Yirmi Altıncı Lem’a


İhtiyarlar Lem’ası

Yirmi altı rica ve ziya ve teselliyi câmidir.HAŞİYE

İHTAR: Herbir Ricanın başında, mânevî derdimi gayet elîm ve sizi müteessir edecek derecede yazdığımın sebebi, Kur’ân-ı Hakîmden gelen ilâcın fevkalâde tesirini göstermek içindir. İhtiyarlara ait bu Lem’a, üç dört cihetle hüsn-ü ifadeyi muhafaza edememiş.

Birincisi: Sergüzeşt-i hayatıma ait olduğu için, o zamanlara hayalen gidip o hâlette yazıldığından, ifade, intizamını muhafaza edemedi.

İkincisi: Sabah namazından sonra, gayet yorgunluk hissettiğim bir zamanda, hem sür’ate mecburiyet tahtında yazıldığından, ifadede müşevveşiyet düşmüş.

Üçüncüsü: Yanımda dâim yazacak bulunmadığından, yanımda bulunan kâtibin de Risale-i Nura ait dört beş vazifesi olmakla tashihatına tam vakit bulamadığımızdan intizamsız kaldı.

Dördüncüsü: Telifin akabinde ikimiz de yorgun olarak, mânâyı dikkatle düşünmeyerek, gayet sathî bir tashihle iktifâ edildiğinden, tarz-ı ifadede elbette kusurlar bulunacak. Âlicenap ihtiyarlardan, ifadedeki kusurlarıma nazar-ı müsamaha ile bakmak ve rahmet-i İlâhiye boş olarak döndürmediği mübarek ihtiyarlar ellerini dergâh-ı İlâhiyeye açtıkları vakit, bizi de dualarında dahil etsinler.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Müellif-i muhtereminin tashihinden geçen yazma bir nüshada (Ilgazlı İsmail Merhumun defterinde), bu Lem’a hakkında, “Mütebâki kalan on dörtten tâ yirmi altıya kadar olan Ricalar, malûm musibet [Eskişehir Hapsi] yüzünden yazılmadı; onun mevsimi geçtiği için noksan kaldı” denilmektedir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Beşinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akabinde : sonrasında
âlicenap : yüksek ahlâklı, şerefli
câmi : kapsamlı, içine alan
cihet : taraf, yön
dâim : devamlı
dergâh-ı İlâhiye : Allah’ın yüce katı
elîm : acıklı, üzücü
fevkalâde : olağanüstü
hâlet : hâl, durum
hüsn-ü ifade : güzel ifade
ihtar : hatırlatma, ikaz
iktifâ etmek : yetinmek
intizam : düzen, tertip
kâtib : yazar
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
kusur : eksiklik
lem’a : parıltı
malûm : bilinen
mecburiyet : zorunluluk
muhafaza etmek : korumak
musibet : belâ, büyük sıkıntı
mübarek : uğurlu, hayırlı
müellif-i muhterem : saygıdeğer yazar
müşevveşiyet : karışıklık
mütebâki : geri kalan kısım
müteessir etmek : üzmek
nazar-ı müsamaha : hoşgörülü bakış
nüsha : kopya
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
rica : ümit
sathî : yüzeysel
sergüzeşt-i hayat : hayat serüveni, macerası
sür’at : hız
tahtında : altında
tarz-ı ifade : ifade etme tarzı
tashih : düzeltme
tashihat : düzeltmeler
telif : kitap kaleme alma, yazma
tesir : etki
ziya : ışık
Yükleniyor...