Birden, bir şefkat tokadı daha yedi. Kalemi tutan parmağı muvakkaten kırıldı. “Bu parmakla hem dâvâ vekâleti yapmak, hem Kur’ân’ı yazmak olmayacak” diye, lisan-ı mânâ ile ihtar edildi. Dâvâ vekâletine teşebbüsünü bilmediğimiz için, parmağına hayret ediyorduk. Sonra anlaşıldı ki, kudsî, sâfi hizmet-i Kur’âniye, gayet temiz, kendine mahsus parmakları başka işe karıştırmak istemiyor.

Her ne ise... Hulûsi Beyi kendim gibi bildim, ona bedel konuştum. Hakkı Efendi de aynen onun gibidir. Eğer benim vekâletime razı olmazsa, kendi tokadını kendi yazsın.

ALTINCISI

Bekir Efendidir. Şimdi hazır olmadığı için, ben, kardeşim Abdülmecid’e vekâlet ettiğim gibi, onun itimat ve sadakatine itimadım ve Şamlı Hafız ve Süleyman Efendi gibi bütün has dostlarımın hükümlerine, bildiklerine istinaden diyorum ki:

Bekir Efendi Onuncu Sözü tab etti. İ’câz-ı Kur’ân’a dair Yirmi Beşinci Sözü yeni huruf çıkmadan tab etmek için ona gönderdik. Onuncu Sözün matbaa fiyatını gönderdiğimiz gibi onu da göndereceğiz diye yazdık. Bekir Efendi, benim fakr-ı halimi düşünüp, matbaa fiyatı dört yüz banknot kadar olduğunu mülâhaza ederek ve kendi kesesinden vermek, belki Hoca razı olmaz diye, onun nefsi onu aldattı. Tab edilmedi. Hizmet-i Kur’âniyeye mühim bir zarar oldu. İki ay sonra, dokuz yüz lira hırsızların eline geçti. Şefkatli ve şiddetli bir tokat yedi. İnşaallah, zıyâa giden dokuz yüz lira, sadaka hükmüne geçti.

YEDİNCİSİ

Şamlı Hafız Tevfik’tir. O kendisi diyor: Evet, itiraf ediyorum ki, ben bilmeyerek ve yanlış düşünerek hizmet-i Kur’âniyede fütur verecek harekâtım sebebiyle iki şefkatli tokat yedim. Şüphem de kalmadı ki, bu tokat o cihetten geldi.

BİRİNCİSİ: Lillâhilhamd, benim hatt-ı Arabiyem Kur’ân’a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Üstadım en evvel üç cüz bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dokuzuncu Lem'a / Sonraki Risale: On Birinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cihet : taraf, yön
cüz : bölüm, kısım
dâvâ vekâleti : avukatlık
fakr-ı hal : fakir bir halde olmak
fütur : usanç, gevşeklik
harekât : hareketler
has : özel
hatt-ı Arabiye : Arap harfleriyle yazılan yazı
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
huruf : harfler
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cizeliği
ihsan edilmek : Allah tarafından bir nimetin sunulması, bağışlanması
ihtar etmek : hatırlatmak
istinaden : dayanarak
iştiyak : çok arzu ve istek
itimat : güven
kudsî : kutsal, mukaddes
Lillâhilhamd : ne kadar hamd ve şükürler varsa, hepsi Allah’a aittir
lisan-ı mânâ : mânâ dili
muvakkaten : geçici olarak
mülâhaza etmek : değerlendirme yapmak
nefis : insanı daima kötülüğe, yasak olan zevk ve isteklere sevk eden duygu
ona bedel : onun yerine
sadakat : bağlılık
sâfî : duru, katıksız, temiz
sair : diğer
tab etmek : basmak
tebyiz : müsveddeyi temize çekme
tesvid : bir yazıyı ilk önce karalama halinde yazma
vekâlet etme : birinin yerini tutma
zıyâa gitme : zayi olma, kaybolma
Yükleniyor...