ÜÇÜNCÜ NOKTA: Cenâb-ı Hakkın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kâinattaki masnuatın mehâsiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi; masnuatını, hususan, sevdirmesine sevmekle mukabele eden zîşuur mahlûkatı sever.

Cennetin bütün letâif ve mehâsini ve lezâizi ve niamâtı bir cilve-i rahmeti olan bir Zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilbedâhe anlaşılır.

Madem, nass-ı kelâmıyla, Onun muhabbetine, yalnız ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) ile mazhar olunur; 1 elbette ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye (a.s.m.) en büyük bir maksad-ı insanî ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.

ON BİRİNCİ NÜKTE

Üç Meseledir.

BİRİNCİ MESELE: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef’âli, ahvâlidir. 2 Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Âl-i İmran Sûresi, 3:31.
2 : bk. es-Suyûtî, et-Tedrîbü’r-Râvî: 1:194.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Onuncu Lem'a / Sonraki Risale: On İkinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdât-ı hasene : güzel âdetler
ahvâl : haller, vaziyetler
akvâl : sözler
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun
bid’a : dinin aslında olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey
bilbedâhe : açık bir şekilde
celb etme : çekme
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
cilve-i rahmet : şefkat ve merhamet yansıması
ef’âl : fiiler, davranışlar
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
emr-i istihbâbî : sevimli bir şeyin yapılmasını emreden buyruk
ikab : cezalandırma
ittibâ-ı Sünnet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) sünnetine tabi olma
letâif : güzel ve hoş şeyler
lezâiz : lezzetler
maksad-ı insanî : insanî hedef
masnuat : san’at eseri varlıklar
mükellef : yükümlü
nass-ı kelâm : Kur’ân’da geçen kesin hükümlü âyetler
nazar-ı muhabbet : sevgi bakışı
nevâfil : farz ve vâcip ibadetlerin dışında kalan ve sevap kazandıran ibadetler
niamât : nimetler
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
Sünnet-i Seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
tağyir : değiştirme, başkalaştırma
Zât : Allah
Yükleniyor...