ÜÇÜNCÜ NÜKTELİ İŞARET

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mu’cizâtı çok mütenevvidir. Risaleti umumî olduğu için, hemen ekser envâ-ı kâinattan birer mu’cizeye mazhardır. Güya, nasıl ki bir padişah-ı zîşânın bir yaver-i ekremi, mütenevvi hediyelerle muhtelif akvâmın mecmaı olan bir şehre geldiği vakit, her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir, kendi taifesi lisanıyla ona hoşâmedî eder, onu alkışlar.

Öyle de, Sultan-ı Ezel ve Ebedin en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, âleme teşrif edip ve küre-i arzın ahalisi olan nev-i beşere meb’us olarak geldiği ve umum kâinatın Hâlıkı tarafından umum kâinatın hakaikine karşı alâkadar olan envâr-ı hakikat ve hedâyâ-yı mâneviyeyi getirdiği zaman, taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut, tâ aydan, güneşten yıldızlara kadar her taife kendi lisan-ı mahsusuyla ve ellerinde birer mu’cizesini taşımasıyla, onun nübüvvetini alkışlamış ve hoşâmedî demiş.

Şimdi, o mu’cizâtın umumunu bahsetmek için ciltlerle yazı yazmak lâzım gelir. Muhakkikîn-i asfiya, delâil-i nübüvvetin tafsilâtına dair çok ciltler yazmışlar. Biz, yalnız icmâlî işaretler nev’inden, o mu’cizâtın kat’î ve mânevî mütevatir olan küllî envâına işaret ederiz.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âfâkî : dış dünyaya ait
Asr-ı Saadet : mutluluk asrı, Peygamberimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem
dâvâ-yı nübüvvet : peygamberlik dâvâsı
delâil-i nübüvvet : peygamberlik delilleri
ekvânî : varlıklarla ilgili
envâ : türler, çeşitler
haricî : dışa ait
hoşâmedî : hoş geldin
icmalî : kısa, kısaca
irhasat : Hz. Muhammed’in peygamberliğinden evvel ve doğumu vaktinde ortaya çıkan ve peygamber olacağına işaret eden harika haller, belirtiler
lisan-ı mahsusa : kendine has dil
mânevî tevatür : yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması
mu’cize : Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü hal ve hareket
muhakkıkîn-i asfiya : Hz. Peygamberin çizgisinde yaşayan ve hakikatleri delilleriyle bilen ilim ve takvâ sahibi velî zatlar
sîret : ahlâk, karakter
suret : biçim, şekil
şakk-ı kamer : Peygamberimizin (a.s.m.) bir parmak işaretiyle Ay’ı ikiye bölme mu’cizesi
taam : gıda, yiyecek
tevatür : yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar tarafından bir hadis-i şerifin aktarılması
velâdet : doğuş, dünyaya geliş
Yükleniyor...