Üçüncü dersin zeyli

Ey Said-i kàsır, âciz ve fakir! Bilmelisin ki, senin mahiyet-i nefsinde nihayetsiz bir kusur, nihayetsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr, nihayetsiz bir ihtiyaç, nihayetsiz âmâl derc edilmiş. Cenâb-ı Fâtır-ı Hakîm, nasıl ki açlık ve susuzluğu midene vermiş, ta ihsanatını ve lezaiz-i nimetini tanıyasın. Onun gibi, seni kusur ve fakr ve ihtiyaçtan terkip etmiş, ta mirsad-ı kusurunla Fâtır-ı Zülcelâlin, seradikat-ı cemâl ve kemâline; ve mikyas-ı fakrınla, derecat-ı gına ve rahmetine; ve mizan-ı aczinle, meratib-i iktidar ve kibriyasına; ve fihriste-i ihtiyacatın tenevvüü ile envâ-ı niam ve ihsanatına bakabilesin ve tanıyasın ve vazife-i hilkatini eda edesin.

Bundan bil ki, gaye-i fıtratın, ubudiyettir. Ve ubudiyet odur ki, sen, Fâtır-ı Zülcelâlin dergâh-ı rahmetinde Estağfirullah ve Subhanallah ile kusurunu ve Hasbünallah ve Elhamdü lillâh ile fakrını, ve Allahu ekber ve 1 لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ile ve istimdatla aczini ilân etmek ve âyine-i ubudiyetinle cemâl-i rububiyetini izhar etmektir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Havl ve kuvvet ancak Ondandır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
acz : âcizlik, güçsüzlük
Allahu ekber : “Allah en büyüktür, uludur”
âmâl : emeller, arzular, istekler
âyine-i ubudiyet : kulluk aynası
cemâl-i rububiyet : Allah’ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesinin, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurmasının güzelliği
Cenâb-ı Fâtır-ı Hakîm : herşeyi hikmetle, benzersiz ve eşsiz san’atıyla yaratan yüce Allah
derc edilmek : yerleştirilmek, konulmak
derecat-ı gına ve rahmet : rahmet ve zenginliğin dereceleri
dergâh-ı rahmet : Allah’ın rahmet kapısı
eda etmek : yerine getirmek
Elhamdü lillâh : “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur”
envâ-ı niam : nimetlerin türleri, çeşitleri
estağfirullah : Allah’ım senden af ve mağfiret dilerim!
fakir : muhtaç
fakr : fakirlik
Fâtır-ı Zülcelâl : sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan ve herşeyi harika, üstün san’atıyla yaratan Allah
fihriste-i ihtiyacat : ihtiyaçların listesi
gaye-i fıtrat : yaratılış gayesi
Hasbünallah : Allah bize yeter!
ihsanat : iyilikler, bağışlar, lütuflar
istimdat : medet isteme
izhar etmek : açığa çıkarmak, göstermek
lezaiz-i nimet : nimetin lezzetleri
mahiyet-i nefs : kendisinde bulunan temel nitelik, asıl yapı
meratib-i iktidar ve Kibriya : Cenâb-ı Hakkın büyüklük ve iktidarının sonsuz mertebeleri
mikyas-ı fakr : muhtaçlık ölçeği; ihtiyacın derecesini gösteren âlet
mirsad-ı kusur : eksiklik ve kusur teleskopu, dürbünü
mizân-ı acz : güçsüzlüğü gösteren terazi
nihayetsiz : sınırsız, sonsuz
Said-i kàsır : zayıf, güçsüz, kuvvetsiz Said!
seradikat-ı cemâl ve kemâl : Cenâb-ı Hakkın güzellik ve mükemmelliğinin perdeleri (Seradik, padişahın saray perdesine denir.)
Sübhanallah : “Allah bütün kemâl sıfatların sahibi ve her türlü kusur ve eksik sıfatlardan da sonsuz derecede yücedir” anlamında bir tesbih
tenevvü : çeşitlilik
terkip etme : birleştirip meydana getirme, oluşturma
ubûdiyet : kulluk
vazife-i hilkat : yaratılış vazifesi, görevi
zeyil : ilâve, ek
Yükleniyor...