Kardeşimiz ve Nurun kumandanlarından Isparta Hulûsi’si Re’fet Beyin mübarek mâsumunun dokuz yaşında iken bu derece Risale-i Nur’dan Birinci Sözü yazması gösteriyor ki, o mübarek Hüsnü, Safranbolu’nun on bir yaşındaki Hüsnü’sü gibi dahi mâsumların küçücük bir kahramanı olmaya namzettir. Cenâb-ı Hak onu Nurlara bağışlasın ve muvaffak eylesin Âmin. İnşaallah, yazdığımız nüshayı sonra tashih edip göndereceğim.
• • •
Önceki Risale: ( 162 ) / Sonraki Risale: ( 164 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i beşeriyet : insanlık âlemi
âlem-i İslâmiyet : İslâm âlemi
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
beyan etmek : açıklamak, izah etmek
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
Dahiliye Vekili : İçişleri Bakanı
dalâlet : doğru ve hak yoldan sapkınlık
ehl-i hamiyet : hamiyet ve gayret sahibi kimseler
hakaik-i iman : iman hakikatleri, gerçekleri
hakaik-i Kur’âniye ve imaniye : Kur’ân ve iman hakikatleri
hüccet : güçlü ve sağlam delil
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istida : dilekçe, arzuhal
kaide : esas, düstur
kâtib-i umumi : genel sekreter
küfr-ü mutlak : sınırsız inançsızlık; Allah’ı ve Ondan gelen her şeyi inkâr etmek
mâsum : günahsız, temiz; çocuk
muhafaza eden : koruyan, saklayan
muvaffak : başarılı
namzet : aday
nüsha : kopya
rükün : önde gelen idareciler
saniyen : ikinci olarak
sıfat : özellik, vasıf
suret : biçim, şekil
tashih etmek : düzeltmek
tervic : yaymak
vahdet-i İslâmiye : İslâmın birliği, beraberliği
vekil : başkasının adına ve yerine hareket eden, asıl vazifelinin yerine çalışan
Yükleniyor...