ON İKİNCİ İŞARET
On Birinci İşaretle alâkadar olan üç misal, fakat gayet mühim misallerdir.

BİRİNCİ MİSAL:1 وَماَ رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى nass-ı kat’îsiyle ve ehl-i tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehl-i hadîsin ihbarıyla, Gazve-i Bedir’de, şu âyet haber veriyor ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir avuç toprakla küçük taşları aldı, küffar ordusunun yüzüne attı, 2 شَاهَتِ الْوُجُوهُ dedi. شَاهَتِ الْوُجُوهُ kelimesi bir kelâm iken onların herbirinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi herbir kâfirin gözüne gitti. Herbiri kendi gözüyle meşgul olup, hücumda iken, birden kaçtılar. 3

Hem Gazve-i Huneyn’de, 4 başta İmam-ı Müslim olarak ehl-i hadîs haber veriyorlar ki: Gazve-i Huneyn’de, Bedir gibi, küffar şiddetle hücum ederken, yine bir avuç toprak atıp, شَاهَتِ الْوُجُوهُ diyerek, herbirinin kulağına bir شَاهَتِ الْوُجُوهُ kelimesi girdiği gibi, biiznillâh herbirinin yüzüne bir avuç toprak gitti, gözleriyle meşgul olup kaçtılar.

İşte, Bedir’de ve Huneyn’deki harika olan şu hâdise, esbab-ı âdi ve kudret-i beşer dahilinde olmadığından, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan
وَماَ رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ferman eder. Yani, “O hâdise kudret-i beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye ile değil, belki fevkalâde bir surette, kudret-i İlâhiye ile olmuştur.”

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Attığın zaman sen atmadın; ancak Allah attı.” Enfâl Sûresi, 6:17.
2 : “Bu yüzler kahrolsun!”
3 : el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:84.
4 : Müslim, Cihad: 76, 81 (Bâb: Gazvet-ü Huneyn); Dârîmî, Siyer: 15 (Bâb: Şâheti’l-Vücûh); Müsned, 5:286.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : ilgili, alâkalı
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
biiznillâh : Allah’ın izni ile
ehl-i hadis : hadis ilmiyle uğraşanlar
ehl-i tahkik : gerçeği delilleriyle bilen âlimler
esbâb-ı âdi : âdi, basit sebepler
ferman : emir, buyruk
fevkalâde : olağanüstü
Gazve-i Huneyn : Huneyn Savaşı
ihbar : haber verme
kudret-i beşer : insanın gücü, kuvveti
kudret-i İlâhiye : Allah’ın güç, kuvvet ve iktidarı
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan : ifade ve açıklamalarıyla mu’cize olan Kur’ân
kuvve-i beşeriye : insanî güç, kapasite
küffar : kâfirler, inkârcılar
kütüb-ü sahiha : doğru güvelir hadis kitapları
müfessir : Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından tefsir eden, yorumlayan âlim
nass-ı kat’î : Kur’ân ve Hadis’in kesin hükmü, ifadesi
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
suret : biçim, şekil
tahkik : doğruluğunu araştırma
umum : bütün
Yükleniyor...