Hem geçen inkılâb-ı azîmde ordu ve ulemanın “Meşrutiyet şeriata müsteniddir” diye yükselen sadâsı, umum ehl-i İslâmın vicdanlarını manyetizmalandırdı. O inkılâp, inkılâpların kaide-i tabiîyesini hark ile şeriatın tesir-i mu’cizânesini gösterdi. Ve daima da gösterecektir. Nisan’ın nısf-ı âhirinde çıkan gazetelerin esas-ı fikirlerine muterizim. Şöyle ki: Hayat onun yoluna feda edilen ve hayattan bin derece daha yüksek olan haysiyet ve itaat-i askeriyeyi, hayata feda edilen ve ehl-i vicdan nazarında gayet hasis olan âmâl-i nâmeşruaya feda etmeye ihtimal verdiler. Hem de hakaik ve ahval onun cazibesine tâbi ve o merkeze merbut olan şems-i şeriat, saltanata veya hilâfete veya başka siyasete tâbî ve âlet tevehhümüyle, bir şems-i münîri, münkesif bir yıldıza peyk ve câzibesine tâbi itikad etmek gibi göstermekle tarik-i dalâlete sülûk ettiler.

Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz, ancak milliyetimiz olan İslâmiyetin terakkisiyle ve hakaik-i şeriatın tecellîsiyledir. Yoksa, “Yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi” diye olan darb-ı mesele mâsadak olacağız. Evet, hem şan ve şeref-i millet-i İslâmiye, hem sevab-ı âhiret, hem cemiyet-i milliye, hem hamiyet-i İslâmiye, hem hubb-u vatan, hem hubb-u din ile mütehassis olmalıyız. Zira müsennâ daha muhkemdir.

Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslâmiyet ise, insaniyet-i kübrâ; ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli) olduğundan, âlem-i İslâmiyet, medine-i fazilet-i Eflâtuniye olmaya sezâdır.HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Bu sualler kırk-elli masum mahpusun tahliyelerine sebep oldu.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i nâmeşrua : meşru olmayan işler; İslâmın izin vermediği işler
ahval : haller, durumlar
âlem-i İslâmiyet : İslâm dünyası
cazibe : çekim gücü
cemiyet-i milliye : millî cemiyet, topluluk; din, şeriat, inanç birliği olan millet, topluluk
darb-ı mesel : atasözü
ehl-i İslâm : Müslümanlar
ehl-i vicdan : vicdan sahipleri
esas-ı fikirleri : düşüncelerinin temeli, aslı esası
hakaik : hakikatlar, esaslar
hakaik-i şeriat : şeriatın hakikatleri, esasları
hamiyet-i İslâmiye : İslâmiyetin mukaddes değerlerini koruma gayreti
hamiyet-i milliye : vatan ve millet gibi mukaddes değerleri koruma duygusu; millî onur ve haysiyet
hark : yarma, yırtma
hasis : değersiz, basit
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
haysiyet : itibar, şeref
hilâfet : halifelik; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık görevi
hubb-u din : din sevgisi
hubb-u vatan : vatan sevgisi
inkılâb-ı azîm : büyük çaplı köklü değişim
inkılâp : köklü değişim, dönüşüm
insaniyet-i kübrâ : büyük insanlık, İslâmiyet
itaat-i askeriye : askerin emre uyması
itikad etmek : inanmak
kaide-i tabiîye : tabiî kural, prensip
mahpus : hapsedilmiş, tutuklu
manyetizmalandırmak : çekim alanına almak, mıknatıs gibi kendine çekmek
mâsadak : bir söz veya hükmü doğrulayan husus, doğrulayıcı bir mânâ
medeniyet-i fuzla : en faziletli, üstün ve erdemli medeniyet
medine-i fazilet-i Eflâtuniye : Eflâtun’un faziletli şehri; Eflâtun’un felsefesinde tarif ettiği, ancak hayalde mümkün olabilen fazilet şehri
merbut : bağlı
muhkem : sağlam
muteriz : itiraz eden
münkesif : sönmüş, sönük
müsennâ : ikili olan; meselâ sevginin ikili olanı vatan sevgisi, din sevgisi gibi
müstenid : dayanmış, dayalı
mütehassis olma : duygulanma, hislenme, hassas olma
nazar : bakış, görüş
nısf-ı âhir : son yarı
peyk : uydu
sadâ : ses
sevab-ı âhiret : âhiret ücreti
sezâ : lâyık
sülûk etmek : yürümek, yürüyüp gitmek
şems-i münîr : nurlu, parlak güneş
şems-i şeriat : şeriat güneşi; İslâm güneşi
şeref-i millet-i İslâmiye : İslâm milletinin şerefi, onuru
şeriat : Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi; İslâmiyet
tahliye etme : serbest bırakma
tarik-i dalâlet : sapıklık yolu
tecellî : belirme, görünme
terakki : ilerleme, yükselme
tesir-i mu’cizâne : mu’cizeli bir şekilde etki
tevehhümüyle : kuruntusuna düşmekle
ulema : âlimler
umum : bütün
zabit : subay, rütbeli asker
Yükleniyor...