Sekizinci Risale olan Sekizinci Mesele
 
Şu Mesele, altı sualin cevabı olup Sekiz Nüktedir.

BİRİNCİ NÜKTE

Bir dest-i inâyet altında hizmet-i Kur’âniyede istihdam edildiğimize dâir çok envâ-ı işârât-ı gaybiyeyi hissettik ve bazılarını gösterdik. Şimdi o işârâtın bir yenisi daha şudur ki:

Ekser Sözlerde tevafukat-ı gaybiye var.HAŞİYE Ezcümle, Resul-i Ekrem kelimesinde ve Aleyhissalâtü Vesselâm ibaresinde ve Kur’ân lâfz-ı mübarekesinde bir nevi cilve-i i’câz temessül ettiğine bir işaret var.

İşârât-ı gaybiye, ne kadar gizli ve zayıf da olsa, hizmetin makbuliyetine ve meselelerin hakkaniyetine delâlet ettiği için, bence çok ehemmiyetlidir ve çok kuvvetlidir.

Hem gururumu kırar ve sırf bir tercüman olduğumu kat’iyen bana gösterdi. Hem hiç medar-ı iftihar benim için birşey bırakmıyor; yalnız medar-ı şükran olan şeyleri gösteriyor.

Hem madem Kur’ân’a aittir ve i’câz-ı Kur’ân hesabına geçiyor ve kat’iyen cüz-ü ihtiyarîmiz karışmıyor ve hizmette tembellik edenleri teşvik ediyor ve risalenin hak olduğuna kanaat veriyor ve bizlere bir nevi ikram-ı İlâhîdir ve izharı tahdis-i nimettir ve aklı gözüne inmiş mütemerridleri iskât ediyor; elbette izharı lâzımdır, inşaallah zararsızdır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Tevafukat ise, ittifaka işarettir. İttifak ise, ittihada emâredir, vahdete alâmettir. Vahdet ise, tevhidi gösterir. Tevhid ise, Kur’ân’ın dört esasından en büyük esasıdır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâmet : işaret, belirti
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
cilve-i i’câz : mu’cizeliğin görüntüsü, yansıması
cüz-ü ihtiyarî : insanın elindeki seçim gücü, irade
delâlet etmek : delil olmak, işaret etmek
dest-i inâyet : koruyucu el
ehemmiyet : değer, önem
ekser : çoğunluk
emare : belirti, alâmet
envâ-ı işârât-ı gaybiye : gaybî işaretlerin çeşitleri
ezcümle : özetle
hakkaniyet : doğruluk, gerçekçilik
haşiye : dipnot
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cizeliği
ikram-ı İlâhî : Allah’ın lütfü, ihsanı
inşaallah : Allah izin verirse
iskât etmek : susturmak
istihdam edilmek : çalıştırılmak
işârât : işaretler, belirtiler
işârât-ı gaybiye : geleceğe veya bilinmeyen bir olaya işaretler
ittifak : anlaşma, görüş, fikir birliği
ittihad : dayanışma, birlik, birleşme
izhar : gösterme, açığa çıkarma
kat’iyen : kesin olarak
Kur’ân lâfz-ı mübârekesi : mübarek Kur’ân kelimesi, sözü
makbuliyet : kabul edilmiş olma
medar-ı iftihar : övünç kaynağı, gurur sebebi
medâr-ı şükran : şükür vesilesi, sebebi
mütemerrid : inatçı, inanmamakta direnen
nevi : çeşit
nükte : ince mânâlı söz
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
risale : mektup; Risale-i Nur’un bölümleri
tahdis-i nimet : ilahî nimeti şükrederek anlatma
temessül : görünme, şekillenme, yansıma
tevafukat : tevafuklar; denk gelmeler, uygunluklar
tevâfukat-ı gaybiye : gaybî ve mânevî bir yardım eseri olarak meydana gelen tevafuklar, denk gelmeler
tevhid : birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
vahdet : birlik, teklik
Yükleniyor...