Hem İncil’de el-Baraklit veyahut el-Faraklit ki, İncil tefsirlerinde “hak ve bâtılı birbirinden tefrik eden hakperest”1 mânâsı verilmiş ki, sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zâtın ismidir.

İncil’in bir yerinde, İsâ Aleyhisselâm demiş: “Ben gideceğim, tâ Dünyanın Reisi gelsin.”2 Acaba Hazret-i İsâ Aleyhisselâmdan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve bâtılı fark ve temyiz edip Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın yerinde insanları irşad edecek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim gelmiştir? Demek Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ümmetine daima müjde ediyor ve haber veriyor ki, “Birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben onun bir mukaddimesiyim ve müjdecisiyim.” Nasıl ki şu âyet-i kerime:

وَاِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ يَابَنِۤى اِسْراَۤئِيلَ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ 3

Haşiye Evet, İncil’de Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini; ve o zâtı da bazı isimlerle yad ediyor. O isimler elbette Süryânî ve İbrânîdirler. Ehl-i tahkik görmüşler. O isimler, “Ahmed, Muhammed, Fârikun beyne’l-Hakkı ve’l-Bâtıl” mânâsındadırlar. 4 Demek İsâ Aleyhisselâm, çok defa Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâmdan beşaret veriyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 112.
2 : Halebî, Sîre, 1:214; Kitâb-ı Mukaddes (Türkçe terceme), Yeni Âhit, Yuhanna, Bâb: 16, Âyet: 7 (s. 112
3 : “Hani Meryem oğlu İsa ‘Ey İsrailoğulları,’ demişti. ‘Ben, daha önce indirilen Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isminde bir peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.’” Saf Sûresi, 61:6.
Haşiye :

اُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ

Seyyâh-ı Meşhur Evliyâ Çelebi, Hazret-i Şem’un-u Safâ’nın türbesinde, ceylân derisinde yazılı İncil-i Şerif’te, bu gelen âyeti okumuştur. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında nâzil olan âyet

ايتون

Bir oğlan,

ازربيون

yani İbrahim neslinden ola,

پروفتون

peygamber ola,

لوغسلين

yalancı olmaya,

بنت

Onun

افزولات

mevlidi Mekke ola.

كه كالو شير

sâlihlikle gelmiş ola.

تونو منين

Onun mübarek adı

مَوَامَيتَ

(*) Ahmet Muhammed ola.

ايسفد وس

Ona uyanlar,

تاكرديس

bu cihan ıssı olalar.

پيست بيث

dahi, ol cihan ıssı ola. (*) Bu “Mevâmit” kelimesi “memed”den ve “memed” dahi “Muhammed”den tahrif edilmiş...
4 : Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:234, 235; Aliyyü’l-Kârî, Şerhu’ş-Şifâ, 1:496-498; Nebhânî, Huccetullâhî ale’l-Âlemîn, s. 112-115; Halebî, Sîre, 1:214.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci İşaret / Sonraki Risale: On Yedinci İşaret
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
ahkâm : hükümler, esaslar
Ahmed : çokça methedilen, övülen
Âlemin Reisi : Âlemlerin Efendisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Aleyhisselâm : Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
ârif-i billâh : Allah’ı tanıyan
Benî İsrail : İsrailoğulları, Yahudiler
beşaret : müjdeleme
bi’set-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamber olarak gelişi, peygamberliğinin başlangıcı
câmi : kapsamlı
delâil-i nübüvvet : peygamberlik delilleri
ehemmiyet : önem
ehl-i siyer : Peygamber Efendimizin hayatını araştıranlar
evliya : velîler, Allah’ın sevgili kulları
ihbar : haber verme
ikmal etme : tamamlama
İncil : Hz. İsa’ya indirilen mukades kitap
irhâsât : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinden evvel meydana gelen ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler
kâhin : gelecekten haber veren kimse
kütüb-ü enbiyâ : peygamberlere gelen kitaplar
mezkûr : anılmış
mukàbil : karşılık
mükerrer : tekrarlanan
münteşir : yayılmış
nakil : aktarma, anlatma
nam : ad
nebî : peygamber
neşr : yayma
nümune : örnek, misal
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
sair : diğer
suhuf-u enbiya : peygamberlere gelen sahifeler; küçük kitaplar
suhuletli : kolay
suret : biçim, şekil
suûbetli : zor
şeriat : din, Allah tarafından bildirilen kanun ve hükümler
şeriat-ı İsevîye : Hz. İsa’nın (a.s.) getirdiği şeriat, Hıristiyanlık
şeriat-i âliye : üstün, yüce, ilâhî şeriat
tahrifat : bozulmalar, değiştirmeler
tekzip : yalanlama
Yükleniyor...