mektub
914-Mütecâvizlerin müsalahaya dönmeleriyle alâkali bir rüya:
*Kasamonu L. sh:138 mektub
915-Rüya-yi sadika ve bir kaç talebenin rüyalari:
*Sikke-i Tasdik sh:21 ve sh:26 mektublar ve 51 p.2
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...