ÜÇÜNCÜSÜ: Bu kâinatın Hâlıkı, bu kâinattaki bütün makasıdının en ehemmiyetli medarı nev-i insan olduğundan ve bütün hitâbât-ı Sübhâniyenin en anlayışlı bir muhatabı nev-i beşer olduğundan; o nev-i beşer içinde en meşhur, en namdar ve âsârıyla ve icraatıyla en mükemmel, en muhteşem fert olan zât-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) o nevi namına, belki umum kâinat hesabına kendine muhatap ittihaz eden Zât-ı Ferd-i Zülcelâl, elbette onu hadsiz kemâlâtta hadsiz feyzine mazhar etmiştir.

İşte, bu üç nokta gibi çok noktalar var, kat’î bir surette ispat ederler ki, şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye (a.s.m.), kâinatın mânevî bir güneşi olduğu gibi; bu kâinat denilen Kur’ân-ı kebîrin âyet-i kübrâsı ve o furkan-ı âzamın ism-i âzamı ve ism-i Ferdin cilve-i âzamının bir âyinesidir.

Kâinatın umum zerrâtının, umum zamanlarındaki umum dakikalarının bütün âşirelerine darb edilip, hâsıl-ı darb adedince o zât-ı Ahmediyeye salât-ü selâm, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz ediyoruz.

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 1

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Üçüncü Nükte / Sonraki Risale: Beşinci Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâr : eserler
âşire : saatin dakika ve saniye gibi on birim küçüğü olan zaman dilimi
âyet-i kübrâ : en büyük delil
cilve-i âzam : en büyük yansıma
darb etmek : matematikteki çarpma işlemini yapmak
fert : birey, kişi
feyz : mânevî gıda, bereket
furkan-ı âzam : hakkı batıldan ayıran en büyük ve muazzam kitap, kâinat
hadsiz : sınırsız, sayısız
hâsıl-ı darb : çarpma işleminin sonucu
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
icraat : faaliyet, iş yapma
ism-i âzam : Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
ism-i Ferd : Allah’ın tek ve benzersiz oluşunu ifade eden ismi
ittihaz eden : edinen, kabullenen
kâinat : evren
kat’î : kesin
kemâlât : mükemmellik ve kusursuzluk özellikleri
Kur’ân-ı kebîr : büyük Kur’ân
mazhar etmek : eriştirmek
muhatap : hitap edilen
namdar : şan ve şöhret sahibi
namına : adına
niyaz : dua etme, yalvarıp yakarma
zât-ı Ahmedî : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in velâyet sahibi zâtı
Zât-ı Ferd-i Ehad-i Samed : herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, bir ve benzersiz olup ortağı olmayan Zât, Allah
Zât-ı Ferd-i Zülcelâl : sonsuz büyüklük sahibi, tek ve benzersiz olan Zât, Allah
zât-ı Muhammediye : Hz. Muhammed’in şahsiyeti
zerrât : zerreler, atomlar
Yükleniyor...