Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın miracı, onun seyr ü sülûküdür, onun ünvan-ı velâyetidir.

Ehl-i velâyet, nasıl ki seyr ü sülûk-i ruhanî ile, kırk günden tâ kırk seneye kadar bir terakki ile, derecât-ı imaniyenin hakkalyakîn derecesine çıkıyor.

Öyle de, bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, değil yalnız kalbi ve ruhuyla, belki hem cismiyle, hem havassıyla, hem letâifiyle, kırk seneye mukàbil kırk dakikada, velâyetinin keramet-i kübrâsı olan Miracı ile bir cadde-i kübrâ açarak hakaik-i imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş, Mirac merdiveniyle Arşa çıkmış, Kàb-ı Kavseyn makamında, hakaik-i imaniyenin en büyüğü olan iman-ı billâh ve iman-ı bil’âhireti aynelyakîn, gözüyle müşahede etmiş, Cennete girmiş, saadet-i ebediyeyi görmüş, o Miracın kapısıyla açtığı cadde-i kübrâyı açık bırakmış.

Bütün evliya-yı ümmeti seyr ü sülûk ile, derecelerine göre, ruhanî ve kalbî bir tarzda o Miracın gölgesi içinde gidiyorlar.

BEŞİNCİ NÜKTE

Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir.

Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü’l-Firdevs yapsın. Âmin.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdet-i İslâmiye : İslâmın âdeti, geleneği
ân-ı vâhid : bir an, bir vakit
Arş : en yüksek gök tabakası; Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer
aşk-ı Nebevî : peygamber aşkı
aynelyakîn : gözle görerek kesin bilgi edinme
cadde-i kübrâ : en büyük cadde
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
Cennetü’l-Firdevs : Firdevs Cenneti; Cennetin en yüksek derecesi
derecât-ı îmâniye : îmanın dereceleri
ebed : sonsuzluk
ehl-i velâyet : veli kullar, Allah dostu olanlar
envâr : nurlar, ışıklar
evliya : Allah dostları, veliler
evliyâ-i ümmet : Peygamberimizin (a.s.m.) ümmetinden evliya olanlar
hakaik-i imâniye : iman hakikatleri
hakkalyakîn : bizzat yaşayarak kesin bilgi edinme
havas : duyular, hisler
hayat-ı içtimâiye-i İslâmiye : İslâmın sosyal hayatı
ihtar : hatırlatma
iman-ı bil’âhiret : ahirete inanmak
iman-ı billâh : Allah’a inanmak
Kab-ı Kavseyn : Cenâb-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miraçta bu makamda bizzat Allah’la görüşmüştür
keramet-i kübrâ : en büyük keramet
Mevlid : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) doğumu, hayatı ile ilgili eser
Mevlid-i Nebevî : Peygamberimizin (a.s.m.) doğumunu anlatan manzum eser
Mirac : Peygamberimizin Allah’ın huzuruna yükseldiği ve bütün mânevî âlemleri gezdiği yolculuk
Miraciye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mirac-ı şeriflerinden bahseden eser
muhabbetullah : Allah sevgisi
müessir : etkili
müheyyiç : heyecan verici
nâfî : faydalı, yararlı
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
ruhanî : maddî yapısı olmayan mânevî varlık
seyr ü sülûk-i ruhanî : mânevî âlemlerde ruh ile bazı mertebelere yükselme ve yolculuk etme
tayyetme : aşma, katetme
Yükleniyor...