Ben dünyanın hâlini bilmiyorum, fakat Avrupa’da istilâkârane hükmeden ve edyân-ı semâviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilâsına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kal’a olduğu gibi, âlem-i İslâm’ın ve Asya kıt’asının hâl-i hazırdaki itiraz ve ittihamını izâle ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasîleri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur’u tab’ederek resmen neşretmeleri lâzımdır ki, bu iki belâya karşı siper olsun.

Acaba bu yirmi sene zarfında imân-ı tahkikîyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı; bu dehşetli asırda, acip inkılâp ve infilâklarda bu mübarek vatan, Kur’ân’ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi?
Said Nursî
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : hayret verici, şaşırtıcı
belâ : büyük sıkıntı
iman-ı tahkîki : hakiki iman; inandığı şeylerin aslını, esasını bilerek inanma
infilâk : şiddetli patlama
inkılâp : büyük değişim, dönüşüm
muhafaza etmek : korumak
mübarek : bereketli, hayırlı
neşreden : yayan
neşretmek : yayınlamak
sadme : darbe, yıkıcı müdahaleler
suret : biçim, şekil
tab’etmek : basmak
zarfında : içinde
Yükleniyor...