ALTINCI VECİH

Hayat-ı mâneviye ve sıhhat-i ubûdiyet, adâvet ve inatla sarsılır. Çünkü, vasıta-i halâs ve vesile-i necat olan ihlâs zayi olur. Zira, tarafgir bir muannid, kendi a’mâl-i hayriyesinde hasmına tefevvuk ister.

Hâlisen livechillâh amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelâtında tarafgirini tercih eder, adalet edemez. İşte, ef’âl ve a’mâl-i hayriyenin esasları olan ihlâs ve adalet, husumet ve adâvetle kaybolur.

Şu Altıncı Vecih çok uzundur. Fakat kàbiliyet-i makam kısa olduğundan, kısa kesiyoruz.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Birinci Mektup / Sonraki Risale: Yirmi Üçüncü Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i hayriye : hayırlı işler, davranışlar
adalet : her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi
adâvet : düşmanlık
ef’âl : fiiler, işler
hâlisen livechillâh : sadece Allah için
hasım : düşman
hayat-ı mâneviye : mânevî hayat
husûmet : düşmanlık
hüküm : yargı, kesin bir karara varma
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
kàbiliyet-i makam : konunun kaldırabileceği kapasite
muamelât : davranışlar
muannid : inatçı, direnen
muvaffak olma : başarılı olma
sıhhat-i ubudiyet : kulluğu sağlıklı bir şekilde yapma
tefevvuk : üstünlük, üstün gelme
vâsıta-i halâs : kurtuluş aracı
vesîle-i necat : kurtuluş aracı
Yükleniyor...