Risaletü’n-Nur, Mektubatü’n-Nur’un mütalâası, tahrir edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe alâ-kadri’l-istitâa çalışılması gibi emr-i hayr-i azîme havl ve kuvvet-i Samedanî ve inâyet ve lûtf-u Rabbânîyle muvaffak olduğum zamanlar ki, bu evkatta evvelen ve bizzat bu fakir istifade, istifâza, istiâne etmiş oluyor; bu itibarla mezkûr saatleri çok mübarek tanıyor, firakına acıyor, o yaşayışın devamını, tekrarını, kesilmemesini ez-can ü dil arzu ediyorum.

Fakat ne çare ki, iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safîleştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur’ân’ın mu’cizeleri mecmuasına ve aziz, muhterem Üstadımın medresesine ve ol Seyyidü’l-Kevneyn Peygamberimiz Efendimiz (a.s.m.) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabbü’l-Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine çıkıyorum. Bu sebeple cidden “O Nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşki enfâs-ı ma’dude-i hayattan olmaya idiler” diyorum.
Hulûsi

• • •
Önceki Risale: ( 18 ) / Sonraki Risale: ( 20 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
cemaat : topluluk, grup
dünyevî : dünyaya yönelik
enfâs-ı ma'dude-i hayat : hayatın sayılı nefesleri
ez-can ü dil : içten gelerek, gönülden
fakir : muhtaç; alçak gönüllülük ifadesi olarak “ben” yerine kullanılan söz
firak : ayrılık
gaşyolmak : kendinden geçmek
hissedar : pay sahibi
huzur-u lâmekânî : hiçbir mekâna muhtaç olmayan Zâtın huzuru; Allah’ın hiçbir mekânla sınırlı olmayan katı
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cizeliği; Kur’ân’ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü
iğtinam etme : fırsat ve zaman değerlendirme
iştigal etme : meşgul olma
keşki : keşke
medrese : okul
Mektubatü’n-Nur : Nur mektupları, Risale-i Nur’un bir diğer adı
mezkûr : anılan, sözü geçen
Kur’ân’ın mu’cizeleri mecmuası : Kur’ân-ı Kerim’in mu’cize yönlerini biraraya getiren Risale-i Nur Külliyatı
muhatap : kendisine hitap edilen
muhtelif : çeşitli, farklı
muhterem : saygıdeğer
mübarek : bereketli, değerli
münevver : aydınlanmış; aydın
mütalâa etme : değerlendirme
nihayet : son
Nurlar : Risale-i Nur Külliyatı
Rabbü'l-Âlemîn Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri : bütün âlemleri idare ve terbiye eden, yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah
ravza-i saadet : mutluluk bahçesi; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabri
ruhî : ruhla ilgili
safîleştirmek : arındırmak
Seyyidü'l-Kevneyn : iki cihanın seyyidi, efendisi
tahlîs-i nefîs : kendini kurtarma
zeyil : ilâve, ek
Yükleniyor...