İKİNCİSİ: Âlem-i İslâmın şecere-i kübrâsının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın, fevkalâde istidat ve cihazatıyla, âlem-i İslâmiyetin mâneviyâtını teşkil eden kudsî kelimâtı, tesbihâtı, ibâdâtı, en evvel, bütün mânâlarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyât-ı ruhiyesini düşün, Habîbiyet derecesine çıkan ubudiyet-i Muhammediyenin (a.s.m.) velâyeti sair velâyetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla.

Bir zaman, birtek tesbihin, birtek namazda, Sahabelerin tarz-ı telâkkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü; Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım.

Demek, bidâyet-i İslâmiyede kelimât-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letâfeti, bir tarâveti, bir lezzeti var ki, gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir.

Zât-ı Muhammediye (a.s.m.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdesten) turfanda, taze olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen, o zât, birtek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir.

İşte bu nokta-i nazardan, zât-ı Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmın, haddi ve nihayeti olmayan merâtib-i kemâlâtta ne derece terakki ettiğini kıyas et.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Üçüncü Nükte / Sonraki Risale: Beşinci Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cihet : yön
ehemmiyetli : değerli, önemli
evvel : önce
fevkalâde : olağanüstü
feyiz : mânevî gıda, bereket
gaflet : umursamazlık, dalgınlık
Habîbiyet : Allah’ın en sevgili kulu olma
had : sınır
Hâlık : herşeyi yaratan Allah
ibâdât : ibâdetler
iktiza etmek : gerektirmek
inkişaf : ortaya çıkma, açılma
kelimât : kelimeler, sözler
kelimât-ı kudsiye : kutsal kelimeler
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, kutsal
letâfet : hoşluk, güzellik
mahiyet-i Muhammediye : Hz. Muhammed’e ait temel özellik
makam : derece, yer
makasıd : maksatlar, gayeler
makbuliyet : kabul edilmişlik
mâneviyât : mânâ âlemine ait özellikler
massetmek : emmek
medar : dayanak noktası, kaynak
menba-ı hakikî : gerçek kaynak
menşe : kaynak
merâtib-i kemâlât : mükemmellik dereceleri
meziyet : üstün özellik
mürur-u zaman : zamanın geçmesi
nev-i insan : insan türü, insanlık
nihayet : son
nokta-i nazar : bakış açısı
Sahabe : Hz. Peygamberi dünya gözüyle görüp onun yolundan giden Müslümanlar
sair : başka, diğer
suret : biçim, şekil
şahsiyet-i mâneviye-i Muhammediye : Hz. Muhammed’in mânevî şahsiyeti
şecere-i kübrâ : büyük ağaç
tarâvet : tazelik
tarz-ı telâkki : anlayış tarzı
Yükleniyor...