İşte hocamızın bu macera-yı hayatiyesi gösteriyor ki, Hazret-i Şeyhin müteveccih olduğu ve ehemmiyetle bahsettiği ve istikbalde gelecek müridi bu olmak için kuvvetli bir ihtimaldir. Hazret-i Şeyhin vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehl-i velâyetçe kabul edilen üç evliya-yı azimenin en âzamı o Hazret-i Gavs-ı Geylânî’dir. Ve demiş:

1 اَفَلَتْ شُمُوسُ اْلاَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا - اَبَدًا عَلٰى فَلَكِ الْعُلٰى لاَتَغْرُبُ fıkrasıyla ba’delmemat dua ve himmetiyle müridlerinin arkasında ve önünde bulunmasıyla, böyle harika keramet-i acibe ile meşhur bir zât, elbette böyle bir zamanda kıymettar bir hizmet-i Kur’âniye bir müridinin vasıtasıyla olacağını onun görmesi ve göstermesi şe’nindendir. Şeyhin bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himayegerdesi olan şahıs, binden sonra, on dördüncü asırda geleceğine bir imadır.

Süleyman, Sabri, Zekâi, Âsım, Re’fet, Ali, Ahmed,
Hüsrev, Mustafa Efendi, Rüşdü, Lütfü, Şamlı Tevfik,
Ahmed Galib, Zühtü, Bekir Bey, Lütfi, Mustafa,
Mustafa, Mesud, Mustafa Çavuş, Hafız Ahmed,
Hacı Hafız, Mehmed Efendi, Ali Rıza
(Rahmetullâhi Aleyhim ecmaîn)
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bizden öncekilerin güneşleri battı, bizim güneşimiz ise ebediyete kadar batmayacaktır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âzam : büyük
ba’delmemat : öldükten sonra
ehemmiyetli : önemli
ehl-i velâyet : velâyet makamında olanlar, velî kullar, Allah dostları
evliya-yı azime : büyük velîler
fıkra : ifade, cümle
himayegerde : himayesi altında olan, korunmuş
himmet : mânevî yardım
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân'daki hakikatleri insanlara ulaştırma ve yayma hizmeti
ima : işaret
istikbal : gelecek zaman
keramet-i acibe : şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen keramet
kıymettar : değerli
macera-yı hayatiye : hayat hikâyesi, yaşanan olaylar
mürid : Allah’ın rızâsına kavuşmayı isteyen, bir mürşidin talebesi
müteveccih olan : yönelen
şe’n : bir zâtın kendine yakışan hâl, özellik
tasarruf : iş görme, faaliyet gösterme
Yükleniyor...