Mu’cizat-ı Ahmediye (asm) zeylinin bir parçasıdır.

 

Risalet-i Ahmediyye (a.s.m.) delâili hakkında olup, Mi’rac Risâlesinin Üçüncü Esasının nihayetindeki üç mühim müşkilden birinci müşkile ait suâle, muhtasar bir fihriste sûretinde verilen cevaptır.


Sual: Şu Mi’râc-ı azîm, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur?

Elcevap:

BİRİNCİ MÜŞKÜLÜNÜZ: Otuz üç adet Sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) kemâlâtına ve delâil-i nübüvvetine ve o Mirac-ı Âzama en elyak o olduğuna icmâlî işaretler nev’inde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki:

Evvelâ: Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddese, pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi, Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik, nübüvvet-i Ahmediyeye (a.s.m.) dair o kitaplardan yüz on dört işarî beşaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye’de göstermiştir.1

Saniyen: Tarihçe müsbettir ki, Şık ve Satîh gibi meşhur iki kâhinin, nübüvvet-i Ahmediyeden (a.s.m.) biraz evvel, nübüvvetine ve Âhirzaman Peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette tarihen nakledilmiştir.2

 

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Hüseyin Cisrî, Risâle-i Hamîdiye, s. 52-94.
2 : İbni Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye 1:124-127, 158, 190, 192; el-Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve 1:126-130; Ebû Nuayım, Delâilü’n-Nübüvve 1:122-128.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
beşaret : müjdeleme
beyanat : açıklamalar
delâil : deliller
delâil-i nübüvvet : peygamberlik delilleri
elyak : daha lâyık
evvelâ : öncelikle, ilk olarak
fihriste : içindekiler
icmâlî : kısaca, özetle
işarî : işaret yoluyla
kâhin : gelecekten haber veren kimse
kemâlât : faziletler, iyilikler, ahlâk ve huy güzellikleri
kütüb-ü mukaddese : kutsal kitaplar
Mi’rac Risâlesi : Risale-i Nur’da 31. söz
Mirac-ı Azîm : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği büyük yolculuk
mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizeler
muhakkik : gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler
Muhammed-i Arabî : Arapların içinden çıkan peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.)
muhtasar : kısa, özet
müsbet : isbat edilmiş, sabit
müşkül : zorluk, güçlük; cevabı zor soru veya mesele
nakledilme : aktarılma
nev’ : çeşit, tür
nihayet : son
nübüvvet : peygamberlik
nübüvvet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
risalet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
sahih : sağlam, doğru ve güvenilir
saniyen : ikinci olarak
suret : biçim, şekil
tafsilen : ayrıntılı olarak
tahrifat : bozulmalar, değiştirmeler
tarihen : tarihî olarak
zât-ı Ahmediye : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in zâtı
zeyl : ek, ilave
Yükleniyor...