İşte, körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki hamiyetfüruşlar diyorlar ki: “Madem Hıristiyan dininde böyle bir inkılâp oldu; bidâyette inkılâpçılara mürted denildi, sonra Hıristiyan olarak yine kabul edildi. Öyle ise, İslâmiyette de böyle dinî bir inkılâp olabilir.”

Elcevap: Bu kıyasın, Birinci İşaretteki kıyastan daha ziyade farkı zâhirdir. Çünkü, din-i İsevîde, yalnız esâsât-ı diniye Hazret-i İsâ Aleyhisselâmdan alındı.

Hayat-ı içtimaiyeye ve füruat-ı şer’iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyun ve sair rüesa-yı ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı âzamı kütüb-ü sabıka-i mukaddeseden alındı.

Hazret-i İsâ Aleyhisselâm dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavânin-i umumiye-i içtimaiyeye merci olmadığından, esâsât-ı diniyesi, hariçten bir libas giydirilmiş gibi şeriat-ı Hıristiyaniye namına örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş.

Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse, yine Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın esas dini bâki kalabilir, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmı inkâr ve tekzip çıkmaz.

Halbuki, din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garp ve Endülüs ve Hind birer taht-ı saltanatı olduğundan, din-i İslâmın esâsâtını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz’î âdâbını dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor.

Demek, füruat-ı İslâmiye, değişmeye kàbil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esas din bâki kalabilsin. Belki, esas-ı dine bir cesettir, lâakal bir cilttir.

Onunla imtizaç ve iltiham etmiş; kabil-i tefrik değildir. Onları tebdil etmek, doğrudan doğruya Sahib-i Şeriatı inkâr ve tekzip etmek çıkar.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdâb : davranış kuralları
ahkâm : hükümler, kurallar
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Aleyhisselâm : Allah’ın selamı onun üzerine olsun
esâsât : esaslar, temeller, hakikatler
esâsât-ı diniye : dinin esasları, temelleri
esas-ı din : dinin esası, temeli
Fahr-i Âlem : bütün âlemin kendisiyle övündüğü Peygamberimiz (a.s.m.)
Fransız İhtilâl-i Kebîri : Büyük Fransız İhtilâli
füruat-ı İslâmiye : İslâmî konuların dalları, detayları
füruat-ı şer’iye : İslâm şeriatınn dalları, detayları
garp : batı
hâkim : hükmeden, idareci
hamiyetfüruş : gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, hamiyet iddiasında olan; fedakârlık taslayan
Havariyun : Havariler, Hz. isa’nın yardımcıları ve sahabeleri olan 12 kişi
hayat-ı içtimaiye : toplum hayatı
iltiham etmek : kaynaşmak, iç içe girmek
iltizam etmek : taraf tutmak, taraftarlık göstermek
imtizaç : birbiriyle karışma, kaynaşma
inkâr : inanmama, kabul etmeme
inkılâp : büyük değişim, dönüşüm
inkılâpçı : devrimci; var olan sistemi değiştiren
kàbil : mümkün, olabilir
kabil-i tefrik : ayrılabilir olma, ayrılması mümkün
kavânin-i umumiye-i içtimâiye : genel sosyal kanunlar, prensipler
kısm-ı âzam : büyük kısım
kütüb-ü sabıka-i mukaddese : geçmişteki (Kur’ân’dan önceki) mukaddes kitaplar
lâakal : en az
libas : elbise
merci : kaynak, başvurulacak yer
mürted : dinden dönen, dinden çıkan
nam : ad
rüesa-yı ruhaniye : ruhanî reisler, liderler
sair : diğer, başka
suret : biçim, şekil
şark : doğu
şeriat-ı Hıristiyaniye : Hiristiyanlık dininin hükümleri, kanunları
şeriat-ı İslâmiye : İslâm şeriatı; Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi, İslâm
tahrip etme : bozma, yok etme
taht-ı saltanat : sultanlık makamı
tebdil etme : değişme
teferruat : uygulamadaki ayrıntılılar
tekzip : yalanlama
Yükleniyor...