Şu âyetin gizli imâsına 1 اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ âyeti teyid ediyor. Çünkü اِنَّ ’deki şeddeli nun bir sayılsa, tam evvelki âyete tevafuk ile, hizbü’l-Kur’ân’ın faaliyetine vasıta olan bir hâdiminin Kur’ân okumaya başladığı bin üç yüz iki tarihine, iki fark ile tevafuk etmekle beraber, şeddeli nun iki nun sayılsa, bin üç yüz elli eder ki, bu tarihte Kur’ân’dan muktebes olan Risale-i Nur etrafında toplanan, bütün kuvvetleriyle Kur’ân’ın hizmetlerine çalışan, hizbü’l-Kur’ân’ın faaliyeti ve dalâlet ve zındıkaya mânen galebe ettikleri bir zamana tevafuku ise, istikbalde tam galebelerine bir ima-i gaybîdir.
• • •
Sual: Sen bu zamanın hâdisâtına, fitne-i âhirzaman diyorsun. Halbuki hadîste vârid olmuş ki, âhirzamanda Allah Allah (c.c.) denilmeyecek; sonra kıyamet kopacak.

Elcevap; Evvelâ: Fitne-i âhirzamanın müddeti uzundur; biz bir faslındayız. Saniyen: Yerde Allah Allah (c.c.) denilmeyecekten murad, Allah’a iman kalkacak demek değildir; HAŞİYE-1 belki Allah’ın namını değiştirecekler demektir. Nasıl ki yerde Allah Allah (c.c.) denilmezse kıyamet-i kübrâ kopacak. Bir memlekette de Allah Allah (c.c.) denilmezse bir nevi kıyamet kopmasına işarettir. HAŞİYE-2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir.” Mâide sûresi, 5:56.
HAŞİYE-1 : Çünkü hadiste vardır ki, لاَتَزَالُ طَاِئفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ Bu hadîs diğer hadîsi takyid ediyor. (Mânâsı: “Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar galibâne hak üzerine olacaktır.” Bu hadis-i şerif, hadîs kaynaklarında bu lâfızlarla rivayet edildiği gibi, aynı mânâyı ifade eden farklı lâfızlarla da rivayet edilmiştir. Buharî, İ’tisam: 10; Müslim, İman: 247, İmâre: 170, 173, 174; Ebu Davud, Fiten: 1; Tirmizî, Fiten: 27, 51; İbni Mâce, Mukaddime: 1, Fiten: 9; Müsned, 5:34, 269, 278, 279; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:449-450, 550.)
HAŞİYE-2 : Yedi sene evvel yazılan bu işâret-i gaybiye aynen vukua geldi. Herkes gördü. Evet bu geçen zelzele, kıyametin zelzele-i kübrasından haber verir gibi sarstı, fakat akılları başlarına gelmedi.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
dalâlet : hak yoldan ayrılma, sapkınlık
fasıl : dönem, mevsim
fitne-i âhirzaman : âhirzaman fitnesi; dünyanın son devresinde görülen fitneler, bozulmalar
galebe etme : galip gelme
galibâne : galip halde
hâdim : hizmetkâr
hâdisât : hadiseler, olaylar
hadis-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
haşiye : dipnot
hizbü’l-Kur’ân : Kur'ân'daki iman hakikatlerini insanlara ulaştırma hizmetini yürütenler
imâ : bir meseleyi dolaylı olarak ifade etme
ima-i gaybî : gaybî yoldan dolaylı olarak bir hadiseye işaret etme
istikbal : gelecek
işâret-i gaybiye : gaybî yönden bir şeye işarette bulunma
kıyamet-i kübrâ : büyük kıyâmet, varlığın bozulup dağılması
lâfız : söz, ifade
mânen : manevî yönden
muktebes : bir yerden alıntı olarak aktarılan
murad : istenen, kastedilen
müddet : süre
nevi : çeşit, tür
rivayet etme : sözlü olarak aktarma
saniyen : ikinci olarak
sual : soru
şeddeli nun : Arapça’da, üzerinde bulunduğu harfi iki defa okutan işaretin bulunduğu nun harfi
taife : topluluk
takyid etme : sınırlama
tevafuk : uygunluk, denk gelme
teyid etme : destekleme, doğrulama
ümmet : Hz. Peygambere inanıp onun yolundan gidenler, mü’minler
vârid olma : ifade edilme, sözlü olarak dile getirilme
vukua gelme : gerçekleşme
zelzele : deprem
zelzele-i kübra : büyük deprem, kıyamet
zındıka : dinsizlik
Yükleniyor...