Dikkat ettim, sarahat derecesinde Risale-i Nur’a bakar. Ezcümle: Siraci’n-Nur bir tek fark ile tam ve aynen Risale-i Nur’dur. Çünkü Siraci’n-Nur’da ج , ا ل ile beraber otuz dört (34) eder. Risalede ل ve ه otuz beş (35) eder ki, bir tek fark var. O tek fark elif’dir. O da bine işaret eder. Hem birinci fıkra cifir ve ebced hesabıyla (şedde sayılmaz) bin üç yüz elli iki (1352) veya elli (1350) eder ki, bu tarih Risale-i Nur’un gizlenmesine ve gizli parlamasına ve iştiâline tam tevafuk eder.

Eğer 1 بَيَانَةً kelimesi sayılmazsa HAŞİYE o vakit 2 سِرّاً kelimesinin ahirindeki tenvin, nun sayılır. Bin üç yüz otuz üç (1333) veya otuz beş (1335) olur ki, bu tarih Risale-i Nur’un mebde-i intişarıdır.

İkinci fıkra olan 3 تُقَادُ سِرَاجُ السُّرْجِ سِرًّا yine on farkla Risâle-i Nûr’a ve farksız ‘Risâle-i Nûrî’ tevafuk etmekle beraber, tamam fıkra cifir ve ebced hesabıyla (şedde sayılmaz) bin iki yüz doksan üç (1293) 4 eder ki, Risale-i Nur müellifinin tarih-i veladetidir. Ve 5 سِرًّا'deki tenvin, nun olsa bin üç yüz kırk üç (1343) olur ki, Risale-i Nur’dan Onuncu Söz’ün intişarı ile parlaması zamanıdır. Eğer 6 اَلسُّرْجِ'deki şeddeli س iki س sayılsa, tenvin ن sayılmazsa bin üç yüz elli üç (1353) eder ki, bu tarih Risale-i Nur’un bir musibet neticesinde muvakkat gizlenmesine ve gizli perde altında parlamasına ve tenvirine tam tevafuk eder.

Acaba Hz. Ali (r.a.) gibi esrar-ı huruf ve cifir ilminde üstad-ı mutlak ve Celcelûtiye gibi cifirli, ebcedli, sırlı bir kasidesinde bu mânâ cihetiyle ve cifir itibariyle ve hakikat noktasında ve vakıa mutabık haysiyetiyle ve mukteza-yı hale muvafık olan müteaddit ve mânidar tevafukat-ı acibesi tesadüf olabilir mi? Hâşâ olamaz. Belki, Hz. Ali’nin (r.a.) bir kerametidir. Ercüze’deki çok zahir olan meşhur kerametini teyid ve onunla teeyyüd eder.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Açıktan.
HAŞİYE : “Beyâneten” kelimesindeki “te” vakfa rastgeldiğinden “he” olur.
2 : Gizlice.
3 : Sirâcü’s-Sürc (Kandiller Kandili), gizliden gizliye yanar.
4 : Üstad Bediüzzaman’ın doğum tarihi: Hicrî, 1295; Milâdî, 1878.
5 : Gizliden gizliye.
6 : Kandiller.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahir : son
esrar-ı huruf ve cifir ilmi : cifir ve harflerin sırlarının ilmi
ezcümle : meselâ
fıkra : bölüm, kısım, kısa yazı
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
haysiyet : özellik
intişar : yayılma
iştiâl : tutuşma, parlama
kaside : belli bir amaçla yazılmış övgü şiiri
mebde-i intişar : yayılmanın başlangıcı
mukteza-yı hal : hal ve durumun gereği
musibet : belâ, felaket
mutabık : uygun
muvakkat : geçici
müellif : yazar
sarahat : açıklık, apaçık olma
Siraci’n-Nur : Nur kandili; Risale-i Nur
şedde : Arapça’da yan yana gelen aynı cinsten sessiz bir harfin üzerine konan ve o harfi iki kez okutan işaret
tarih-i veladet : doğum tarihi
tenvin : Arapça’da, kelimenin sonunu “un, in, en” şeklinde okutan işaretin adı
tenvir : aydınlatma
tevafuk : denk düşme, denk gelme
üstad-ı mutlak : ilimde üstünlüğü tartışılmaz, büyük ilim sahibi üstad
vakf : durma, durak
vakıa : gerçek, hakikat
Yükleniyor...