Salisen: Velâdet-i Ahmediye (a.s.m.) gecesinde Kâbedeki sanemlerin sukutuyla,1 Kisrâ-yı Fârisin saray-ı meşhuresi olan Eyvânı inşikak
etmesi2 gibi, irhasat denilen yüzer hârikalar tarihçe meşhurdur.

Rabian: Bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi3 ve câmide, bir cemaat-i azîme huzurunda kuru direğin, minberin naklinden dolayı mufarakat-i Ahmediyeden (a.s.m.) deve gibi enîn ederek ağlaması4, وَانْشَقَّ الْقَمَرُ5 nassıyla, şakk-ı kamer6 gibi, muhakkiklerin tahkikatıyla bine bâliğ mu’cizatiyle serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor.

Hamisen: Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlâk-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede; ve bütün muamelâtının şehadetiyle, secâyâ-yı sâmiye, vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede; ve din-i İslâmdaki mehâsin-i ahlâkın şehadetiyle, şeriatinde en âli hısâl-i hamîde en mükemmel derecede bulunduğunu ehl-i insaf ve dikkat tereddüt etmez.

Sadisen: Onuncu Sözün İkinci İşaretinde işaret edildiği gibi, Ulûhiyet, mukteza-yı hikmet olarak tezahür istemesine mukàbil, en âzamî bir derecede zât-ı Ahmediye (a.s.m.) dinindeki âzamî ubûdiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Hâlık-ı Âlemin nihayet kemâldeki cemâlini bir vasıtayla mukteza-yı hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukàbil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedâhe yine o zâttır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : el-Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve 1:19; es-Suyûtî, el-Hasâisu’l-Kübrâ 1:81.
2 : el-Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve 1:19, 126; Ebû Nuaym, Delâilü’n-Nübüvve 1:139.
3 : Buhârî, Vudû’ 32, 46, Menakıb 25, Eşribe 31; Müslim, Zühd 74, Fedâil 4-6; Tirmizî, Menakıb 6.
4 : Buhârî, Menâkıb 25, Cuma 26; Tirmizî, Menakıb 6, Cuma 10; Nesâî, Cuma 17.
5 : “Ay yarıldı.” Kamer Sûresi, 54:1.
6 : Buhârî, Menâkıb 27, Menâkıbu’l-Ensâr 36, Tefsîr 54:1; Müslim, Sıfâtu’l-Münafikin 43-48.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bilbedâhe : ap açık bir şekilde
enîn : inleme
eyvân : köşk, saray
hakikat : gerçek, doğru
Hâlık-ı Âlem : âlemin yaratıcısı Allah
hamisen : beşinci olarak
hisâl-i hamîde : övülmeye lâyık huylar, hasletler
inşikak : yarılma
irhâsât : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika hâller, belirtiler
ittifak : birleşme, söz birliği
kemâl : mükemmellik
mehâsin-i ahlâk : ahlâkî güzellikler
minber : câmide hutbe okunan yer
mu’cizât : mu’cizeler
muamelât : davranışlar, işler
mufarakat-i Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ayrılığı
muhakkik : gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler
mukàbil : karşılık
mukteza-yı hikmet : hikmetin gereği
nass : Kur’ân’ın açık ve kesin hükmü
nihayet : son derece
rabian : dördüncü olarak
sadisen : altıncı olarak
salisen : üçüncü olarak
sanem : put
saray-ı meşhure : meşhur saray
secâyâ-yı sâmiye : yüksek ahlâk ve karakterler, vasıflar
serfiraz : benzerlerinden üstün olan
siyer : Peygamberimizin (a.s.m.) hayatını konu alan ilim
sukut : düşme, yıkılma
suret : biçim, şekil
şakk-ı kamer : Peygamberimizin (a.s.m.) bir işaretiyle Ay’ın ikiye bölünmesi mu’cizesi
şehadet : şahidlik, tanıklık
tahkikat : araştırmalar
tebliğat : tebliğler, bildirilen şeyler
tezahür : ortaya çıkmak, görünme
ubûdiyet : Allah’a kulluk
Ulûhiyet : ibadete ve itaat edilmeye lâyık olma, ilâhlık
velâdet-i Ahmediye : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğuşu
zât-ı Ahmediye : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in zâtı, kişiliği
Yükleniyor...