Visal, yani, Bâkî-i Zülcelâlin rızası dairesinde livechillâh bir saniye visal, değil yalnız böyle bir sene, belki daimî bir pencere-i visaldir. Gaflet ve dalâlet firâkı içinde değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var:

اَرْضُ الْفَلاَةِ مَعَ اْلاَعْدَاۤءِ فِنْجَانٌ سَمُّ الْخِيَاطِ مَعَ اْلاَحْبَابِ مَيْدَانٌ 1

hükmümüzü teyid ediyor.

Meşhur evvelki sözün sahih bir mânâsı budur ki: Fâni mevcudatın visâli madem fânidir; ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekàyı isteyen kalb-i insanî bir sene visalde, yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise, saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firâkın meydanı geniştir. Bekàyı isteyen bir kalbe, firak, çendan bir saniye de olsa, seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddî ve süflî muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur.

Şu mesele münasebetiyle deriz: Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkîye müteveccih olan şey, bekànın cilvesine mazhar olur.

Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekàya âşıktır. Ve madem bu fâni ömrü bâki ömre tebdil eden bir çare var ve mânen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, o çareyi arayacak ve o imkânı bilfiile çevirmeye çalışacak ve tevfik-i hareket edecek.

İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. 2 O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Düşmanla beraber sahrâ, bir fincan kadar dar; ahbapla beraber iğne deliği, bir meydan kadar geniştir. bk. İbnü’l-Cevzî, el-Müdhiş: 1:385; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 2:246.
2 : bk. Tirmizî, Sünnet: 15; Ebû Dâvud, Kıyamet: 60; Müsned: 3:438, 440.
Önceki Risale: İkinci Lem'a / Sonraki Risale: Dördüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bâki : devamlı ve kalıcı olan
Bâkî-i Hakikî : gerçek anlamda varlığı sonsuza kadar devam eden Allah
Bâkî-i Zülcelâl : varlığı sonsuza kadar devam eden ve sonsuz heybet ve haşmet sahibi olan Allah
bekà : devamlılık, kalıcılık
bilfiil : fiilen, uygulamalı olarak
cilve : yansıma
çendan : gerçi
daimî : sürekli
dalâlet : hak yoldan ayrılma, sapkınlık
esefli : üzüntü ve acı verici
fâni : geçici olan
fıkra : kısa yazı
firâk : ayrılık
gaflet : sorumsuzluk, âhiretten ve Allah’ın bildirdiği şeylerden habersiz davranma
hadsiz : sınırsız
hasretli : hasret dolu
iktiza etme : gerektirme
insaniyet : insanlık
kalb-i insanî : insan kalbi
lieclillâh : Allah rızası için
lillâh : Allah için
livechillâh : Allah için
mazhar olma : erişme, ulaşma
mazi : geçmiş zaman
mevcudat : varlıklar
meyvedar : meyveli
muhabbet : sevgi
münasebet : ilişki, bağlantı
müstakbel : gelecek zaman
müteveccih olma : yönelme
pencere-i visal : kavuşmayı sağlayan pencere
rıza : memnuniyet, hoşnutluk
sahih : doğru, sağlıklı
sarf etme : kullanma, harcama
sukut etmek : düşmek, alçalmak, işlevini yitirmek
suret : biçim, görünüş
süflî : alçak
tahribat : yıkıp bozma işlemleri
tebdil etmek : değiştirmek
tevfik-i hareket : uygun hareket
teyid etmek : desteklemek
visâl : ulaşma, kavuşma
zerre : atom
Yükleniyor...