İhtar-ı mahsus

Gazeteci denilen huteba-i umumî iki kıyas-ı fâsidle milleti bataklığa düşürtmüştür.

Birincisi: Vilâyâtı, İstanbul’a kıyas ederek... Hâlbuki elifbâyı okumayan çocuklara felsefe dersi verilse sathî olur.

İkincisi: İstanbul’u Avrupa’ya kıyas etmişler. Hâlbuki, bir erkek, kadının kametinden istihsan ettiği libası giyinse maskara ve rezil olur.

Said Nursî
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cevher : asıl, öz; değerli taş, elmas
efkâr : fikirler, düşünceler
fen : bilim; tecrübeye dayalı ve ispatla meydana gelmiş olan ilimler
hissiyat : hisler, duygular
namus-u millet-i İslâmiye : İslâm milletinin nâmusu (Millet kelimesi burada “din, şeriat, inanç” anlamına geliyor.)
pâyimal olmasın : ayaklar altına alınmasın, çiğnenmesin
şecaat-i akliye-i medeniyet meydanı : medeniyetin aklî kahramanlık meydanı; akıl kahramanlarının meydan okuduğu medeniyet meydanı
tesanüd-ü hikmet-i Kur'âniye : Kur’ânî hikmetle dayanışma içinde olma
ahlâk-ı Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) ahlâkı; hareket, tavır, söz ve danışlarından ortaya çıkan örnek hareket ve davranış tarzı
âlem : dünya
aleyhissalâtü vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
azm-i kat’î : kesin azim ve ciddî gayret
berahin-i kàtıa : kesin deliller
beyne’l-İslâm : Müslümanlar arasında
elifbâ : alfabe, İslâm alfabesi
husumet : düşmanlık
huteba-i umumî : herkese hitâp edenler, umuma ders verenler
i’lâ-yı kelimetullah : Allah’ın ismini, dâvâsını yüceltmek, yaymak
ihtar-ı mahsus : hususî ikaz
ihyâ : yeniden hayata döndürme, canlandırma
imdat : yardım
intisap : bağlılık
istihsan : beğenme, güzel bulma
kamet : boy bos
kıyas-ı fâsid : hatâlı karşılaştırma, yanlış kıyas
libas : elbise
maksad : gaye, amaç
mânen : mânevî olarak
meşayih : şeyhler; tasavvuf ve tarikat önderleri
meşreb : hareket tarzı, metot
muhabbet : sevgi
müntesip : bağlanan, bağlı
mürşid-i umumî : herkese her yönden doğru yolu gösteren, genel mürşid
sathî : sığ, yüzeysel
Sünnet-i Nebeviye : Peygamber (a.s.m.) sünneti
sünnet-i Peygamberî : peygamber sünneti, Hz. Muhammed’in sünneti
şeriat namına : İslâmiyet adına
şeriat-ı garrâ : büyük ve parlak şeriat, İslâmiyet
tahallûk : ahlâklanma
ulema : âlimler
vilâyât : vilâyetler, iller
Yükleniyor...