S - İman etmeyeceklerini ifade eden 1 لاَيُؤْمِنُونَ ve emsali âyetlere, onları iman etmeye dâvet etmekten, adem-i imana iman çıkıyor. Bu ise, muhal-i aklîdir.

C - Onlara teklif edilen iman, icmalîdir, tafsilî değildir. “Herbir âyete, herbir hükme ayrı ayrı, birer birer iman ediniz” diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lâzım gelsin.

Sonra, küfürlerini sîga-i mâzi ile zikretmek, Hakkın izhar ve ispatından evvel onların, küfrü kucaklayıp kabul etmelerine işarettir. Bunun içindir ki, onlara karşı inzarın adem-i inzar gibi faidesiz kaldığına, سَوَۤاءٌ kelimesiyle işaret yapılmıştır.

Sonra, fevkaniyeti ifade eden 3 عَلَيْهِمْ ’deki عَلَى onların yüzleri yere yapışmış gibi, başlarını kaldırıp âmirlerinin sözünü dinleyemediklerine işarettir.

Ve keza mânâya bir zarar ve bir halel iras etmeyen ve terkine tercih edilen عَلَيْهِمْ ’in zikri, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma nazaran, inzarın, adem-i inzar gibi olmadığına işarettir. Zira inzarda ecr ü sevap vardır.

4 ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ cümlesindeki hemze ile اَمْ müsavatı ifade ettiğinden سَوَۤاءٌ kelimesine tekittir. Yahut سَوَاۤءٌ kelimesinden müsavatın bir mânâsı, hemze ile اَمْ ’den ikinci mânâsı irade edilir. Çünkü, müsavatın medarı ya adem-i faidedir veya mûcibin adem-i vücududur.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : İman etmezler.
2 : Eşittir.
3 : Onlar üzerinde.
4 : “O inkar edenleri korkutarak ikaz etsen de, etmesen de...” Bakara Sûresi, 2:6.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: 5. âyetin Tefsiri / Sonraki Risale: 7. âyetin Tefsiri
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adem-i fayda : faydasızlık
adem-i iman : iman etmeme, imansızlık
adem-i inzar : uyarmama, ikaz etmeme
adem-i vücud : var olmama
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
âmir : yönetici, lider
ecr ü sevap : iyilik ve sevap
emsal : benzerler
fevkaniyet : üstte, üst tarafta olma
Hak : her şeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah
halel : eksiklik, zarar
hemze : Arap albesinin ilk harfi, harekeli elif
icmalî (iman) : Resûl-i Ekremin (a.s.m.) tebliğ ettiği İslâmî esasların tamamına, ayrıntılara girmeden topluca inanma
inzar : haber vererek uyarma, ikaz
îras etme : netice verme, sebep olma
istifham : soru, sual
izhar : gösterme, açığa çıkarma
keza : bunun gibi, böylece
küfr : inkâr, reddetme
mahzur : sakıncalı
medar : sebep
mûcib : gerektirici sebep
muhal-i aklî : akıl yoluyla imkânsız görme, aklen muhal olan şey
muhatab : kendisiyle konuşulan, seslenilen
müsavat : eşitlik, aynı olma
nazaran : bakarak, –göre
sîga-i mâzi : gr. geçmiş zaman fiil kipi
tafsilî (iman) : Resûl-i Ekrem‘in (a.s.m.) tebliğ ettiği İslâmî esasların her bir hükmüne ayrıntılı olarak inanma
tekit : pekiştirme, kuvvetlendirme
Yükleniyor...