Block title
Block content
İşte, nübüvvet-i Ahmediyenin (a.s.m.) delâili, evvelâ iki kısımdır:

Birisi, “irhasat” denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhur eden harikulâde hallerdir.

İkinci kısım, sair delâil-i nübüvvettir.

İkinci kısım da iki kısımdır: Biri, ondan sonra, fakat nübüvvetini tasdiken zuhura gelen harikalardır. İkincisi, Asr-ı Saadetinde mazhar olduğu harikalardır.

Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri, zâtında, sîretinde, suretinde, ahlâkında, kemâlinde zâhir olan delâil-i nübüvvettir. İkincisi, âfâkî, haricî şeylerde mazhar olduğu mu’cizattır.

Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır: Biri mânevî ve Kur’ânîdir. Diğeri maddî ve ekvânîdir.

Şu ikinci kısım dahi iki kısımdır:

Biri: Dâvâ-yı nübüvvet vaktinde, ehl-i küfrün inadını kırmak veyahut ehl-i imanın kuvvet-i imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulâde mu’cizattır. Şakk-ı kamer ve parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi yirmi nevi ve herbir nev’i mânevî tevatür derecesinde ve herbir nev’in de çok mükerrer efradı vardır.

İkinci kısım, istikbalde ihbar ettiği hâdiselerdir ki, Cenâb-ı Hakkın talimiyle o da haber vermiş, haber verdiği gibi doğru çıkmıştır.

İşte, biz de şu âhirki kısımdan başlayıp icmâlî bir fihriste göstereceğiz.HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Maatteessüf niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi, öyle yazıldı. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla müraat edemedim.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl : ameller, işler
âdiyat : alışılmış, olağan şeyler, günlük işler
ahvâl-i içtimâiye : içtimaî haller; sosyal davranışlar
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Âl-i Beyt : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) neslinden olanlar
Allâmü’l-Guyûb : gayb âlemini ve herşeyi bilen ve ilminden hiçbir şey gizli kalmayan Allah
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
enbiya-yı sabıka : geçmişteki peygamberler
had ve hesaba gelmemek : sonsuz ve sınırsız olmak
hâdisât : hadiseler, olaylar
hakâik-i İlâhiye : İlahî hakikatler; Allah’ın Kur’ân’da açıkladığı ince hakikatler, gerçekler
hakâik-i kevniye : kâinatla, yaratılışla ilgili hakikatler
hakâik-i uhreviye : uhrevî, âhirete ait hakikatler, gerçekler
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cizeliği
icmâlî : kısaca, özetle
ihbârât-ı gaybiye : gayb âleminden verilen haberler
ihbarât-ı sâdıka-i gaybiye : gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler
mu’cizât-ı kudret-i İlâhiye : Allah’ın kudret mu’cizeleri
müraat : riayet etme, uyma
nübüvvet : peygamberlik
nükte : ince ve anlamlı söz
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
Sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) dünya gözüyle gören ve onun yolundan giden Müslümanlar
san’at-ı Rabbâniye : herşeyi yaratılış gayelerine göre terbiye edip idare ve egemenliği altında bulunduran Allah’ın san’atı
umur-u gaybiye : gaybla ilgili, bilinmeyen şeyler
ümmet : Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü’minler
Yükleniyor...