Belki re’s-i mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, 1 o nurlu ve mübarek ve daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar, binlerdir; şimdiki mevcuda müsâvi gelebilirler.

Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her camide bulunan, sened-i sahih ile bu saç Hazret-i Risaletin saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makbul olabilsin?

Birden hatıra geldi ki, o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karşı salâvat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır.2

Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için, eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadetten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle telâkki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salâvata vesile oluyor; kat’î senetle o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat’î delil olmasın, yeter. Çünkü telâkkiyât-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi hüccet hükmüne geçer.

Bazı ehl-i takvâ, böyle işlerde, ya takvâ veya ihtiyat veya azîmet noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid’a da deseler, bid’a-i hasene nev’inde dahildir. Çünkü vesile-i salâvattır.

Refet Bey mektubunda diyor: “Bu mesele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa olmuş.” Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Buhârî, Vudû’: 33; Müslim, Hac: 311-326; Müsned: 3:133, 137.
2 : bk. Ahzâb Sûresi, 33:56. Ayrıca bk. Müslim, Salât: 11, 70; Tirmizî, Vitr: 21; Ebû Dâvud, Salât: 36; Nesâî, Cum’a: 5; Ezan: 37, Sehv: 55; İbni Mâce, İkâmetü’s-Salât: 79; Dârimî, Salât: 206: Müsned: 2:168, 375, 485, 3:102, 445, 4:8.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci Lem'a / Sonraki Risale: On Yedinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
azîmet : dinî kuralları uygulamada çok titiz davranma
beyninde : arasında
bid’a : dinde olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey
bid’a-i hasene : Hz. Muhammed’den (a.s.m.) sonra ortaya çıkan, fakat Kur’ân ve Sünnete aykırı olmayan yenilikler
cihet : taraf, yön
ehl-i takvâ : takvâ sahipleri
hakikî : gerçek
hususî : özel
hüccet : güçlü ve sarsılmaz delil, kanıt
hürmet : saygı
iftirak : ayrılık
ihtiyat : tedbir
ihvan : kardeş
inşikak : yarılma, ayrılma
kabul-ü ümmet : bütün Müslümanların kabul etmesi
kat’î senet : kesin delil
Lihye-i Saadet : Peygamber Efendimize ait saç ve sakal
medar : sebep
medar-ı münakaşa : tartışmaya sebep olan
muhabbet : sevgi
mübahase : karşılıklı konuşma, fikir alışverişi, sohbet
müdavele-i efkâr : karşılıklı fikir alışverişinde bulunma
münakaşa : tartışma
nevi : çeşit, tür
nizâ : çekişme, kavga
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası
takvâ : Allah’ın emirlerini tutup, günahlardan sakınmak
tayin : belirleme
telâkki etmek : kabul etmek
telâkkiyât-ı âmme : genel kabul gören anlayışlar
teşhis : belirleme
teveccüh : yönelme
vesile-i salâvat : Hz. Muhammed’e (a.s.m.) salat ve selâm gönderme sebebi
Yükleniyor...