Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl ki arz ahâlisine inşikak-ı kamer mu’cizesini göstermiş; öyle de, semâvât ahalisine Mirac mu’cize-i ekberini göstermiştir. İşte, Mirac denilen şu mu’cize-i âzamı, Otuz Birinci Söz olan Mirac Risalesine havale ederiz. Çünkü o risale, o mu’cize-i kübrâyı, ne kadar nuranî ve âli ve doğru olduğunu kat’î burhanlarla, hattâ mülhidlere karşı da ispat etmiştir. Yalnız, mu’cize-i Miracın mukaddimesi olan Beytü’l-Makdis seyahati ve sabahleyin Kureyş kavmi ondan Beytü’l-Makdisin tarifatını istemesi üzerine hasıl olan bir mu’cizeyi bahsedeceğiz. Şöyle ki:

Mirac gecesinin sabahında, miracını Kureyş’e haber verdi. Kureyş tekzip etti. Dediler: “Eğer Beytü’l-Makdise gitmişsen, Beytü’l-Makdisin kapılarını ve duvarlarını ve ahvâlini bize tarif et.” Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman ediyor ki:

فَكَرَبْتُ كَرْباً لَمْ اَكْرُبْ مِثْلَهُ قَطُّ فَجَلَّى اللهُ لِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكَشَفَ الْحُجُبَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ حَتّٰى رَاَيْتُهُ فَنَعَتُّهُ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ

Yani, “Onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hattâ öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Birden, Cenâb-ı Hak, Beytü’l-Makdisi bana gösterdi. Ben de Beytü’l-Makdise bakıyorum, birer birer herşeyi tarif ediyordum.” 1 İşte, o vakit Kureyş baktılar ki, Beytü’l-Makdisten doğru ve tam haber veriyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Buharî, Menâkıbu’l-Ensâr: 41; Tefsîru Sûre: 17; Müslim, İmân: 276, 278, Tefsîru Sûre: 17; Müsned, 1:309, 3:377; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:191.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahali : halk
ahvâl : haller, davranışlar
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
âli : yüce, yüksek
arz : yeryüzü, dünya
Beytü’l-Makdis : Mescid-i Aksa, Kudüs’teki meşhur mukaddes mâbed
burhan : delil, kanıt
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
ehl-i tahkik : gerçeği delilleriyle bilen âlimler
ferman : emir, buyruk
ihbar : haber verme
inşikak : yarılma
kamer : ay
Kureyş : kökü Hz. İbrahim’e dayanan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mensup olduğu meşhur Arap kabilesi
Miraç : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk
mu’cize-i ekber : en büyük mu’cize
mu’cize-i kübrâ : büyük mu’cize
mu’cize-i Mirac : Mirac mu’cizesi, Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk mu’cizesi
mukaddime : giriş, başlangıç
mülhid : dinsiz, inkârcı
nuranî : nurlu, parlak, aydınlık
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
risale : mektup, küçük çaplı kitap
semâvat : gökler
şakk-ı kamer/inşikak-ı kamer : Peygamberimizin (a.s.m.) bir parmak işaretiyle Ay’ın ikiye bölünmesi mu’cizesi
taahhur etme : geç kalma, gecikme
tarifat : tarifler, anlatımlar
tasdik : doğrulama, onay
tekzip etme : yalanlama
zeyl : ek, ilave
Yükleniyor...