Yirmi Birinci Nükte
 
Mânidar bir tevafuk-u lâtife

Risale-i Nur şakirtlerini ittiham ettikleri ve cezalarını istedikleri yüz altmış üçüncü (163) maddesine, Risale-i Nur Müellifinin medresesine yüz elli (150) bin lira verilmesine dair lâyihanın, iki yüz (200) meb’ustan yüz altmış üç (163) meb’usun adedine tevafuk edip, mânen o tevafuk diyor ki: Hükûmet-i Cumhuriyetin yüz altmış üç (163) meb’usun takdirkârâne imzaları, yüz altmış üçüncü (163) madde-i kanuniyenin hükmünü, onun hakkında iptal ediyor.

Hem yine mânidar tevafukat-ı lâtifedendir ki, Risale-i Nur’un yüz yirmi sekiz (128) parçası, yüz on beş (115) parça kitap ediyor. Risale-i Nur’un şakirtlerinin ve müellifinin mebde-i tevkifi olan yirmi yedi (27) Nisan bin dokuz yüz otuz beş (1935) tarihi ile, mahkemenin karar ve hüküm tarihi olan on dokuz (19) Ağustos bin dokuz yüz otuz beş (1935) tarihi olmasına nazaran, yüz on beş (115) gün olup, Risale-i Nur kitapları adedine tevafuk etmekle beraber, istintak edilen, yüz on beş (115) suçlu gösterilen eşhasın da adedine tam tamına tevafuk ettiği gibi, gösteriyor ki, Risale-i Nur Müellifinin ve şakirtlerinin başına gelen musibet, bir dest-i inâyetle tanzim ediliyor.HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Cây-ı dikkattir ki, Risale-i Nur şakirtlerinin tevkiflerinin bir kısmı 25 Nisan 1935 tarihinde başlamış olup, kararnamede suçlu gösterilen 117 kimse ise de, ikisinin ismi mükerrer olmasına nazaran, bu suretle şakirtlerin adedi 117 adedine o kısmın tevkifinden hüküm tarihine kadar 117 gün olmakla tevafuk edip, evvelki tevafukata bir letâfet daha katmıştır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cây-ı dikkat : dikkat çekici, ilginç
dest-i inâyet : yardım eli
eşhas : şahıslar, kişiler
Hükûmet-i Cumhuriye : Cumhuriyet Hükümeti
hüküm : yargı, karar
istintak etmek : sorgulamak
ittiham etmek : suçlamak
kararname : verilen kararı bildiren yazı
lâyiha : kanun tasarısı
letâfet : hoşluk, güzellik
madde-i kanuniye : kanun maddesi
mânen : mânevî olarak
mânidar : mânâlı, anlamlı
meb’us : milletvekili
mebde-i tevkif : ilk tutuklama
musibet : belâ, büyük sıkıntı
müellif : yazar
mükerrer : tekrarlanan
nazaran : –göre
nükte : ince ve derin anlamlı söz
Risale-i Nur Müellifi : Risale-i Nur Külliyatının yazarı; Bediüzzaman Said Nursi
suret : şekil, biçim
şakirt : öğrenci, talebe
takdirkârâne : övgüyle
tanzim etmek : düzenlemek
tevafuk etmek : denk düşmek, uygun gelmek
tevafuk : uygunluk
tevafukat-ı lâtife : güzel münasebet, denklik ve uygunluklar
tevafuk-u lâtife : güzel münasebet, denklik ve uygunluk
tevkif : tutuklanma
Yükleniyor...