BEŞİNCİ NOTA

Şu notada, Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said’in fikrinde bir derece yerleştiği için, Yeni Said harekât-ı fikriyede seyrettiği zaman, Avrupa’nın fünun ve medeniyeti o seyahat-i kalbiyede emrâz-ı kalbiyeye inkılâp ederek ziyade müşkilâta medar olduğundan, bilmecburiye, Yeni Said zihnini silkeleyip, muzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa’nın lehinde şehadet eden hissiyât-ı nefsaniyeyi susturmak için, Avrupa’nın şahs-ı mânevîsi ile bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmuştur.

Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa’ya hitap etmiyorum.

Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum. Şöyle ki:

O zaman, o seyahat-i ruhiyede, mehâsin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan başka olan mâlâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa’nın şahs-ı mânevîsine karşı demiştim:

Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, “Beşerin saadeti bu ikisiyledir.” Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek!
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: On Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bilmecburiye : zorunlu olarak
dalâlet : hak yoldan ayrılma, sapkınlık
din-i hakikî : gerçek din
ehemmiyetli : değerli, önemli
emrâz-ı kalbiye : kalp hastalıkları, mânevî hastalıklar
felsefe-i tabiiye : her şeyi tabiata dayandıran felsefe
feyiz : mânevî gıda, bereket
fünun : ilimler
fünun-u nâfia : faydalı ilimler
hads : güçlü sezgi, seziş
hakkaniyet : doğruluk, haklı olmak
harekât-ı fikriye : fikir hareketleri, düşünce alanındaki hareketler
haşir ve neşr-i ekber : öldükten sonra yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma ve tekrar dağılıp yayılma
hayat-ı içtimaiye-i beşeriye : insanların sosyal hayatı
hayvânât : hayvanlar
hissiyât-ı nefsaniye : nefse ait duygular
hitap : konuşma
inkılâp etmek : dönüşmek
kıymettar : kıymetli, değerli
mâlâyâni : anlamsız, faydasız
medar : sebep, kaynak
mehâsin : güzellikler
mehâsin-i medeniyet : modern medeniyetin insanlığa sunduğu güzellikleri
muhavere : karşılıklı konuşma
muzahraf : sahte, kof
muzır : zararlı
müşkilât : zorluklar
nâfi : faydalı
nota : bildiri
sakîm : hastalıklı, bozuk
sefâhet : yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük; beyinsizce davranış
sefih : yasak zevk ve eğlencelere aşırı düşkün olan
seyyiât : günahlar, kötülükler
şahs-ı mânevî : belli bir kişi olmayıp, bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik
zulmet : karanlık
Yükleniyor...