Sual: Niçin böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsî günahları kâinatın hiddetini celb ediyor?

Elcevap: Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi, küfür ve dalâlet, müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alâkadar edecek bir cinayettir. Çünkü hilkat-i kâinatın bir netice-i âzamı, ubudiyet-i insaniyedir ve rububiyet-i İlâhiyeye karşı iman ve itaatle mukabeledir.

Halbuki ehl-i küfür ve dalâlet ise, küfürdeki inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekàları olan o netice-i âzamı reddettikleri için, umum mahlûkatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın âyinelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini âyinedarlık cihetinde âli eden esmâ-i İlâhiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o esmâ-i kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini tenzil ile, o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir.

Hem umum mevcudatın herbiri birer vazife-i âliye ile muvazzaf birer memur-u Rabbânî derecesinde iken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip, câmid, fâni, mânâsız bir mahlûk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlûkatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Lem'a / Sonraki Risale: On Dördüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyinedar : bir şeyin özelliklerini yansıtan, ayna olan
câmid : cansız
celb etmek : çekmek
gayz : kin, öfke
hilkat-i kâinat : evrenin yaratılışı
i’câzkârâne : mu’cizeli bir şekilde, benzerini yapmaktan insanları aciz bırakacak şekilde
ille-i gaye : varlıkların yaratılışlarının temel gayesi
masnuat : sanatla yaratılmış varlıklar
memur-u Rabbânî : herşeyi yaratılış gayelerine göre terbiye ve idare edip egemenliği altında bulunduran Allah’ın memuru
menzil : yer, konum
netice-i âzam : en büyük sonuç
risale : Risale-i Nur’u oluşturan bölümler
rububiyet-i İlâhiye : Allah’ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyeti, yaratıcılığı ve terbiyesi
sabık : önceki
sair : diğer
sebeb-i bekà : varlıkların sürekli var olma sebebi
tahkir-i azîm : büyük hakaret
tenzil : indirme
tezahür eden : ortaya çıkan, görünen
tezyif : alay etme, küçük düşürme
ubudiyet-i insaniye : insanın kulluğu
vazife-i âliye : yüce görev
zecretme : sakındırma, vazgeçirme
Yükleniyor...