2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حَاصِلِ ضَرْبِ حُرُوفِ مَا اَرْسَلْتُمْ لَنَا مِنَ الرَّسَاۤئِلِ فِى عَاشِرَاتِ دَقَاۤئِقِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الرَّغَاۤئِبِ وَلَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاَعْطَاكُمُ اللهُ بِعَدَدِهَا ثَوَابًا وَحَسَنَةً، اٰمِينَ 3

Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım;

Evvelâ: Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer leyle-i Regaib ve leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin. Âmin.

Saniyen: Sizin bu defa nurlu hediyelerinizin her harfine mukabil Cenab-ı Erhamürrahimin defter-i a’mâlinize bin hasene yazsın ve Âsım’ın ruhuna bin rahmet versin. Âmin.

Salisen: Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ve Risale-i Nur’un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan kalem-i Hüsrevî, elhak, Mu’cizat-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenâb-ı Hak bu kalemi, bu hizmette muvaffak ve dâim eylesin. Âmin.

Mübarek heyetinin büyük bir kahramanı Büyük Ali’nin sisteminde Küçük Ali’nin Mu’cizat-ı Kur’âniyesi, Mu’cizat-ı Ahmediyenin tam mutabık bir bâki pırlanta tarzında mevki aldı. Erhamürrâhimîn, her harfine mukabil, yazana on sevap ihsan eylesin. Âmin.

Mehmed Tahirî! Küçük Lûtfî’nin hayrü’l-halefi ve Atabey’in kahramanı, bu havaliye nurlu ve güzel hediyeleri çok kıymettardır. Rahmânür-Rahîm, hazine-i rahmetinden ona ve pederine her harfine ve her kelimeye mukabil rahmet etsin. Âmin.

Aydınlı Hasan Ulvi’nin kuvvetli kalemi inşaallah merhum Âsım’ın noksan bıraktığı vazife-i Nuriyeyi tekmil edecek ve o güzel kalemle Âsım’ın ve Lütfî’nin ruhlarını şâd edecek. Onun küçük hediyesi, ilerideki kıymettar hizmetlerini ihsas ederek büyük bir mevki aldı. Allah ondan razı olsun. Âmin.

Risale-i Nur’un erkân-ı mühimmesinden ve resâil içinde sualleriyle ehemmiyetli bir mevki tutan ve onunla beraber mânen yaşayan kardeşimiz Re’fet Beyin mektubuyla ve Gül fabrikasının gül-ü Muhammedî (a.s.m.) bahçesini yetiştiren Hüsrev’in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim. Fakat şimdilik vakit müsaade etmedi.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Bize, gönderdiğiniz Risale-i Nur’ların harfleriyle, bu Regaib Kandili, Miraç ve Kadir gecelerinin dakikalarındaki âşirelerin çarpımı adedince Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun, Cenâb-ı Hak size bir o kadar sevap ve hasene ihsan etsin. Âmin.
Önceki Risale: ( 52 ) / Sonraki Risale: ( 54 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
Cenab-ı Erhamürrahimin : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
defter-i a’mâl : amel defteri, amellerin kaydedildiği defter
elhak : gerçekten
evvelâ : ilk önce
hasene : iyilik, sevap
kalem-i Hüsrevî : Hüsrev’in kalemi
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hal
kıymettar : kıymetli, değerli
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân : açıklamalarıyla mu’cize olan, benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân
leyâli-i mübareke : mübarek, bereketli geceler
leyle-i Kadir : Ramazan ayı içinde bulunan mübarek gece
leyle-i Regaib : Regaip Kandili; Hicrî aylardan olan Recep ayının, ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi
Mu’cizat-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizelere dair yazılan 19. Mektup
Mu’cizat-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizeleri; Yirmi Beşinci Söz
mukabil : karşılık
mutabık : uygun
muvaffak : başarılı
mübarek : bereketli, değerli
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
sadık : bağlı, doğru
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve sadık
şuhur-u selâse : üç aylar
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
ehemmiyetli : önemli
Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan Allah
erkân-ı mühimme : önemli rükûnler, büyük ve önde gelen kişiler
fevkalade : olağanüstü
gül-ü Muhammedî : Muhammed (a.s.m.) gülü denilen kırmızı renkli bir gül çeşidi
havali : civar, çevre
hayrü’l-halef : hayırlı halef, hayırlı evlât
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
huruf : harfler
hususan : özellikle
hüccet-i katıa : sağlam ve kesin delil
ihsan eyleme : bağışlama, verme
ihsas etme : hissettirme
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hâl ve özellikler
kıymettar : kıymetli, değerli
mânen : mânevî yönden
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
mesrur olma : sevindirme
mu’cize-i mânevî : mânevî mu’cize
mukabil : karşılık
muvaffak : başarılı
nüsha : kopya
peder : baba
Rahmânü’r-Rahîm : dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
resâil : risaleler
sıddık : çok doğru ve sadık
suret : biçim, şekil
şâd : mutlu, bahtiyar
tâziyâne-i teşvik : teşvik kamçısı
tekmil : tamamlama, mükemmelleştirme
tevessü : genişleme, yayılma
vazife-i Nuriye : Nur vazifesi
Yükleniyor...