İ’lem eyyühe’l-aziz! Acz, nidânın mâdenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır.

Feyâ Rabbî, yâ Hâlıkî, yâ Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetim, hâcetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem, fıkdan-ı hile ve fakrimdir. Hazinem aczimdir. Re’sülmâlim, emellerimdir. Şefîim, Habîbin (aleyhissalâtü vesselâm) ve rahmetindir. Afv eyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm! Âmin.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Katrenin Zeyli / Sonraki Risale: Zeylû'l-Hubâb
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : güçsüzlük
aleyhissalâtü vesselâm : Allah’ım salât ve selâmı onun üzerine olsun
âmin : kabul eyle, ey Allahım
emel : istek, beklenti
fâkat : yoksulluk, muhtaç olma hâli
fakr : fakirlik, muhtaçlık
feyâ Rabbî : ey bütün varlıkları terbiye eden Rabbim
fıkdan-ı hile : hilesizlik
Habîb : sevgili
hâcet : ihtiyaç
Hâlıkî : her şeyi yaratan Allah’ım
hüccet : delil, kanıt
i’lem eyyühe’l-aziz : “Bil ey aziz, saygıdeğer kardeşim!” mânâsında muhatabı uyarmak ve dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade
mâden : kaynak
mağfiret : bağışlama
Mâlikî : görünen ve görünmeyen her şeyin gerçek sahibi olan Allah’ım
menba : kaynak
merhamet eylemek : acımak, şefkat etmek
nidâ : sesleniş
Rahîm : rahmeti her şeyi kuşatan, dilediği varlıklara çok özel ihsanı ve hususi rahmet tecellîsi olan Allah
Rahmân : çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet
re’sülmâl : ana para, sermaye
Şefî : Allah’ın izniyle şefaat eden, günahların bağışlanması için aracı ve vesile olan
uddet : birikim, sermaye, hazırlık
vesile : araç, vasıta
Yükleniyor...