Bu mektup, on iki sene evvel yazılmış ve Sikke-i Tasdik-ı Gaybî mecmuasında dercedilmiş bir mektupdan bir parçadır.

Risale-i Nur’un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, filhakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve âlem-i İslâmda görülmüş olması dolayısıyla bu mektup çok ehemmiyetlidir.

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı def’etmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.

O dehşetli belâdan birisi: Hıristiyan dinini mağlûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı bu vatanı mânevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.

İkincisi: Âlem-i İslâm’ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izâle etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lâzım gelmiş diye kalbime ihtar edildi.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahali : halk
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
anarşilik : kural ve kayıt tanımama, kargaşa çıkarma
belâ : büyük sıkıntı
beyan etmek : açıklamak
cereyan : hareket, akım
cihet : yön, taraf
def’etmek : uzaklaştırmak
derc edilmek : yerleştirilmek
edyân-ı semaviye : semavî, vahiyle gelen dinler
ehemmiyet : değer, önem
filhakika : gerçekten, doğrusu
hakikat : doğru gerçek
halâskâr : kurtarıcı
hâl-i hazır : şimdiki zaman, şimdiki hâl
ihtar : hatırlatma, uyarma, ikaz
istilâ : işgal, kaplama
istilâkârâne : istilâ ederek, yayılarak
itiraz : kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma
ittiham : suçlama
izale : giderme, ortadan kaldırma
kal’a : kale
lisan : dil
mağlûp etme : yenme
matbuat : basın, medya
mecmua : düzenlenmiş kitap
mu’cize-i Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizesi
muhabbet : sevgi
mukaddes : kutsal
mübarek : bereketli, hayırlı
sedd-i Kur’ânî : Kur’ân’ın yıkılmaz seddi, kalesi
sedd-i Zülkarneyn : Zülkarneyn’in Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak isteyenler için yaptırdığı çok büyük ve sağlam set, kale
şimal : kuzey
tezahür : belirme, görünme
uhuvvet : kardeşlik
Yükleniyor...