BİRİNCİSİ

1 لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا ilâ âhir. Feth-i Mekke’yi, vukuundan evvel kat’iyetle haber veriyor. İki sene sonra, haber verdiği tarzda vuku bulmuştur.2

İKİNCİSİ

3 فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ifade ediyor ki: Sulh-u Hudeybiye, çendan zâhirî İslâm aleyhinde görülmüş ve Kureyşîler bir derece galip görünmüş olduğu halde, mânen, Sulh-u Hudeybiye mânevî büyük bir fetih hükmünde olacak ve sair fütuhatın da anahtarı olacak diye ihbar ediyor.

Filhakika, Sulh-u Hudeybiye ile, çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti.

Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler. Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur’âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler.

Meselâ, bir dâhiye-i harp olan Hâlid bin Velid ve bir dâhiye-i siyaset olan Amr ibnü’l-Âs gibi, mağlûbiyeti kabul etmeyen zatlar, Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren seyf-i Kur’ânî onları mağlûp edip,4 Medine-i Münevvereye kemâl-i inkıyad ile İslâmiyete gerdendâde-i teslim olduktan sonra, Hazret-i Hâlid, bir seyfullah şekline girdi ve fütuhat-ı İslâmiyenin bir kılıcı oldu.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “And olsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti.” Fetih Sûresi, 48:27.
2 : bk. İbni Hişam, Sîretü’n-Nebeviyye: 5:69; İbni Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ: 2:139, 146.
3 : “Bundan önce size yakın bir fetih daha ihsan etti.” Fetih Sûresi, 48:27.
4 : bk. İbni Hişam, Siretü’n-Nebeviyye: 4:7; İbni Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ: 4:252.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bârika-âsâ : şimşek gibi
bidâyet : başlangıç
cilve : görüntü, akis
çendan : gerçi
dâhiye-i harp : harp sanatında dehâ olan
dâhiye-i siyaset : siyaset konusunda dehâ olan
envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurları
Fahrü’l-Âlemîn ve Habib-i Rabbü’l-Âlemîn : kâinatın övgüsüne sahip ve Alemlerin Rabbinin sevgilisi, Muhammed (a.s.m.)
Feth-i Mekke : Mekke’nin Peygamber Efendimiz tarafından fethi
fetih : zafer
filhakika : gerçekte, doğrusu
fütuhat : fetihler, zaferler
fütuhat-ı İslâmiye : İslâmın zaferleri
galip : yenen, üstün gelen
gerdendâde-i teslim : boyun eğerek teslim olma
hazret : saygıdeğer; saygı maksadıyla kullanılan bir ifadedir
Hazret-i Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
hikmet : sebep, ince sır
icra etmek : yerine getirmek
ihbar etmek : haber vermek
ihtilât : karışma
ilâ âhir : sonuna kadar
kat’iyetle : kesin olarak
kemâl-i inkıyad : tam ve mükemmel bir itaat
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
Kureyşî : Kureyş kabilesinden olan
mağlûbiyet : yenilgi
mânen : mânevî olarak
mehâsin-i İslâmiyet : İslâmiyetin güzellikleri
musalâha : barış yapma
muvakkaten : geçici olarak
müşrik : Allah’a ortak koşan
nihayet : son
sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) hayattayken görüp onun yolundan gidenler
sair : diğer
seyf-i Kur’ânî : Kur’ânî kılıç
seyfullah : Allah’ın (c.c.) kılıcı
Sulh-u Hudeybiye : Hudeybiye Barışı
taassubât-ı kavmiye : kendi kavminin ve milletinin kurallarına sıkıca bağlılık
vuku : gerçekleşme, meydana gelme
zâhirî : dış görünüşte
Yükleniyor...