İkinci Makam

O hâdisâta sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç Yahudiden ibaret değildir ki, onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü, pek çok muhtelif milletlerin İslâmiyete girmeleriyle, birbirine zıt ve muhalif çok cereyanlar ve efkâr karıştı. Bahusus, bazıların gurur-u millîleri Hazret-i Ömer’in (r.a.) darbeleriyle dehşetli yaralandığından, seciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü, onların hem eski dini iptal edilmiş, hem medar-ı şerefi olan eski hükûmeti ve saltanatı tahrip edilmiş. İntikamını, bilerek veya bilmeyerek hâkimiyet-i İslâmiyeden almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için, Yahudi gibi zeki ve dessas bir kısım münafıklar, o hâlet-i içtimaiyeden istifade ettiler denilmiş. Demek, o hâdisâtın önünü almak, o vakitteki hayat-ı içtimaiyeyi ve muhtelif efkârı ıslahla olurdu. Yoksa, bir iki müfsidin keşfedilmesiyle olmazdı.

Eğer denilse:

“Hazret-i Ömer’in (r.a.) minber üstünde, bir aylık mesafede bulunan Sâriye namındaki bir kumandanına, 1 يَاسَارِيَةُ اَلْجَبَلَ اَلْجَبَلَ deyip, Sâriye’ye işittirip, sevkülceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerâmetkârâne kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki kàtili Firuz’u o keskin nazar-ı velâyetiyle görmedi?”

Elcevap: Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın verdiği cevapla cevap veririz.HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ey Sâriye, dağa dikkat et, dağa!” Taberî, Tarihü’l-Ümem ve’l-Mülûk, 2:380; Ebû Nuaym, ed-Delâil, 3:210,211; Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve: 6:370; Süyûtî, Târihü’l-Hulefâ, s.128; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 7:131.
HAŞİYE : زِ مِصْرَشْ بُوىِ پِرَاهَنْ شِنِيدِى - چِرَا دَرْ چاهِ كَنْعَانَشْ نَدِيدِى - بَگُفْتْ: اَحْوَالِ مَا بَرْقِ جِهَانَ اسْتْ دَمِى پيْدَاوُ دِيگرْدَمْ نِهَا نَسْتْ - گَهِى بَرْ طَارُمِ أَعْلٰى نَشِينَمْ گهِى بَرْ پُشْتِ پَاىِ خُودْ نَبِينَمْ - (Sâdi-i Şirâzî’nin Gülistan’ından alınmış bir şiirdir. Mânâsı HAŞİYE’den sonra verilmiştir.)
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dördüncü Mektup / Sonraki Risale: On Altıncı Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bahusus : hususan, özellikle
beyit : aynı vezinle yazılmış mânâ bakımından birbirine bağlı iki mısradan oluşan şiir
cereyan : hareket, akım
dessas : hileci, aldatıcı
efkâr : fikirler, düşünceler
ekser : çoğunluk
fesad : bozma, bozgunculuk
gurur-u millî : millî gurur
hâdisât : hâdiseler, olaylar
hâkimiyet-i İslâmiye : İslâmiyetin hâkimiyeti
hâlet-i içtimaiye : sosyal durum, hal
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hâyat-ı içtimaiye : toplumsal hayat
inkişaf : ortaya çıkma, açılma
kerâmetkârâne : kerâmetli bir şekilde
keşf : ortaya çıkarma
kurbiyet : yakınlık; kulun Allah’a yakınlığı
medar-ı şeref : şeref kaynağı, vesilesi
merâtip : mertebeler, dereceler
minber : hutbe okunan yer
müfsit : fesatçı, bozguncu
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kişi
nazar : görüş
nazar-ı velâyet : velîlik bakışı, velâyet gözü
nübüvvet : peygamberlik
seciyeten : yaratılış ve karakter itibariyle
sevkülceyş : ordunun sevk ve idaresi
seyr ü sülûk : İlâhî hakikatlara ulaşmak için bir rehber öncülüğünde çıkılan mânevî yolculuk
sırr-ı akrebiyet : Cenâb-ı Hakkın varlıklara olan yakınlığının sırrı
suret : şekil, biçim
tahrip edilmek : yıkılmak, yok edilmek
velâyet : velîlik
velâyet-i saire : diğer velîlik usulleri
veraset-i nübüvvet : peygamberin vârisliği
Yükleniyor...