Block title
Block content
Birincisi: “İrhâsât” ile anılmaktadır ki, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetinden evvel zuhur eden harikalardır. Mecusî milletinin taptığı ateşin sönmesi, Sava denizinin sularının çekilmesi, Kisrâ sarayının yıkılması ve gaipten yapılan tebşirler gibi şeylerdir. Sanki o Hazretin (a.s.m.) zaman-ı velâdeti, hassas ve keramet sahibi imiş gibi, o zâtın kudüm ve gelmesini şu gibi hadiselerle tebşiratta bulunmuştur.

İkinci nevi ihbârât-ı gaybiyedir ki, bilâhare vukua gelecek pek çok garip şeylerden bahsetmiştir. Ezcümle, Kisra ve Kayserin definelerinin İslâm eline geçmesi, Rumların mağlûp edilmesi, Mekke’nin fethi, Kostantiniye’nin alınması gibi hadisattan haber vermiştir. Sanki o zâtın cesedinden tecerrüd eden ruhu, zaman ve mekânın kayıtlarını kırarak istikbalin her tarafına uçup gezmiş ve gördüğü vukuatı söylemiştir ve söylediği gibi de vukua gelmiştir.
----------------------------------------------
Said’in Küçük Kardeşi, Yirmi Senelik Talebesi
Abdülmecid
Ve keza bu nakış, başı kesilmiş bir yılanın, kuyruğunu müellif Bediüzzaman’a sarmış olduğuna ve müellifin yaralı olarak otuz saat ölüme muntazıran su arkının içinde kaldığı yere benziyor ve o vaziyeti andırıyor.
Eski Said’in Ehemmiyetli Talebesi
Hamza
----------------------------------------------
* Bu şekil, ilk asıl nüshadan aynen alınmıştır.
(M. Sungur, 1993)
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: 21-22. âyetin tefsiri / Sonraki Risale: 25. âyetin tefsiri
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
bilâhare : daha sonra
ezcümle : meselâ, örneğin
gaip : görünmeyen âlem
hadisat : hadiseler, olaylar
ihbârât-ı gaybiye : gayb âleminden verilen haberler
istikbal : gelecek
Kayser :
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve fiil
Kisrâ sarayı : (bk. bilgiler – Kisra)
Kisra :
kudüm : geliş, gelme
mağlup edilme : yenilme
Mekke :
nevi : çeşit, tür
nübüvvet : peygamberlik
Sava denizi :
tebşîr : müjdeleme
tebşiratta bulunma : müjdeleme
tecerrüd : soyutlanma, sıyrılma
vukua gelme : meydana gelme, olma
vukuat : meydana gelen olaylar
zaman-ı velâdet : doğum zamanı
zuhur etme : ortaya çıkma, görünme
Yükleniyor...