2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz, sıddık, fedakâr kardeşimiz Hacı Ali; Gönderdiğiniz kıymettar ve bilhassa Hazret-i Üstadı pek çok sevindiren mektubunuzu aldık. Üstadımız diyor ki:

“Risale-i Nur bu zamanda kâfidir. On sene medresede okuyanlar, Risale-i Nur’la bir senede aynı istifadeyi ettiklerine şahit, binler ehl-i ilim var. Madem Hacı Kılıç Ali bir buçuk sene bütün Risale-i Nur eczalarına sahip çıkmış, kısmen okumuş; nazarımızda yirmi senelik bir Nur talebesidir. Ben her sabah haslar içinde onun ismiyle bütün mânevî kazançlarıma, defter-i a’mâline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse o da bütün hayatını Risale-i Nur’a vermeye mükelleftir.

“Demek şimdiye kadar Câmiü’l-Ezher’e gitmeye muvaffak olmaması ehemmiyetli bir hikmet içindir ki, Nurlar ona kâfi imiş. Şimdi Şam’a, Halep’e yakın olan Urfa’da bir Medrese-i Nuriye ileride teşekkül etmesini kuvvetli ümit ediyoruz. Kılıç Ali ile beraber Eski Said’in gayet kıymettar bir talebesi olan Şam’daki Molla Abdülmecid, Urfa’daki Nurun talebelerinden Seyyid Salih ve onun yanına giden Nurun fedakâr bir talebesiyle muhabere etsinler. Ben hem Molla Abdülmecid’e, hem Hacı Ali’ye, hem Şam’daki Risale-i Nur’la alâkadar olanlara pek çok selâm ediyorum. Ve dualarını ve o mevki-i mübarekede bana dua etmelerini rica ediyorum” dedi.

Evet, kahraman kardeşimiz Hacı Ali, Hazret-i Üstad daima sizin fedakârlığınızı izhar buyuruyorlar. Biz de sizi tahsinlerle tebrik ediyoruz.
3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Üstadın hizmetinde bulunan kusurlu
Sungur, Zübeyir, Ziya

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 19 ) / Sonraki Risale: ( 21 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
bilhassa : özellikle
defter-i a'mâl : amel defteri; iyi ve kötü işlerin kaydedildiği defter
ecza : kısımlar, bölümler
ehl-i ilim : ilim ehli, âlimler
elzem : çok gerekli olan
has : kıymetli olan ve ileri gelen mühim yakınlardan olan
hikmet : gaye, fayda, sır
hissedar : pay sahibi
ihyâ : hayat verme, diriltme
istifade : faydalanma
kâfi : yeterli
kıymettar : kıymetli, değerli
maatteessüf : ne yazık ki
Medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
minnettar etmek : yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi uyandırmak
muvaffak : başarılı
müfrit : ifrat eden, haddini aşan, ölçüsüz ve taşkın hareket eden
mükellef : sorumlu, yükümlü
müttefik : birlikte hareket eden
nazar : bakış, görüş
sevk etmek : yönlendirmek, tahrik etmek
sıddık : çok doğru ve bağlı
şeâir-i İslâmiye : İslâma sembol olmuş iş ve ibâdetler
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
teşekkül etme : oluşma
ulemâ : âlimler
alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
bedel : karşılık
izhar : gösterme
kıymettar : kıymetli, değerli
leffen : ekli, bitişik
mahsus : has, özel
mâşaallah : Allah dilemiş ve ne güzel yaratmış
mebus : milletvekili
mecmua : kitap
mevki-i mübareke : mübarek yer, mevki
muhabere etmek : haberleşmek
münasip : uygun
nüsha : kopya
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
tahsin : beğenme, bir şeyin güzelliğini ilân etme
Yükleniyor...