Bizden bir ay uzakta bulunan Risaletü’n-Nur şakirtleri, Üstadımızın hastalığının aynı zamanında hastalığının vaziyetini rüyada aynen gördükleri gibi, Sabri ve Hafız Ali’nin taifeleri de aynı vakitte burada, yani Kastamonu’da olduğu gibi hasta olan Üstadımızın hesabına daha mühim bir tarzda çalışmışlar. Şöyle ki:
(Sabri’nin mektubunun bir parçasıdır.)
Üstadım efendim; Rahatsızlığınız anında oradaki menba-ı Nurun mücahidleri, bir saat mesai-i mâneviyelerini hâdim-i Kur’ân hesabına yaptıkları gibi, bu havalide de bu seneye mahsus ifa edilen mesai-i diniye, tahdîs-i nimet zımnında zikre vesile olduğu fakire bu sene leyle-i Kadirden bir gün evvel ihtar edildi ki: “Bu sene leyle-i Kadri iki gece yap.” Bendeleri de cemaate şöyle söyledim ki: “Üstadım (Sellemehullah ve âfâhu) bazı bu gibi mübarek geceleri bazı maksatlara binaen o leyle-i mübarekeyi ihya için bir gece evvel, hattâ mâhut geceden bir gece sonra daha ihyaya sa’y ederlerdi. Biz de o isre ittibaan onun hesabına leyle-i Kadri iki gece yapacağız diye niyet ve karar ettik. Birinci gecede Evrad-ı Bahaiye ve Tesbihat ve Sekîne ve Delâil-i Hayrat ve Cevşenü’l-Kebîr gibi ders ve virdlerimize çalıştık. İkinci gece keza; hem nasihat... Demek, ittibâ cihetiyle Üstadımızın hesabına yüz cemaatle -tekabbellah- çalıştırılmışız. Sonra Isparta, Atabey, İslâmköy, Kuleönü, ve saire gibi mahallerde de sair vezaiften mâadâ hergün Kur’ân’ın cüzlerini taksim suretiyle hatm-i Kur’ân, Üstad hesabına bütün Ramazan’da ve Âyetü’l-Kürsî hatimleri kezâ... Şu halde, bu seneye mahsus yapılan ibâdât-ı mâruzaların bir hikmeti varmış ki, bilmediğimiz halde Kastamonulu kardeşlerimiz gibi Üstad hesabına çalıştırılmışız. Fîmâba’d, Rabbim uzun ömürler ihsan etsin, muammer, ebedî şifa ve deva ve inayetler ihsan buyursun. Âmin!
Talebeniz
Sabri
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âyetü’l-Kürsî : Allah’ın varlığından ve bir kısım mühim sıfatlarından bahseden Bakara Sûresinin 255. âyeti
binaen : -dayanarak
cemaat : topluluk, grup
cihetiyle : yönüyle
cüz : bölüm, kısım
deva : ilâç, çare
Evrad-ı Bahaiye : İmâm-ı Nakşibend Hazretlerinin bir virdidir
Fîmâba’d : bundan sonra mânâsına gelen konuya giriş ifadesi
hâdim-i Kur’ân : Kur’ân hizmetçisi
hatm-i Kur’ân : Kur’ân’ı başından sonuna kadar okuyup bitirme
havali : çevre, civar, yöre
hikmet : bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olma
ibâdât-ı mâruza : arz olunan, takdim edilen ibadetler
ifa : yerine getirme
ihsan : bağış, ikram, lütuf
ihtar : hatırlatma, uyarı
ihya : hayat verme, diriltme
isr : sünnet, yol, âdet, alâmet
ittibâ : tabi olma, bağlanma
ittibaan : tabi olarak, uyarak, yolundan giderek
kezâ : bunun gibi
leyle-i Kadir : Kadir Gecesi
leyle-i mübareke : mübarek gece
mâadâ : -den başka, ayrıca, gayrı
mâhut : herkesçe bilinen, belli olan
menba-ı Nur : Nur çeşmesi, kaynağı
mesai-i diniye : dinî çalışmalar
mesai-i mânevi : mânevî çalışmalar
muammer : uzun ömürlü, bahtlı, çok yaşamış olan
mücahede : cihad etme, din uğrunda çaba harcama
Rabbim : Allah’ım
sa’y : çalışma, emek
sair : diğer, başka
Sellemehullah ve âfâhu : “Allah ona selâmet ve âfiyet versin” mânâsına gelen saygı ve dua ifadesi
şakirt : öğrenci, talebe
tahdîs-i nimet : şükür maksadıyla Cenab-ı Hakkın verdiği nimetleri anlatma, sevincini ve şükrünü bildirme
taife : grup, topluluk
taksim : bölüştürme, paylaştırma
tekabbellah : Allah kabul etsin mânâsına gelen bir dua ifadesi
Tesbihat : namazlardan sonra yapılan tesbihler, Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
vezaif : vazifeler, görevler
vird : devamlı yapılan zikir
zımn : iç taraf
zikir : Allah’ı anma
Yükleniyor...